Публикация

Касата издава временни удостоверения за чужбина

На всички граждани, които са здравноосигурени и ще пребивават в страна от Европейския съюз за период до два месеца, районните здравноосигурителни каси (РЗОК) ще издават временно удостоверение.


То има срок на валидност два месеца и е идентично с европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

Удостоверението има абсолютно същата валидност като ЕЗОК и служи за получаване на необходима спешна и/или неотложна медицинска помощ при временно пребиваване в друга държава, членка на ЕС, държава от Европейското икономическо пространство или Швейцария.

Във връзка с провеждане на процедура по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнител за изработка и доставка на ЕЗОК до приключване на процедурата такава карта ще се издава само на лица, които са здравноосигурени и удостоверят с документ, че ще пребивават в страна от Европейския съюз за период по-дълъг от два месеца.

НЗОК препоръчва на всички останали граждани, чиито пътувания са в по-кратък срок, да вземат временно удостоверение от районните здравноосигурителни каси. То им дава същите права при нужда от ползване на медицинска помощ, а процедурата по издаването му е много по-бърза и лесна. 

Коментари