Публикация

Позиция на Българския фармацевтичен съюз за лекарствената политика у нас

През настоящата седмица общественото внимание бе фокусирано върху тенденциите за манипулиране на фармацевтичния пазар в нашата страна.


Българският фармацевтичен съюз отчита, че станалите публично достояние примери за негативни практики не са изолиран случай и са в пряка зависимост от липсата на желание за прилагане на регулация в сектора.

Държавната регулация по отношение на лекарствата и лекарствоснабдяването, при зачитане на експертното мнение на съсловните и пациентски организации, е ефективен инструмент, за осигуряване на справедливо разходване на обществения финансов ресурс в здравеопазването.

От създаването си БФС води последователна политика за въвеждане на ефективна нормативна забрана на вертикална и хоризонтална интеграция, която да осигури механизми за предотвратяване на монополни структури и да създаде условия за подобряване достъпа до лекарствени продукти в България.

В светлината на настоящата публична дискусия трябва да подчертаем за пореден път, че според българските фармацевти е необходимо да се осъществи промяна на ЗЛПХМ по отношение на собствеността на аптеките, регулацията на цените на лекарствените продукти по лекарско предписание и въвеждането на диференцирана ставка на ДДС.

БФС е предупреждавал многократно чрез свои становища и протестни действия за липсата на национална лекарствена политика и на работещи механизми за контрол на ценообразуването на лекарствените продукти. Поради това приветстваме журналистическата бдителност по отношение на контрола, от страна на държавата, на механизмите за ценообразуване на лекарствените продукти.

Апелираме експертният потенциал на БФС да бъде използван пълноценно при корекции на нормативната уредба, с цел формиране на национална лекарствена политика и на работещи механизми за контрол на ценообразуването на лекарствените продукти.

БФС настоява за спешно преразглеждане на Наредбата за цените на лекарствените продукти, изготвена от МЗ в края на миналата година, която в нарушение на Конституцията лишава аптеките от надценки за извършваните от тях дейности в полза на по – големите участници на пазара.

Коментари