Публикация

Подробно за брачния договор

Редът за сключване на брак и произтичащите от него правни последствия варират значително в различните епохи и държави. Сред основните юридически последствия на брака са солидарната отговорност на съпрузите за задължения и установяването на нови имуществени отношения.


 

До 1945 г. в България е действал режимът на разделност относно имуществото на съпрузите, който е давал обаче привилегии на мъжа. Той е имал право да ползва освен собственото си имущество, и зестрата на съпругата си. В периода 1945-1968 г. се правят промени, които водят до възможността всеки да притежава придобитото на свое име, но и да има право да иска част от имуществото, придобито от другия съпруг в резултат на семеен принос. От 1968 г. се преминава към нов модел, наречен режим на общност – всички придобити вещни права от съпрузите след брака са общи, а през 1985 г. се разширява обхватът на съпружеска имуществена общност, като към вещните права се прибавят и паричните влогове.

С влизането в сила на новия Семеен кодекс от 01.09.2009 г. се запазва основният режим на общност (влоговете са изключени от общността), но се въвеждат и нови алтернативи, които да определят имуществените отношения между съпрузите:

- Законов режим на общност (съпружеска имуществена общност - СИО), това е режимът, действал до 2009 г.;
- Законов режим на разделност;
- Договорен режим.

СИО се прилага, когато съпрузите не изявят изрично волята си по кой от режимите желаят да се третира имуществото им. За другите два режима се налага изготвянето на специален документ.
Договорният режим е нов институт за българското семейно право. По-известен като брачен договор, този режим на уреждане на съпружеските отношения представлява един сложен, двустранен, безвъзмезден, формален договор с трайно действие, който може да уговаря взаимни права и задължения с имуществен характер между бъдещи или настоящи съпрузи както по време на брака, така и след прекратяването му.

Какво представлява брачният договор?
Брачният договор е споразумение в писмена форма, което се сключва между съпрузите и определя и изяснява имуществените отношения между тях, издръжката, подялбата на собствеността.

Кога се изработва брачният договор?
За тези, които сключват брак за първи път след 01.09.2009 г., брачният договор може да бъде изработен преди брака, но действието му е под отлагателно условие, че бракът ще бъде сключен. Брачен договор може да бъде сключен и по време на брака.

Кога се препоръчва сключването на брачен договор?
В повечето случаи бъдещите съпрузи решават да сключат брачен договор, когато единият от тях разполага със значително по-голямо имущество от другия или има значителен доход.

Какво може да урежда брачният договор?
Например:
- Кой ще се разпорежда с движимото и недвижимото имущество, придобито преди и по време на брака в случай на развод или смърт на единия или на двамата партньори;
- Начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;
- Участието на страните в разходите и задълженията;
- Издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод;
- Издръжката на децата от брака;
- Какво ще се случи, ако единият или двамата от партньорите имат собствен бизнес преди брака или започнат такъв след сключването му;
- Как ще се разпределят гореспоменатите при изневяра на единия от партньорите.

В съдържанието на брачния договор не може да се включват клаузи:
- С които се ограничава правоспособността или дееспособността на съпрузите;
- Правото на съпрузите да се обърнат към съда за защита на своите права;
- Ограничаващи правото на нуждаещия се нетрудоспособен бивш съпруг да получава издръжка;
- С които се поставя единият от съпрузите в крайно неблагоприятно положение или противоречат на основните начала на Семейния кодекс.

Какви отношения засяга брачният договор?
Брачният договор засяга само материалните взаимоотношения между съпрузите. Уговорките са свързани предимно с правата върху имуществото, което се придобива по време на брака, правата върху притежаваното от мъжа и жената преди брака, начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище, участието на съпрузите в разходите и задълженията, издръжката на членовете на семейството по време на брака, както и при развод, имуществените последици при развод и издръжката на децата.

Предбрачният договор може да има смисъл и ако единият от съпрузите:
- Притежава значително повече имущество от партньора си;
- Печели много повече от партньора си;
- Има собствен бизнес или притежава дял от дружество;
- Не е в добри отношения с роднини на половинката си, които биха могли да получат в наследство дял от общопридобитото имущество и по този начин биха се превърнали в нежелани съсобственици или бизнес партньори в съвместната фирма. Брачният договор може да ограничи този ефект.

Също така, ако:
- Другият партньор има голям кредит или други финансови задължения;
- Другият партньор води съдебен спор като ищец или ответник. Съществува възможност имуществото му да бъде предмет на запор и възбрана, както и на принудително изпълнение, в случай че изгуби делото. В тази хипотеза брачният договор може да осигури неприкосновеност на имуществото на другия съпруг;
- Съпругата планира да напусне работа и да отглежда деца, което неминуемо ще се отрази негативно на нейното състояние.

Как се сключва брачен договор?
Брачният договор се сключва между съпрузите лично. Това не може да стане чрез пълномощник. Брачният договор, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, има прехвърлително действие и се вписва в имотния регистър към Агенцията по вписванията. Брачният договор става валиден едва когато двете страни удостоверят с подписа си пред нотариус, че са съгласни с написаното в него. Оригинал остава при нотариуса и при съпрузите. В брачния регистър към Агенцията по вписванията се вписва само наличието на такъв документ.

Може ли брачният договор да се измени или прекрати след брака?
Брачният договор може да бъде както изменян, така и прекратяван след сключване на брака, но винаги и единствено със съгласието и на двамата съпрузи.

Брачният договор може ли да бъде пазен в тайна?
Вписването на брачния договор в Агенцията по вписвания го прави публичен, но в частта си, отнасяща се до издръжката, брачният договор може да бъде запазен в тайна.

Колко време отнема създаването на брачен договор?
Подготовката на договора изисква задълбочено познаване на правните норми и на имущественото състояние на съпрузите. Добре е да бъде изготвен от юрист. Брачният договор има сила на закон за страните, които са го сключили, и от тази гледна точка всяка дума в него трябва да има ясно и недвусмислено значение. Подготовката на договора от юридическа страна изисква толкова повече време, колкото повече имущество притежават съпрузите.

Какво не може да определи брачният договор?
Брачният договор не е начинът да се контролират най-важните неща в брака – добрите отношения, обичта и уважението.

Според социологически проучвания след 1990 г. все повече двойки избират съжителството на семейни начала пред сключването на брак поради различни причини. Но бракът не е отживелица и той се е доказал като една от най-старите институции в света. Вече са налице много възможности, с които да се уредят взаимоотношенията при сключване на брак, които биха донесли по-голямо спокойствие за съпрузите, и те трябва да се възползват от това. Българите все още сме скептично настроени и подхождаме предпазливо към този нов за нас институт – брачния договор.

 

Коментари