Публикация

НЗОК ще освободи средства от резерва за непредвидени разходи

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) взе решение за освобождаване на оперативния резерв от бюджета на НЗОК, заложен в Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК).


Средствата са в размер общо на 260 268 000 лева. От тях са освободени  180 268 000 лева, които ще бъдат разпределени за здравноосигурителни плащания за болнична помощ и лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

Решението за освобождаването им бе взето по предложение на управителя на НЗОК,
д-р Нели Нешева, в съответствие с поетия от нея ангажимент за осигуряване на редовни плащания до края на годината както към болниците, така и към аптеките.

Към момента данните за разхода на НЗОК показват, че предвидените в бюджета средства за болнична помощ, заедно с тези, освободени от оперативния резерв, ще бъдат напълно достатъчни в годишен план.
За първа година НЗОК определя прогнозните бюджети на лечебните заведения според нови правила, които са отворени, гъвкави и динамични. По данни на районните здравноосигурителни каси болниците работят добре с определените им прогнозни бюджети, като използват рационално всички възможности за по-гъвкаво разпределение на средствата. Това им осигурява достатъчен ресурс през съответното тримесечие и възможност да планират своята работа.  

Новата методика за разпределение на средствата за лечебните заведения получи положителна оценка както от директори на болници, така и от БЛС. Тя бе високо оценена и от представители на Международния валутен фонд и мисията на Световната здравна организация, които посетиха институцията през годината.

Ръководството на НЗОК отговорно заявява, че институцията е финансово стабилна и няма да бъде допуснато забавяне в плащанията. То уверява всички свои договорни партньори, както и гражданите на страната, че стабилността и спокойствието, с които системата функционираше през последната година, ще се запазят и до нейното финансово приключване.

Коментари