Публикация

За българските минерални води и тяхното значение за хората

Каква вода да пием – минерална, изворна, трапезна или водопроводна, в какви количества, все една и съща вода ли да използваме?


Според своя произход водите се делят на три големи групи:

Натурални минерални води. Водят началото си от подземни водоизточници, защитени от замърсяване, с безупречна природна чистота – химична и микробиологична, с постоянен състав и отсъствие на токсични микрокомпоненти, с наличие на полезни хранително-физиологични вещества.

Тези води се бутилират на водоизточника при спазване на изискванията на наредбата (разрешени процедури: окисление, при положение, че това се налага и газиране или догазиране с въглероден диоксид). Обикновено това са води с температура над 20ºС и наличие на едни или други полезни за здравето съставки – повишена минерализация, метасилициева киселина, флуорид, сулфати, въглероден диоксид и др.

Изворни води. Водят началото си от подземни водоизточници, защитени от замърсяване, с природна чистота, с отсъствие на токсични микрокомпоненти и показатели, които в натурално състояние отговарят на нормите за води за човешка консумация. Това са студени и чисти води, подходящи за ежедневна употреба. Единствената бутилирана изворна вода в България е DEVIN изворна.

Трапезни води. Това са води от подземен или повърхностен водоизточник, които отговарят на изискванията на води за питейно-битова употреба – третирани или нетретирани. Това в повечето случаи са сондажни, а много често водопроводни и хлорирани, с променлив състав, вероятно транспортирани, обработени води, задължително озонирани, разбира се чисти.

За българските бутилирани води е характерно ниското съдържание на микроелементи като арсен,антимон, кадмий,никел, олово,алуминий, мед, селен и др., считани за компоненти с недостатъчно проучено въздействие върху организма; напълно допустими и даже ниски радиологични показатели; много висока микробиологична чистота и ниска минерализация. Ето защо българските бутилирани води са най-доброто средство за поддържане на правилна хидратация.

В последните десетилетия науката откри и друго интересно свойство на водата – тя "запаметява". Паметта на водата е нейната жизнена сила. Енергийни изследвания на води, както и класически спектрален анализ показват, че водите са много различни една от друга и че въздействието им върху организма се дължи колкото на техния химически състав, толкова и на енергийната им характеристика, на тяхната „жизнена сила”.

При изворните и минералните води тя е многократно по-голяма в сравнение с тази на трапезните и на чешмяната вода. Кирлиановите и спектралните анализи на този етап показват, че най-енергизирани, с най-изразена „жизнена сила” са минералната и изворната вода от Девин.                      
                  

Коментари