Публикация

Национална програма за ограничаване на хроничните незаразни болести

Ограничаването на рисковите фактори, водещи до хронични незаразни заболявания е сред основните цели на разработваната от Министерството на здравеопазването „Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести” (2013 – 2020 г.).


Програмата се изготвя съвместно от МЗ, СЗО, МОМН, МТСП, МФВС, НЦОЗА, научни и неправителствени организации. Статистиката показва, че над 80 % от смъртните случаи в България през последните десетилетия са причинени от незаразни болести като сърдечно-съдовите заболявания, злокачествените новообразувания, хроничните респираторни болести и диабета.

Националната програма ще обхваща периода 2013-2020г. и ще бъде насочена към подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живота чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболяемост и инвалидизация, причинявани от хроничните незаразни болести.

На проведената работна среща партньорите по проекта за Национална програма обсъдиха допълнителни предложения, след което окончателният вариант на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (2013 – 2020 г.) и Плана за действие към нея ще бъдат разгледани от ръководството на МЗ и публикувани на сайта на МЗ за 14-дневно обществено обсъждане.Коментари