Публикация

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 4, 2022 г.

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 4, 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Актуално интервю

Здраве и съвременни предизвикателства пред социалната справедливост и солидарност. Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн

Собствени проучвания и анализи

1.  Клиничните изпитвания на лекарствени продукти и ролята на пациента в тях. В. Гергова

2.  Здравна политика към запазване на професионалния потенциал и социално-икономическа интеграция при родители на онкоболни деца. Ив. Георгиева, Б. Аврамова, В. Бозев

3.  Заболеваемостта с временна нетрудоспособност на работещи в Държавна психиатрична болница - Царев брод в условията на пандемията от COVID-19. Л. Христова, Р. Николова, К. Любомирова

4.  Социално-медицинска значимост на рисковите фактори при пациенти с исхемична болест на сърцето. Л. Перусанова

5.  Правно-етични аспекти на регулативните стандарти във финансирането на здравния сектор в Република България. Ан. Митева, Ив. Митева

6.  Структурно-синтактично моделиране на денталната метафора в англоезичното обучение. Св. Танева

Научни обзори, съобщения, реферати

1.     Етика и благосъстояние: здравните професии и пандемията от COVID-19. Ив. Митева, Aл. Воденичарова

2.    Планетарното здраве като подход към устойчиво развитие. П. Пешева, Д. Димитрова, Ел. Георгиева

Новини и събития

1.    Нова книга

2.    Клипинг

3.    Предстоящи през 2023 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика

4.    Денонощен достъп до аптеки в град Благоевград

5.    Иновации и добри практики в здравния сектор

6.    Откриване на академичната 2022/2023 г. в Медицински университет – София

7.    Световен ден на биоетиката

8.    105 години Медицински Университет – София и Медицински Факултет

9.    София – столица на общественото здраве

В близък план

Людмила Томова

Коментари