Публикация

НЗОК прие правилата за финансирането на болниците

В приетите правила се запазват петте нови принципа, предложени в проекта на управителя на касата д-р Нели Нешева. Направени са стилистични корекции, като е запазена същността на първоначалното предложение, съобщи институцията, като уточни, че заседанието продължава и в момента.

Петте нови принципа в правила за разпределение на средства за болнична помощ през 2011 г. са:

- Всяка районна здравноосигурителна каса ще изготвя освен базови годишни бюджети и прогнозни бюджети за 2011 г. на лечебните заведения за болнична помощ в съответствие с новите разрешителни за дейност и нивата на компетентност на лечебните заведения, които ще отразяват промяната в броя на сключените договори по клинични пътеки, както и промяната в цените и обема дейност, съгласно ПМС № 304 на Министерския съвет от 17.12.2010 г.

- Постоянно действаща комисия в НЗОК, с участието на директорите на районните каси, ще анализира прогнозните бюджети на лечебните заведения за болнична помощ и базовите годишни бюджети. В края на всяко тримесечие, при необходимост и след анализ, комисията ще предлага корекция на бюджетните сметки на РЗОК, респективно лечебните заведения за болнична помощ, като отчита промените в обективните обстоятелства.

- Националната здравноосигурителна каса дава възможност на управителя/изпълнителния директор на лечебното заведение за болнична помощ да преразпределя предоставените му средства по месеци, като не надвишава определената от РЗОК обща стойност за тримесечие.

- НЗОК дава възможност на управителя/изпълнителния директор на лечебното заведение за болнична помощ да предлага на директора на районната здравна каса прехвърляне на неизразходвани в рамките на предшестващо тримесечие средства в следващо тримесечие преди изтичането му, размерът на които не надвишават утвърдената обща годишна стойност на средствата. След одобрение и утвърждаване от Надзорния съвет на НЗОК, както и от постоянно действащата в здравната каса комисия (съставът на която се утвърждава от Надзорния съвет), изпълнителят подписва допълнително споразумение с отразената в него промяна.

- Касата ще заплаща в пълен размер отчетените дейности по клинична пътека №141 „Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение” и клинична пътека № 279 „Грижи за здраво новородено дете”, съгласно приоритетите, заложени в „Национална здравна стратегия 2008-2013 г”.

Коментари