Публикация

НЗОК не е намалявала направленията за изследвания

С 25% са увеличени средствата за медико-диагностични изследвания.


Националната здравноосигурителна каса съобщи, че няма намаление на направленията за изследвания и консултация със специалист, разпределени за първото тримесечие на тази година.

На национално ниво на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ са разпределени над 70 хил. броя повече направления за консултация със специалист, спрямо определените за същото тримесечие на 2010 г. При сравняване на двата периода се вижда, че са увеличени и средствата за медико-диагностични изследвания с 25% или с 3 576 000 лева, изтъква институцията.

„Правилата за определяне на броя на специализираните медицински дейности (СМД) и стойността на медико-диагностичнит дейности (МДД) за назначаване от изпълнители на първична и специализирана медицинска помощ” са приети от Надзорния съвет на НЗОК и са публикувани на официалната интернет страница на институцията.

От тази година при разпределянето на средствата, предвидени за изследвания и консултация със специалист, е променена гледната точка - няма да се взема предвид единствено броят на населението в региона, а ще се отчитат и неговите специфични характеристики - възрастова структура, вид населено място и др., обуславящи потреблението на здравните услуги.

За разлика от предходни години определянето на броя на СМД и стойността на МДД ще бъдат изготвяни в края на месеца, предхождащ тримесечието, в което ще бъдат използвани. По този начин всеки изпълнител ще знае с какво разполага още в началото на тримесечието и ще може да планира разходването им.

На личните лекари ще бъдат определяни еднакви коефициенти за разпределяне на броя на СМД и стойността за МДД за всяка районна здравноосигурителна каса на база здравноосигурени лица от пациентската листа с непрекъснати здравноосигурителни права. Също така на специалистите с еднакви специалности ще се определят еднакви коефициенти за всяка районна каса, на база брой първични прегледи за всяка РЗОК.

За първи път на директорите на районни каси е предоставена възможността при наличие на неизползвани направления за СМД и стойности за МДД да се коригират коефициентите на изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ.

Правилата дават възможност на лекарите да правят вътрешно преразпределяне на средства, съобразно броя на здравноосигурените с непрекъснати здравноосигурителни права в пациентската листа, броя на здравноосигурените лица, включени в диспансерно наблюдение, майчино и детско здравеопазване, както и рискови групи. Лекарите ще могат да преразпределят при нужда направления, предвидени за диспансерни прегледи, профилактика и рискови групи към такива за остри случаи, и обратно.

И през тази година договорните партньори ще могат да надвишават с 10% определените им направления и средства, които няма да компенсират, но тe няма да могат да се прехвърлят в друго тримесечие. Отделно ще могат да надвишават и с 15 %, които ще бъдат компенсирани в следващото тримесечие.

По повод постъпил в НЗОК сигнал от София за намален брой направления и средства за изследвания институцията уточнява, че за първото тримесечие на 2011 г. за града са разпределени 313 085 талона, или с 3 000 повече спрямо същия период на 2010 г.

3 257 110 лв. са предвидените средства за медико-диагностични изследвания за първото тримесечие на тази година, при 3 013 361 лв. за същия период на 2010 г.

Здравната каса гарантира, че всички средства са разпределени, като стриктно са спазени заложените в правилата принципи и не са допускани изключения, които да ощетят или да облагодетелстват определени договорни партньори. При определянето на стойностите е възможно при някои специалисти да са се получили по-ниски нива спрямо миналата година, но това е в резултат на приложения единен за всички метод за разпределяне.

Коментари