Публикация

Неизползвани възможности за разширяване интегративния подход при лечение на тежко болните с доказан Ковид-19 за намаляване високата смъртност у нас Доц.В.Манев–клиничен имунолог

Уважаеми Колеги,  

 

Благодаря за поканата, поздравления  за инициативата за дискусията и лично на проф.Георги Попов.Напълно споделяме и подкрепяме интегративния подход и възможностите, които той би предоставил за постигане на терапевтичните цели особено при лечението на вирусните инфекции  в частност при най-тежко болните с Ковид-19  с най-висок риск от летален изход . Подкрепяме всички принципи залегнали в дискусията и,че „ Съществуващи пропуски в предоставянето на здравни услуги могат да бъдат преодолени, чрез методите на комплементарната медицина”

 

Настоящата тема,която поставяме за дискусия за „Неизползвани възможности за разширяване интегративния  подход при лечение на  тежко болните с доказан Ковид-19 за намаляване високата смъртност у нас „  е по-скоро проблем за ролята на държавата при разработен и предложен научно аргументиран иновативен „Идеен проект ...за проучване и евентуално внедряване за намаляване свръхвисоката смъртност регистрирана у нас  при тежко болните от Ковид-19.  

По време на пандемията от Ковид-19  страната ни, а с това и българската медицина  бе на едно от  челните места в Европа и света по смъртност при тежко болните с доказан Ковид-19. Споделяме общоприетото схващане, че за високата смърност у нас от Ковид-19 имат значение разбира се, както ниският процент специфична имунопрофилактика респ.ниският процент ваксинирани, застаряващото население, така и високата обща морбидност от  придружаващи заболявания.

 

В същото време обаче сме на мнение ,че ако общата смъртност от Ковид-19 се определя от изброените фактори ,то индивидуалната смъртност се определя и от нивото на медицинската наука и практика респ.има ли и какви са нормативите за ролята на държавата по внедряването на иновации в медицинската наука при регистриран световен приоритет с признати патенти за изобретения в стратегически важни за държавата направления , когато авторите не са в Медицинска Академична структура или БАН ? Няма такива нормативи, които да задължават участието на държавата, когато носителите на иновациите с регистриран световен приоритет с патенти за изобретения са частни физически или частни юридически лица.

Цитираният проблем е един от основните проблеми за инсуфициентност на медицинската наука, именно поради  празноти  в законодателството.То следва да гарантира иновативното развитие на медицинската практика  вкл. и в условията на пандемия. Така темата за високата смъртност у нас има и други и аспекти, а именно:

 

1.Дали тежко болните се лекуват правилно?                                                                

2.Дали болниците разполагат с необходимите възможности вкл. и утвърдени от МЗ протоколи за интегративен подход и за правене на комплементарна медицина ?.

3.Дали адекватно се прилагат възможностите на комлементарната  медицина в пряка зависимост от особеностите в патогенезата на това заболяване. Само тогава смъртността  би била значимо по-малка.

4. Дали в условията на пандемия от Ковид -19 или друго високо рисково заболяване в   подобни бедствия, авария и катастрофи, засягащи националната сигурност, държавата успяла ли е  да разработи и предложи на общественото здраве научно аргументиран „Идеен проект за интензивно лечение при тежко болни с Ковид-19 за намаляване екстремно високата смъртност  ... и как държавата е съдействала за проучването, разработването и внедряването  му  ?                                                                                                                

5.Когато има внесено  предложение за иновативно проучване до отговорните  държавни институции , би представлявал обществен интерес да се знае , има ли и ако има какви  са шансовете  държавата  да може в приемливи срокове  да  излезе със  заключение   при внесен и входиран „ Идеен  иновативен проект..... „ и с  разпоредително решение и  в срок  къде да  се проучи  проекта   и  кой   го финансира ?

 

При разработен и внесен аргументиран иновативен „Идеен проект... за намаляване високата смъртност при тежко болни с Ковид -19 има шансове това   да  се случи ако :                      

5.1.Ако имаше разкрит  през последните 30 години  или  през последните 2 години поне един „Национален Център за правене на иновативна медицина  за клетъчна имунотерапия на рака и др. актуални иновативни медицински аспекти. Такъв  у нас няма!

5.2. Ако има гласуван от парламента целеви бюджет на Министерството на здравеопазването/МЗ/ за финансиране на иновативни проекти в условията на пандемия, бедствия ,аварии и катастрофи.                                                                                             

 

За  реалностите би могло да се  съди и по  писмените отговори получени от МЗ , а именно: 

 

1.Целеви бюджет за иновативни проекти за МЗ  няма  гласуван.                  

 

2. МЗ няма  гласувани правомощия по правилниците да може да възлага на подчинените си подделения да извършват иновативни проучвания.

 

3. В МЗ няма отдел за подпомагане разработването и внедряването на иновативни идейни проекти вкл. и при регистриран световен приоритет с признати патенти .

 

5.3.Ако има норматив действащ в МЗ за разкриване в условията на пандемия,бедствия,аварии и катастрофи „Временен  консултативен експертен съвет по специализирани направления и теми за подпомагане внедряване на иновации  при входирано аргументирано предложение за проучване и внедрявана на иновативен идеен  проект или при регистриран и признат  световен приоритет с  патенти за изобретения.  Няма такъв норматив . Ползват се за целта специализираните  експертни  съвети към МЗ. Практиката е доказала ,че същите са несъмнено експертни по проблемите на рутинната медицинска наука и практика и включва хабилитирани лекари ,отлични преподаватели по съответните медицински  специалности, но  практика е доказала ,че е различна от възможностите да се оценява иновативен продукт.  Доказателство за това твърдение е факта ,че в  състава на експертните медицински съвети към МЗ и в частност  този по клинична имунология при избора на съставите им , не е известно да има  правилник  или разпоредба където да има  нормативно изискване при подбора на участниците в експертните съвети те да имат  доказуемо иновативно мислене .То се доказва според практиката във водещите в света  иновативни държави само по един начин и той е претендентите за експертни съвети в дадено направление или специалност да имат задължително признати няколко патента или поне минимум два патента за изобретение  или патенти за полезни модели. Такова нормативно изискване у нас няма. Това се потвърждава от практиката на експертния съвет вероятно и не само по специалността клинична имунология. Тази  реалност налага да има нормативна промяна или да се създаде специализиран съвет по иновациите и участниците в него да отговорят на нови нормативни изисквания.                              

5.4.Няма норматив,който да задължава държавата да изкупува интелектуална собственост при признати патенти  в стратегически важни за държавата направления  и  да задължава държавата да инвестира за  внедряването им ,така както  е в / Германия/ страна водеща във внедряване на  иновации за ЕС и други страни водещи в иновативното развитие.   

 

5.5. Вместо необходимите нормативи съобразени с тези във водещите страни в света и в Европа по иновациите, с които да се гарантира прогреса на медицинската ни  наука и практика има огромни  празнини в законодателството за водещата роля на държавата  за иновативното развитие на страната и в частност на медицинската наука. За това сме  на последно място в Европа по иновации ,на  последно  по внедряването им  , на последно място по медицински науки и първи по смъртност и ще продължаваме така  докато нямаме адекватно законодатество!

 

 6.Нашият няколко годишен опит в безполезна кореспонденция с държавните институции  не само по повод пандемията от Ковид-19  показва , както и личен опит  от няколо десетилетия  доказва ,че у нас  не само няма  разкрит , но и не може да се разкрие повече от 30 г. нито един „Национален Център за правене на иновативна медицина за интензивна  медицина , за клетъчна имунотерапия при онкологични и редица др. други  патологии . Ако имаше такъв Национален Център за правене на иновативна медицина ,вероятно нямаше да загинат у нас  над 35 ,000 българи от Ковид-19 . Според водещи експерти декларирали становището си наскоро в медиите у нас предстои и пандемия от онкологични заболявания ! Отново ще бъдем изненадани и неподготвени. 

 Ако се опитаме да застанем от страната на експертния  съвет по клинична имунология ,бихме направили  хипотетично допускане , че ако имаше вече  разкрит и  действащ „Национален Център за правене на иновативна медицина за  клетъчна имунотерапия  на рака .... и др. патологии , вероятно щеше да има резолюция с предложение до Министъра на здравеопзването за срочно до 6 месеца или до 1 година да се възложи  проучване  на  „Идеен проект за намаляване смъртността от Ковид-19....  ”.

 

7.Предположението ни, защо сме все  първенци по смъртност и от Ковид-19 , се подкрепя от наскоро публикувани статистики и  резултати от проведени  клинични проверки и проучвания,според които:                                    

7.1.Има случаи и  са изписвани още през в първата седмица от началото на инфекцията   в около  40-50%  от случаите в доболничната и болничната помощ по един или няколко антибиотика / без достатъчно клинични основания за това и без провеждане на антибиотикограма / , изписвани са също  и кортизонови препарати  ,а  според патогенезата на това коварно заболяване те са противопоказани в първата фаза на болестта .

7.2.След 10-я ден в болничната помощ има случаи,в които се изписвани противовирусни препарати и средства, които според патогенезата са не само  безсмислени ,но по-често  вредни за болния поради настъпващите странични ефекти, и особено при по-тежки случаи при възрастни пациенти и с придружаващи заболявания. В разгара на пандемията бяха описани случаи на провеждано безсмислено противовирусно лечение, несъобразено с патогенезата и стадия на болестта с използване вкл. и на високотитърна плазма в късните етапи на болестта и е приложена при тежко болни. Разбира се с негативен  резултат в късните етапи на болестта, където проблема  не  е вируснапа инфекция , а пораженията от нея.

7.3. Наличният  протокол за патогенезата и терапията на болните с Ковид-19 ,качен в сайта на Министерството на здравеопаването през 2020г  имаше препоръчителен, но не и задължителен характер. Патогенезата при това заболяване е изключително нетипична, протича в няколо патогенетични етапа, различни от познанията и натрупания опит в класическата медицина ,както  и е твърде различна от рутинна практика при лечението на стандарните вирусни инфекции описани в класическата медицина .

 

7.4.В условията на  пандемия ,която  засяга  националната сигурност, следва да има  и адекватни дори  нестандартни подходи и навременни държавни  решения. За да има такива следва да има сформиран интелектуален тръст за разработване и внедряване  на иновативни методи за борба с високата смъртност. Такава практика не беше създадена.

 

8.За постигане на  успех и не само в медицината ,първото условие е държавата в лицето на компетентните  институции да определи и  формулира ясна  стратегическата цел и адекватна тактика .В случая става дума  за лечението на специфична група на тежко болни с Ковид-19. Не известно да има формулирана стратегическа цел, какво точно лекуваме в напредналите стадии при тежко болните, респ.вирусната инфекция или  септичен шок,ендогенен сепсис или ИНФЕКЦИОЗЕН ШОК И ВЪТРЕСЪДОВА  КОАГУЛОПАТИЯ ПРИ ТЕЖКО БОЛНИ С КОВИД-19 ?

 

https://www.credoweb.bg/publication/130856/vrazka-mezhdu-infektsiozen-shok-i-vatresadovata-koagulopatiya-pri-tezhko-bolni-s-kovid-19-i-myastoto-na-darzhavata-v-borbata-sreshtu-visokata-smartnost

 

При  изброени по-горе патологии в тяхната  цялост и комплекстност  е  доказано ,че  може успешно и е животоспасяващо да се лекуват  с  плазмафереза със  задължителен плазмообмен с плазма от здрави дарители.

 

Още не е известно да има друга  иновативна и задължителна ,а не само препоръчителна тактика за интензивна апаратурна терапия при лечението на високо рисковите тежко болни пациенти от Ковид-19 .Не е известно още да е разписана такава, а и не би могла да се разпише преди да се разкрият предлаганите от нас повече от 2 години специализирани Центрове за интензивна апаратурна депуруция за намаляване факторите, които убиват тежко болните. 

 

9. В началото на месец април 2020 г предложихме и внесохме до отговорните държавни  институции научно аргументиран иновативен интензивен апаратурен подход за екстракорпорална депурация при тежко болни за изнасяне извън организма на факторите ,които доказано убиват. Повече от 1 година с държавата водехме безплодна кореспонденция.                                                                                                     

10.В разгара на пандемията от Ковид-19 ,когато ежемесечно, ежеседмично и ежедневно смъртността стръмно се увеличаваше и давахме стотици жертви ,внесохме и входирахме отново до отговорните държавни институции предложения от нас  „Идеен проект за апаратурен подход за екстракорпорална депурация при тежко болни ...  „ с плазмаобмен с нативна плазма от здрави дарители .Целта на иновативния подход е  да се изнесат  или поне намалят  факторите , които доказано  убиват тежко болните. В подкрепа на предложения от нас иновативен подход  за спешно проучване и внедряване  имахме подкрепата със  становищата на  водещи у нас хабилитирани специалисти по: Инфекциозни болести ,онхохематология ,хематология  и  вътрешни болести и др. ,както и покрепата на тогавашното ръководство на НИСМП  „Н.Пирогов „

 

Отговорът получен от МЗ  бе  в смисъла : 

1.Целеви бюджет за иновативни проекти за МЗ  няма  гласуван .

2.Няма гласувани правомощия по правилниците на МЗ да може да възлага на подчинените си подделения да извършват иновативни проучвания.

3. Становището на „Експертният съвет по клинична имунология към МЗ по предложен от нас тристепенен апаратурен комплекс „ за проучване и внедряване за първи път в света  „Идеен проект ...за екстракорпорална депурация за  изнасяне  факторите ,които ,убиват тежко болните .” Оттоворът на МЗ бе наеативен по съображения на „Експертният съвет .. „ ,а именно,че в литературата още няма данни за проучвания със  „статистическа достоверност„.Най-отговорно това се твърди при условие,че ние предлагаме за първи в света да се направи у нас такова комплексно проучване  за намаляване смъртността  само при тежко болните с Ковид- 19 ?!

 

11.Съвсем други щяха да бъдат  и несравнимо факторите за иновативно развитие на медицината у нас  в този случай на пандемия при екстремна смъртност  при тежко болни у нас с Ковид-19 , ако имаше разкрит и вече действащ през последните 10 години или  поне през последните 2 години  „Национален Център /или Институт /за правене на иновативна медицина за клетъчна имунотерапия на рака и др. актуални иновативни медицински аспекти. За такава иновативна институция  ние пледираме от повече от три десетилетия .Такъв Център  у нас няма! Държавата не  прояви интерес три десетилетия ,бизнесът  също.                                                                       

Истината за този факт е изписана в писмо получено от МЗ . В него се казва,че има отговор  на  този въпрос поставян от нас / три десетилетия /в смисъла , че  членовете на „Експертният  съвет по клинична имунология към МЗ „ единодушно са гласували   против разкриването на  Център /или  Институт/ за правене на иновативна  медицина за клетъчна имунотерапия на рака и имунопрофилактика на рака и възстановяване и  разработването в него на други иновативни  аспекти на медицината. Не е ли странно,че това „единодушно експертно решение” не е подкрепено с нито един аргумент ,а пълното единодушие не е аргумент . Логично би следвало да се запита  този отговор  не е ли израз на академична надменност, професионална ревност или завист ?                              

Дали пък такъв  Център /или  Институт/ за правене на иновативна  медицина нямаше   да се  разкрие  ако беше  предложен от някой от  тези  гласували  единодушно „против „ от  държавни позиции на експерти ? Тези експерти не са и не могат да са по иновациите ако се съди по броят на създадените от самите тях патенти за изобретения или полезни модели и иновации или внедрени такива . Ако не беше така ,то вероятно  нямаше и да сме последни по медицински науки в Европа и по иновации и по внедряването им.

 

Повече подробности по темата за стратегията  и предлаганото от нас проучване за  иновативна тактика  за лечение на тежко болните от Ковид-19 за  намаляване смъртността , могат да се прочетат в повече от 10 публикации в националния медицински сайт  „Кредо уеб” пубикувани през  последните  2 и повече  години.                     

В последните ни публикации по темата от 2022г сме предоставили литература доказваща ,че това което ние предлагахме преди повече от 2 години за  разширена интегративна иновативна стратегия и тактика и писахме до всички компетентни и  отговорни държавни  институции , сега вече  е  стратегическо направление в целия  цивилизован свят , работи се  успешно за намаляване смъртността от Ковид-19 .  

Нашите екперти от МЗ упорито го отричаха . Ако беше разрешен и проучен и изпреварващо внедрен предлагания от нас за първи път в света иновативен троен апаратурен подход „Идеен проект .....за намаляване смъртността при тежко болните от Ковид-19, би било шанс за живот
на хиляди болни .

 

Заглавия на статии по темата с  линкове  публикувани  в националния електронен медицински сайт „Кредо уеб:”

 

ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНФЕКЦИОЗЕН ШОК И ВЪТРЕСЪДОВАТА КОАГУЛОПАТИЯ ПРИ ТЕЖКО БОЛНИ С КОВИД-19 И МЯСТОТО НА ДЪРЖАВАТА В БОРБАТА  СРЕЩУ  ВИСОКАТА СМЪРТНОСТ .

 

https://www.credoweb.bg/publication/130856/vrazka-mezhdu-infektsiozen-shok-i-vatresadovata-koagulopatiya-pri-tezhko-bolni-s-kovid-19-i-myastoto-na-darzhavata-v-borbata-sreshtu-visokata-smartnost

 

При спазване на  основното правило в медицината „..да не се вреди „  би ли  могло  в условията на пандемията от Ковид-19 да се намали натиска върху  болничната система ?

 

https://www.credoweb.bg/publication/130706/pri-spazvane-na-osnovnoto-pravilo-v-meditsinata-predi-vsichko-da-ne-se-vredi-bi-li-moglo-v-usloviyata-na-pandemiyata-ot-kovid-19-da-se-namali-natiska-varhu-bolnichnata-sistema

 

В условия на пандемия от Ковид-19 има неизползван у нас регистриран  приоритет в  медицината

 

https://www.credoweb.bg/publication/130413/v-usloviya-na-pandemiya-ot-kovid-19-ima-neizpolzvan-u-nas-registriran-prioritet-v-meditsinata

 

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ СПРЕ ПОВИШАВАНЕ СМЪРТНОСТТА ОТ КОВИД-19  И ДА СЕ НАМАЛИ ЗНАЧИМО ?
https://www.credoweb.bg/publication/129940/mozhe-li-da-se-spre-povishavane-smartnostta-ot-kovid-19-u-nas-i-da-se-namali-znachimo

 

За някои неизползвани възможности  за  по-голям шанс за живот в условията на пандемия от  COVID-19 

 

https://www.credoweb.bg/publication/125077/za-nyakoi-neizpolzvani-vazmozhnosti-za-po-golyam-shans-za-zhivot-v-usloviyata-na-pandemiya-ot-covid-19-dotsvmanev-klinichen-imunolog

 

ЗАЩО БЪЛГАРИЯ И  СЛЕД 50 ГОДИНИ НЯМА ШАНС ЗА ИНОВАТИВЕН ПРИНОС  В ИМУНОТЕРАПИЯТА НА РАКА  /

 

https://www.credoweb.bg/publication/132042/zashto-balgariya-i-sled-50-godini-nyama-shans-za-inovativen-prinos-v-imunoterapiyata-na-raka

 

ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ИНОВАЦИИ СРЕД СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ?

 

https://www.credoweb.bg/publication/127321/zashto-balgariya-e-na-posledno-myasto-po-meditsinski-nauki-i-inovatsii-sred-stranite-chlenki-na-es

Коментари