Публикация

Актуализират фармако-терапевтичното ръководство по ревматология

Актуализират фармако-терапевтичното ръководство по ревматология

На сайта на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е публикуван за обществено обсъждане Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология.


Той е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Причини, налагащи приемането на нормативния акт

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи. Медицинската специалност „Ревматология“ обхваща съвкупност от компетенции и умения, които се реализират в лечебно-диагностична и профилактична, дейност по отношение на: мускуло-скелетните и съединителнотъканните заболявания, които включват системни заболявания на съединителната тъкан, възпалителни ставни заболявания, остеоартрит, гръбначни проблеми, ревматизъм на меките тъкани и регионални болкови синдроми, а също така и нетравматични костни нарушения.

Какво е новото?

Ревматичните болести имат огромно социалноикономическо значение. Те са най-честата причина за хронична болка и тежки физически увреждания. Причините за разработване на проекта на наредба за допълнение на Наредба № 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология са свързани с допълване на лекарствената терапия при системен лупус еритематозус, се посочва в мотивите към проекта.

Цели

С проекта наредба за допълнение на Наредба № 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лекарствената терапия в областта на ревматологията, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия. В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се гарантира достъп на пациентите до съответстващи на европейските стандарти лекарствени продукти.

Очакваният резултат

от прилагането на проекта на нормативен акт е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите в областта на ревматологията. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти.

 

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел - осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Ревматология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия, чрез допълване на лечението с Anifrolumab при пациенти със системен лупус еритематозус в Република България, изтъкват от здравното министерство.

Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт

Приемането на нормативния акт няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.


Проектът на наредба ще бъде съгласуван с експертния съвет по ревматология в хода на общественото обсъждане на проекта.

Период на обществената консултация: 04.11.2022 г. - 05.12.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg

Прикачени файлове

Мотиви.pdf
Проект.pdf

Коментари