Публикация

Болниците ще могат да управляват по-гъвкаво средствата си

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) прие промяна в правилата за разпределение на задължителните годишни прогнозни стойности на болниците за 2011 г.


Промяната е направена по предложение на управителя на НЗОК, д-р Нели Нешева.  По този начин болниците ще имат възможност за по-гъвкаво преразпределяне на определените им средства за тримесечие.  

Те ще могат преди приключване на текущото тримесечие да ползват авансово до 10 на сто от средствата, предвидени за следващото.

За целта ръководителите на лечебните заведения трябва да представят мотивирано искане до директорите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК).  Всички искания ще бъдат разглеждани и утвърждавани от постоянно действащата комисия в НЗОК.  Корекциите в годишните прогнозни стойности на болниците ще влизат в сила след приемането им от Надзорния съвет на НЗОК.

Остава в сила и възможността управителите на лечебните заведения за болнична помощ да преразпределят средствата по месеци, като не надвишават определената  от РЗОК обща стойност за тримесечие, както и да прехвърлят неизразходваните средства от предишно тримесечие в следващо.

Изменението на правилата ще даде възможност на лечебните заведения да планират дейността си в дългосрочен план, като се съобразяват с потребностите на своите пациенти.

Коментари