Публикация

МЗ кандидатства за 10 млн. лв. за изграждане на здравно-информационна система

Министерството на здравеопазването ще кандидатства за 10 млн. лв. за изграждане на Национална здравно-информационна система по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.


Операцията беше одобрена на Седмото заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма, съобщи МЗ.

Проектът ще бъде подготвен по Приоритетна ос 6 – „Повишаване на ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги”.

Националната здравно-информационна система ще включва всички изпълнители, с които работи министерството. Предвижда се тази система да бъде свързана със системата на Националната здравноосигурителна каса. Целта е да се повиши ефективността на здравната система и възможностите на пациентите за избор на здравни услуги.

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” здравното министерство ще кандидатства и за изграждането на електронен регистър за медицинските изделия, които се плащат с обществени средства. Проектът е на стойност от 150 хил. лв. и има за цел да подобри контрола над тези продукти в страната. Регистърът ще се поддържа от Изпълнителната агенция по лекарствата и ще включва вида и цените на медицинските изделия, които се предлагат у нас. Така ще се въведе възможност за по-голяма прозрачност и контрол от страна на държавата и пациентите над тези продукти.

Предвижда се и създаването на регистър на медицинската експертиза. Проектът ще е на стойност 800 хил. лв. По този начин ще се създаде възможност за обмен на данни между всички ТЕЛК-ове, НЕЛК, регионалните картотеки за медицинска експертиза, както и заинтересованите институции като НЗОК, НОИ, МТСП.

МЗ ще кандидатства и за създаването на Национална информационна система по трансфузионна хематология. Чрез нея ще се създадат електронни регистри на донорите и реципиентите на кръв и кръвни продукти. Информационната система ще обхваща Националния център по трансфузионна хематология, четирите районни центъра, един ведомствен център към Военномедицинската академия, 23 отделения по трансфузионна хематология към държавни многопрофилни болници, 38 лаборатории.

Изграждането на системата ще подобри качеството и надеждността на дейностите и продуктите и ще оптимизира управлението им. За информационната система се предвиждат 550 хил. лв.

Коментари