Публикация

НЗОК прие правилата за финансирането на болниците

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса прие на заседание Правилата за определяне на задължителните прогнозни стойности за дейностите за болнична медицинска помощ, към договорите с изпълнители на болнична помощ в РЗОК.


В приетите правила се запазват петте нови принципа, предложени в проекта на управителя на касата д-р Нели Нешева. Направени са стилистични корекции, като е запазена същността на първоначалното предложение, съобщи институцията, като уточни, че заседанието продължава и в момента.

Петте нови принципа в правила за разпределение на средства за болнична помощ през 2011 г. са:

- Всяка районна здравноосигурителна каса ще изготвя освен базови годишни бюджети и прогнозни бюджети за 2011 г. на лечебните заведения за болнична помощ в съответствие с новите разрешителни за дейност и нивата на компетентност на лечебните заведения, които ще отразяват промяната в броя на сключените договори по клинични пътеки, както и промяната в цените и обема дейност, съгласно ПМС № 304 на Министерския съвет от 17.12.2010 г.

- Постоянно действаща комисия в НЗОК, с участието на директорите на районните каси, ще анализира прогнозните бюджети на лечебните заведения за болнична помощ и базовите годишни бюджети. В края на всяко тримесечие, при необходимост и след анализ, комисията ще предлага корекция на бюджетните сметки на РЗОК, респективно лечебните заведения за болнична помощ, като отчита промените в обективните обстоятелства.

- Националната здравноосигурителна каса дава възможност на управителя/изпълнителния директор на лечебното заведение за болнична помощ да преразпределя предоставените му средства по месеци, като не надвишава определената от РЗОК обща стойност за тримесечие.

- НЗОК дава възможност на управителя/изпълнителния директор на лечебното заведение за болнична помощ да предлага на директора на районната здравна каса прехвърляне на неизразходвани в рамките на предшестващо тримесечие средства в следващо тримесечие преди изтичането му, размерът на които не надвишават утвърдената обща годишна стойност на средствата. След одобрение и утвърждаване от Надзорния съвет на НЗОК, както и от постоянно действащата в здравната каса комисия (съставът на която се утвърждава от Надзорния съвет), изпълнителят подписва допълнително споразумение с отразената в него промяна.

- Касата ще заплаща в пълен размер отчетените дейности по клинична пътека №141 „Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение” и клинична пътека № 279 „Грижи за здраво новородено дете”, съгласно приоритетите, заложени в „Национална здравна стратегия 2008-2013 г”.

" }-->

Коментари