Публикация

Касата ще заплаща за повече медицински изделия през 2013

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) започва процедура по договаряне на стойността, до която през 2013 г. ще заплаща медицински изделия, прилагани в болничната и извънболничната медицинска помощ.


Целта е да се разшири достъпът на пациентите до по-голям брой медицински изделия, осигурявани от НЗОК, както и да се постигнат по-добри финансови параметри при заплащаните към момента консумативи.

Освен досегашните 14 медицински изделия, използвани в болничната помощ, от следващата година НЗОК ще заплаща и за 4 нови групи.  Това са вътреочна леща, раменна става, ушиватели, както и консумативи, прилагани в неврохирургията.

Разширява се и номенклатурата в досега заплащаните от НЗОК изделия - при тазобедрените стави, съдовите протези, стентовете и др.  

В извънболничната помощ ще се договарят цени за тест-ленти за глюкомери, изделия за илео- и коло-стоми, за цистостома и друг изкуствен отвор на пикочните пътища.

Обект на договарянето могат да бъдат само такива медицински изделия, които отговарят на изискванията, определени в Закона за медицинските изделия.

Те трябва да имат нанесена „СЕ” маркировка, удостоверяваща, че съответствието на изделията е било оценено по приложимите процедури за оценяване съгласно Закона за медицинските изделия и Директиви 93/42 ЕС, 98/79 ЕС и 90/385 ЕС.

Също така медицинско изделие, което се предлага за договаряне, следва да се заплаща от обществените здравноосигурителни фондове в поне три държави-членки на ЕС при условие, че не е произведено в България.

При изделията за болнична помощ трябва да са проведени поне две клинични проучвания.

Медицинските изделия, заплащани в извънболничната помощ, трябва да бъдат предназначени за употреба при заболяванията, посочени в списъка на заболяванията за чието домашно лечение НЗОК заплаща напълно или частично лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

Документите за участие в договарянето се приемат до 16.00 часа на 04.01.2013 г.

Отварянето на предложенията започва на 07.01.2013г. съгласно график, който ще бъде обявен на интернет страницата на НЗОК и в сградата на институцията.

Договаряне се извършва по методика, приета от Надзорния съвет на НЗОК. В нея се определят условията и реда за договаряне на групите и типовете медицински изделия и стойността, до която те ще се заплащат от НЗОК.

Всички документи за участие в договарянето са  публикувани на интернет страницата на НЗОК, в раздел „Лекарства“, подкатегория „За партньорите на НЗОК“, „За производителите и вносителите на медицински изделия“.

Коментари