Публикация

Увреждания на менискуса - причини за възникване, разпространение и рискови фактори

Увреждания на менискуса - причини за възникване, разпространение и рискови фактори

🦵 Уврежданията на менискуса са причина за едни от най-честите оперативни намеси както в САЩ, така и в Европа. Те представляват приблизително 15% от всички спортни травми. Рисковите фактори, свързани с менискалните увреди, са два вида – модифицируеми и немодифицируеми. Към първите се причисляват индексът на телесната маса (ИТМ), спортната и професионална експозиция. Немодифицируеми са: полът, възрастта, анатомичните особености – разлика в
дължината на крайниците, биконкавното тибиално плато, ставният лакситет и дисковидният менискус.


⚽️ Разкъсването на менискуса е най-честото нараняване на коляното и представлява около 15% от всички мекотъканни наранявания. То е по-често при контактни спортове, при които има чести ротации в коляното – като футбол. По-често се среща при мъжете, отколкото при жените, като съотношението е около 2.5/1 в полза на мъжете. В други проучвания честотата достига до 4/1. Това в общия случай съвпада с по-високия ИТМ при мъжете, както и традиционно по-високата експозиция – както професионална, така и тази свързана със спорт.


👉 Менискалните увреди се срещат както при деца, така и при възрастни. Налице се ясно различими пикове в конкретни възрастови групи. В голямата си част тези увреди се явяват безсимптомни, като това е силно изразено при младите и активни индивиди. При възрастната популация превалира дегенеративният тип увреда, с висока честота. Данните от епидемиологичните проучвания са значими заради възможността да се постави ранна диагноза и навременно лечение.

Коментари