Публикация

НЗОК е направила 3 247 болнични проверки през 2010 год.

Общо 3 247 проверки в болници от цялата страна са направили контролните органи на НЗОК през 2010 година. От тях 1 322 са финансови, а 1 925 - медицински.


Проверени са всички 335 лечебни заведения за болнична помощ, които са работили с НЗОК през 2010 г., като най-много проверки са извършени в София – 347.

Почти в половината от направените проверки  (1471) са констатирани нарушения, като общият им брой е 10 386. От тях 4296 са финансови, а като видове нарушения най-често срещани са: несъответствие между разкритите в лечебното заведение структурни звена и тези, които се изискват по клинична пътека; непопълнени направления за хоспитализация; заплащане или доплащане от пациента за дейности, които се покриват от НЗОК; неиздаване на епикриза след приключване на лечението, което възпрепятства продължаването му в извънболничната помощ и др.

6 090 са медицинските нарушения, открити при проверките. Те са свързани предимно с неспазване на диагностично-лечебния алгоритъм на клиничната пътека; неспазване на критериите за хоспитализация и дехоспитализация; нелекуване на придружаващите заболявания на пациента; неспазване на задължителния минимален болничен престой; липса на необходимите специалисти за изпълнение на дадена клинична пътека или извършване на дейност от лекар без придобита специалност.

Други често констатирани нарушения  са: липса на информация на общодостъпно място за медицинските услуги, гарантирани от бюджета на НЗОК; неоснователно заплащане от пациента на потребителска такса; неуведомяване на РЗОК за настъпили промени в обстоятелствата – напуснали специалисти или неработеща апаратура, които са част от изискванията за сключване на договор с НЗОК.

Контрольорите на НЗОК са проверили 260 439  случая на лечение в болница, като са прегледали цялата документация от историята на заболяването за всеки отделен пациент. При 14 091 случая са открити нарушения.

За всички нередности НЗОК е издала 2 275 акта за установени административни нарушения (съгласно Закона за административните нарушения и наказания) и 2 207 наказателни постановления със санкции в размер на 2 194 100 лв.

При последващ контрол е установено, че 3 345 332 лв. са получени неправомерно от лечебните заведения. По процедура те се възстановяват на НЗОК от следващи плащания.

През 2010 г. НЗОК е извършила 272 проверки по жалби. Пациентите са подавали оплаквания заради недостатъчно оказана им медицинска помощ; заплащане или доплащане на дейности, напълно или частично поети от НЗОК; заплащане на медикаменти по време на престоя им в болница; неетично поведение от страна на медицинския персонал и др. В някои от случаите жалбите са били неоснователни или са третирали въпроси, които не са от компетенцията на НЗОК. В тези случаи те са били пренасочени към Министерството на здравеопазването, ИА „Медицински одит”, Българския лекарски съюз и др.

Коментари