Публикация

БЛС представи модел за определяне на лекарските заплати в болниците

БЛС представи модел за определяне на лекарските заплати в болниците

Днес, 19.12.2022 г., Българският лекарски съюз представи модел за мотивационно възнаграждение на лекарския персонал в болничната помощ. Моделът е разработен от Съвета по икономически и публични политики, който е изследователска и консултантска мрежа към Института по икономика и политики. Автори са: д-р Йосиф Йосифов, д.м., Кузман Илиев, д-р Владимир Сиркаров, Никола Филипов и Михаил Кръстев.


„Основната ни задача беше да бъде изготвен икономически издържан модел, който трудно може да бъде компрометиран и атакуван, модел, който може да се надгражда и доразвива, но в същото време да бъде устойчив във времето”, категоричен беше председателят на БЛС д-р Иван Маджаров.

Моделът за определяне на минимални заплати на лекарите в болничната помощ предлага:

 1. Минималното стартово заплащане на лекар в БП без стаж и допълнителна проф. квалификация, стъпвайки на Директивата, авторите предлагат да се изчислява като: 50% от средната работна заплата за конкретния район за конкретната специалност или 60% от стойността на медианната работна заплата отново, отнасяща се за конкретния район и конкретната специалност.
 2. Предлага се класификатор на длъжностите, идентичен за всяка една лекарска специалност с 4 степени и 6 ранга във всяка степен.
 3. Преминаването от ранг в ранг е зависимост от минимален стаж в предходния ранг и ниво на специализация, съобразно точки за професионална квалификация – CPD точки; Базовото скалиране на нивата на заплащане в ранговете и степените е взаимствано от немския опит;
 4. Предлага се заплащането да е диференцирано на база специалност, ниво на компетентност на лечебното заведение и регион на планиране на ниво NUTS II;
 5. С цел привличане на кадри е необходимо реализирането на целенасочена държавна политика по отношение на регионите, респективно по отношение на разположените в региона публични лечебни заведения, които функционират в неблагоприятни икономически условия. За регионите с публични лечебни заведения, които функционират в неблагоприятни икономически условия, следва в резултат на държавната политика да се договори фиксирана добавка за медицинския и немедицинския персонал, подобна на ковид-добавките;
 6. Предвидено е „автоматично“ индексиране на минималните заплати - ежегодната индексация следва да е с 50% от ръста на среднопретеглените реимбурсни нива на клиничните пътеки за текущата година и 50% от ръста на хармонизирания индекс на потребителските цени през предходната календарна година, което е бюджетно неутрално решение.

За възприемането на така направеното предложение за определяне на минималното заплащане на болничните лекари авторите посочват стъпките, които са необходими и трябва да бъдат направени:

 1. Българският лекарски съюз, съвместно с професионалните асоциации на отделните лекарски специалности и центровете за следдипломна квалификация към медицинските университети, да разработят единна методология за присъждане на CPD точки на базата на стандартни обучения за повишаване на квалификацията;
 2. Необходимо е и въвеждането на нива на компетентност на ЛЗ чрез промени в Закона за ЛЗ;
 3. На базата на Закона за достъп до обществена информация трябва да се изиска от Националната агенция за приходите деперсонифицирана информация за основните заплати на лекарите-специалисти по съответните специалности с разбивка по ниво на компетентност на лечебните заведения и на региони на ниво NUTS 2 (Регионален брутен вътрешен продукт (по стандарт на покупателната способност на жител по региони);
 4. Данните следва да се обработят статистически съгласно общоприета методология за качество на данните, да се извършат съответните срезове по специалности, региони и ниво на компетентност на съответното звено на ЛЗ;
 5. Следващата стъпка е за всяка от посочените разбивки да се изчисли максимизационната функция – max (50% от средната работна заплата; 60% от стойността на медианната работна заплата; минимална работна заплата за страната), а впоследствие така изчислените стойности да залегнат като база за минимална работна заплата в ранг 1 на лекарите-специалисти от Таблица № 7 (може да я видите в прикачения файл). Останалите длъжности и рангове се изчисляват резултативно, на базата на заложените пропорции в Таблица № 8 (може да я видите в прикачения файл). При посочените стъпки ще се постигне изложената по-горе диференциация на базата на лекарска специалност, регион и лечебно заведение;
 6. Разработената методология за минимално заплащане следва законово да бъде „вложена“ в Постановление на Министерския съвет, както е примерът с националното МРЗ;
 7. Националната класификация на професиите и длъжностите, водена от Националния статистически институт, следва да се съобрази с предложения класификатор на длъжностите за лекарите.

Така предложената система за формиране и индексиране на основни възнаграждения в болничната помощ може да се използва/приложи и за извънболничната помощ с известни модификации.

 

Прикачени файлове

Модел.pptx

Коментари

От доста ниско се започва, особено за определени специалности. По тази методика един начинаещ от хирургичните специалности, АГ, онколог, инвазивен кардиолог, който не носи никаква отговорност и в следващите 5 години няма да носи, ще получава с пъти повече от специалист пред пенсия в нискодоходните специалности неврология, психиатрия, педиатрия, кожни, повечето вътрешни подспециалности. А и не пише кой ще осигурява парите за тези заплати. Ако е стария принцип на клиничните пътеки и методиките на преминал болен, мерси ножицата ще се отвори още повече.

От тази история със сигурност няма да излезе нищо.

"Творението" показва за ен-ти път колко БЛС се е откъснал от лекарската практика! Толкова,че вече е вреден за лекарското съсловие.

Това е съюз на хирурзите и общите лекари. Другите да духат таратора.


Така предложено е убийство на здравеопазването. Средната заплата в БГ е 1600 лв. 50 % са 800 лв. Тези икономисти дето измислиха методиката идиоти ли са? Кой ще учи 6 години и след това още 5 години ще живее с 800 лв на месец.  Ако искат да въвеждат немски модели-минималната лекарска заплата трябва да е 200% от средната. И от там да върви нагоре