Публикация

30 общински болници могат да подават документи за еврофинансиране

От 31 януари започна приемането на проектите на общинските болници, които могат да кандидатстват за финансиране с европейски средства по линия на оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, съобщи здравното министерство.


Това са 30 лечебни заведения, за които са предвидени 138 млн. лв. С тези средства болниците ще могат да извършат обновяване на апаратурата си, както и да развият възможностите си за диагностика и лечение на онкологичните заболявания.

Конкретните лечебни заведения бяха подбрани от МЗ по обективни критерии като местоположение, наличие на специалисти, брой преминали болни, използваемост на легловата база и други. След публикуването им на сайта на министерството за обществено обсъждане те бяха одобрени и от Министерския съвет.

19 от болниците ще кандидатстват за финансиране по Схема BG161PO001/1.1-11/2010 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”.

Комплексните онкологични центрове и специализирани болници за онкологични заболявания в Благоевград, Бургас, Велико Търново, Враца, Пловдив, Русе, София, Стара Загора, Хасково, Шумен могат да получат 65 млн. лв. за осигуряване на нужната им апаратура за диагностика и лечение. Минималната сума на всеки проект е 3 млн. лв., а максималната – 6,5 млн. лв. Болниците в Балчик, Велинград, Гоце Делчев, Казанлък, Карлово, Лом, Самоков, Сандански, Свищов могат да получат 33 млн. лв. за оборудване на отделенията си с нужната модерна апаратура за лечение на различни заболявания.
Минималната сума на всеки проект е 2 млн. лв., а максималната – 3,7 млн. лв.

От възможностите за финансиране от ЕС могат да се възползват и други 11 болници, които се намират в малки общини. За тях са предвидени 40 млн. лв., с които да се преструктурират в медицински центрове или да развият структури за рехабилитация и долекуване. Тези лечебни заведения се намират в общините Тетевен, Бяла, Тутракан, Омуртаг, Свиленград, Разлог, Етрополе, Белоградчик, Елхово, Крумовград, Девин. Финансирането ще бъде предоставено по Схема BG161PO001/4.1-05/2010 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”. Минималните суми за всеки проект са 1 млн. лв., а максималните – 4,6 млн. лв.

Проектните предложения се подават в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, отдел „Изпълнение на програмните приоритети”.
Крайният срок е 12 август 2011 г., 16:00 часа.

Пълният комплект от документи и изискванията за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” на адрес www.bgregio.eu , секция „Отворени търгове”, както на единния информационен портал „Структурни фондове на Европейски съюз”: www.eufunds.bg.

Коментари