Публикация

НЗОК има достатъчно средства за болничната помощ до края на 2011

След анализ на дейността, извършена от болниците през второто тримесечие на годината, Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса прие разпределението на задължителните им годишни прогнозни стойности за следващото тримесечие.


На заседанието бе изразено мнение от представителите на работодателите – Григор Димитров и Евгений Иванов, че новата методика за разпределяне на средствата за болнична помощ е доказала ефективни резултати за изминалите шест месеца. От прилагането й през този период е направен изводът, че тя работи добре и може да се приложи успешно и занапред. Като положителен момент беше отчетено и постигането на устойчивост при разходите за болничната помощ.

Ръководството на НЗОК гарантира, че е подсигурен достатъчен ресурс за покриване на разходите за болнично лечение до края на 2011 г. Това сочат данните от направените годишни разчети на предвидените в бюджета средства за болнична помощ. Част от оперативния резерв на институцията също ще бъде използван за тази цел. НЗОК е финансово стабилна и занапред няма да бъде допуснато забавяне в плащанията, каквото имаше през минали години.

Според „Правилата за определяне на задължителните годишни прогнозни стойности за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ в РЗОК за 2011 г.” годишната обща стойност на разходите, разпределена по месеци за всяка районна здравноосигурителна каса, се коригира на тримесечие.

В НЗОК се събират и анализират данни от районните здравноосигурителни каси с предложения за корекции в стойностите на прогнозните бюджети на болниците, съобразно извършената от тях дейност през второто тримесечие.

Постоянно действащата в НЗОК комисия разглежда и анализира събраните предложения, изготвя становище за приемането или коригирането на средствата, след което ги предлага за утвърждаване от Надзорния съвет на НЗОК.

За първа година НЗОК определя прогнозните бюджети на лечебните заведения според новите правила, които са отворени, гъвкави и динамични. Това позволява след края на всяко тримесечие бюджетите на болниците да бъдат преразгледани и там, където има доказана необходимост, те да бъдат коригирани.

Коментари