Публикация

МЗ: Водите за къпане в страната са безопасни

Водите за къпане в страната ни отговарят на всички изисквания за качество и са безопасни. Това сочат наблюденията и през миналата година на МЗ.


Те се потвърждават и от ЕС, според чиято класация България е на шесто място по съответствие на водите с международните изисквания. С оглед на летния сезон от 1 юни в страната започнаха и интензивните планови проверки и взимане на проби за анализ от РЗИ от всички обществени зони за къпане.

93 са зоните за къпане в страната на открити водни площи, като 89 от тях са разположени на Черноморието. Всички те се контролират от РЗИ и резултатите показват, че отговарят на задължителните изисквания за качество и безопасност на водите.

Едва 14 са зоните, които не отговарят на по-строгите препоръчителни критерии за къпане.

Повечето то тях се намират в района на Варна. Основните причини, които влошават качеството на водите за къпане по Черноморието, са недостатъчният брой и капацитет на пречиствателните станции за отпадъчни води.

Процентът на съответствие на водите за къпане, които отговарят на по-строгите препоръчителни изисквания на европейското законодателство у нас, е 85,1% при среден процент за целия Европейски съюз – 79,5.

На контрол в страната подлежат и басейните. У нас има регистрирани 1 281 открити и 488 закрити басейни (общият им брой през 2002 г. е бил 449). Най-висок е броят им в областите Бургас – 478, Варна – 264, Благоевград - 171 и Добрич - 135.

Най-малък е в Търговище и Шумен – по 3, и в област Видин – 4 басейна. На наблюдение подлежат микробиологични и физико-химични показатели.

Задължително се проверява и ефективността на дезинфекцията на водата в басейните и на санитарно-битовите помещения – съблекални, бани, тоалетни и др. Контролират се и самите биоцидни препарати (дезинфектанти), които се използват за почистването им.

При установени нарушения, както и отклонения в качеството на водите, в зависимост от степента на здравния риск се предприемат различни принудителни административно-наказателни мерки - издаване на предписания с разписани задължителни мерки и срокове за изпълнението им, налагане на глоби и имуществени санкции, временно спиране на обектите до отстраняване на нередностите.

Глобите, които се налагат при първо нарушение са от 200 до 3 000 лв., а при повторно - от 500 до 5 000лв. При неизпълнение на заповед за спиране на обект санкцията може да достигне до 30 000 лв.

Коментари