Публикация

По-широк достъп до лекарства за пациентите догодина

Разширява се достъпът на хронично болните пациенти до изписване и отпускане на частично или напълно платени от здравната каса лекарства.


Досега те можеха да изпълняват изписаните им рецепти само на територията на съответната районна каса, на която са избрали личен лекар. От следващата година хронично болните ще могат да получават своите лекарства в която и да е аптека, сключила договор с НЗОК, на територията на цялата страна.

По стария механизъм остават единствено рецептите за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, скъпоструващи лекарствени продукти, отпускани от комисия в касата, както и медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели.

Това уточни Националната здравноосигурителна каса. По-рано днес институцията съобщи, че ръководството на НЗОК и Управителният съвет на БЛС са договорили основните параметри в Националния рамков договор за 2011 г.

В раздел „Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели” е било постигнато споразумение копие от заверения протокол да се съхранява в досието на пациента от лекаря, издаващ рецептата, на хартиен или на електронен носител. Досега тези копия се съхраняваха само на хартиен носител.

В НРД 2011 са договорени текстове, съгласно които издаването на медицинско направление да става по преценка на личния лекар в зависимост от обективното състояние на пациента.

От 3 на 4 се увеличава броят на диспансерните прегледи за година, извършвани от общопрактикуващи лекари на пациенти с неинсулинозависим диабет.

Приети са и текстове, с които се облекчават изискванията за сключване на договори с общопрактикуващи лекари относно наемането на медицински персонал от тях. Повишен е прагът, над които личните лекари са задължени да наемат допълнително медицински персонал. Също така отпада ограничението за работа на пълен работен ден на наетите от ОПЛ лекари.

Облекчава се работата при издаването и отчитането на направленията от общопрактикуващите лекари и специалисти за изследвания, като отпада задължението за издаване на втори екземпляр от същите.

Приет е текст, с който лекарите не носят отговорност в случаите, в които пациентите не са изпълнили назначените от тях прегледи и изследвания.

След първото полугодие на 2011 г. финансово-отчетните документи (фактура, спецификация и отчети) ще могат да се предоставят на районните каси по електронен път, подписани с електронен подпис. Това ще улесни изпълнителите на медицинска помощ и ще подобри контрола от страна на НЗОК, изтъква институцията.

" }-->

Коментари