Публикация

НЗОК и БЛС с указания за медицинските дейности през 2011 г.

Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз изготвиха две съвместни указания по прилагането на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2011 г. и изпратиха писмо до министъра на здравеопазването.


Това съобщи здравната каса.

С Указание №1 от 25.01.2011 г. се дават разяснения по отношение на болничната медицинска помощ и прилагането на Приложение №18 към НРД. Описани са конкретни условия, с които се улеснява договарянето по клинични пътеки и достъпът на пациентите до медицинска помощ.

Указанието съдържа три раздела:
1. По отношение изискването за наличие на лаборатории;
2. По отношение на конкретни клинични пътеки;
3. По отношение промяна в изискванията към изпълнителите по клинични пътеки и/или дейностите, заложени в тях (кодове).

С писмо до министъра на здравеопазването е изпратен списък на клиничните пътеки (част от указанието), за чиято промяна трябва да бъдат изменени медицинските стандарти. Предвид изтичащия срок за подаване на документи от изпълнители на болнична помощ за работа със здравната каса (31.01.2011 г.), двете институции очакват своевременен отговор от Министерството на здравеопазването дали такива корекции ще бъдат направени, за да могат след това те да бъдат отразени и в алгоритмите на клиничните пътеки. Част от указанието ще влезе в сила съобразно решението на МЗ.

В Указание №2 от 25.01.2011 г. са разгледани различни казуси в извънболничната помощ, свързани с прилагането на Наредба 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията и Наредба 40 за основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Описва се редът за отчитане на имунизации при лица над 18 години, както и начинът на отчитане на прегледи на новородени, които все още нямат ЕГН. Разяснено е и как лекарите ще осигуряват постоянен денонощен достъп до медицинска помощ до момента на разкриване на дежурни кабинети.

С изготвените указания ще се улесни работата на договорните партньори и ще се избегнат проблеми при предстоящото сключване на договори. 

" }-->

Коментари