Публикация

РЦЗ и РИОКОЗ се обединяват в една структура

Министерският съвет одобри преобразуването на съществуващите регионални центрове по здравеопазване и на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в една административна структура – регионална здравна инспекция (РЗИ).


Това съобщи правителствената информационна служба.

Направените структурни промени в системата на здравеопазването са в съответствие с новите изисквания в Закона за здравето. Целта е оптимизиране на работата на инспекциите и намаляване на административните разходи.

Поделения на новата структура ще има във всяка една от 28-те области. Основните правомощия на регионалните здравни инспекции са свързани с регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ, осъществяване на държавен здравен контрол, промоция на здраве и профилактика на болестите.

На директорите на РЗИ се възлага да утвърдят длъжностното разписание на инспекциите и да уредят въпросите, свързани с трудовите и служебните правоотношения на персонала. Предвижда се общата численост на служителите в здравните инспекции да бъде 3459 души. Намаляването на щатовете е с 440.

Коментари