Публикация

Човешка гранулоцитна анаплазмоза (Human Granulocytic Anaplasmosis)

Човешка гранулоцитна анаплазмоза (Human Granulocytic Anaplasmosis)

Научно направление: Зоонози / Zoonotic Diseases / Zoonoses

Подход / Концепция: One Health (One HealthOne MedicineOne World)

 

ЗоонозиZoonotic DiseasesZoonoses

One HealthOne MedicineOne World

 

Човешка гранулоцитна анаплазмоза

 

Human Granulocytic Anaplasmosis

 

Баймакова М, Пепович Р, Цачев И. Човешка гранулоцитна анаплазмоза. Обща медицина, 2020, № 5, 85-91.

 

Baymakova M, Pepovich R, Tsachev I. Human granulocytic anaplasmosis. General Medicine. 2020; 22(5): 85-91.

 

Indexing: Scopus

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

01 февруари 2023

 

Прикачени файлове

General Medicine, 2020, 22(5), 85-...

Коментари