Публикация

Обсъждат фармако-терапевтично ръководство по трансплантология

Обсъждат фармако-терапевтично ръководство по трансплантология

На сайта на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е публикуван за обществено обсъждане Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по трансплантология.


Tой е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Причините за разработване на проекта

са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия за лечение на пациентите след извършена трансплантация. Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение и мониторинг на пациентите с лекарствени продукти. Изграден е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.


С проекта се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лекарствената терапия след извършена трансплантация на бъбреци, черен дроб, бял дроб или сърце, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия. Стремежът е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги.


Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската мултидисциплинарна дейност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми. В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на пациентите след извършена трансплантация, включени в обхвата на лечение по мултидисциплинарната дейност „Трансплантология“, се посочва в мотивите към проекта.

Проектът е структуриран в 4 части:

  1. Лечение на пациенти след бъбречна трансплантация;
  2. Лечение на пациенти след чернодробна трансплантация;
  3. Лечение на пациенти след белодробна трансплантация;
  4. Лечение на пациенти след сърдечна трансплантация.

Очакваният резултат от прилагането на проекта на наредба е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти, изтъкват от МЗ.


Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел - осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на мултидисциплинарната дейност „Трансплантология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

 

Настоящият проект ще бъде съгласуван с експертния съвет по трансплантология в периода на обществено обсъждане.

Обществената консултация продължава до 3 април 2023 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


С проекта и мотивите към него можете да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Мотиви_трансплантология_02_03_2023...
проект_на_ФТР_по_транспантология_0...

Коментари