Публикация

Касата улеснява издаването на европейска здравна карта

От днес Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) ще се издава от нов изпълнител, с който НЗОК има договор за изработка и доставка, избран съгласно Закона за обществените поръчки.


Издаването на ЕЗОК вече ще става по облекчена процедура поради факта, че значително са увеличени дистрибуторските пунктове, в които гражданите ще подават заявления за издаване и ще получават своята ЕЗОК.

Това ще става в 276 пощенски станции на територията на цялата страна, а пълният им списък може да бъде видян на интернет страницата на НЗОК, както и във всяка районна здравноосигурителна каса. Досегашните пунктове на предишната фирма-изпълнител вече няма да приемат заявления. Гражданите трябва да се обръщат към пунктовете на „Български пощи“ ЕАД, посочени в списъка.

Заявлението за издаване вече ще се получава безплатно на място в пощенската станция или може да бъде разпечатано от интернет страницата на НЗОК. То се подава лично, като се представя задължително лична карта и се оставя копие от нея. За лица до 14 г. и такива до 16 г, които нямат лични карти, се представя акт за раждане и личната карта на единия от родителите, като се оставят копия от двата документа. Отпада досегашното изискване за наличие на снимка и подпис върху ЕЗОК, което също ще улесни гражданите.  

Запазва се изискването документите да се подават, както и готовите ЕЗОК да се получават, лично или от нотариално упълномощено лице.

Самата карта и услугата по издаването й са безплатни, а срокът за издаване е 15 дни.

ЕЗОК е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ - според законодателството на съответната държава на престоя.

Временните затруднения по издаването на ЕЗОК през последните месеци се дължат на обжалване на процедурата по избор на изпълнител.

Коментари