Публикация

Програми за превенция на самоубийствата

Предприеманите мерки се организират съвместно с Дружеството на психолозите, БЧК, МВР, Регионалните инспекторати по образование, дирекциите ,,Социално подпомагане”, службите по заетостта, училища, университети, медии и НПО.


Регионалните здравни инспекции в страната вече стартираха конкретните си дейности по места за превантивни и терапевтични интервенции сред рискови групи от хора, при които има завишен риск  от автодеструктивно и суицидно поведение. Представените програми са в отговор на изискването на ръководството на МЗ за предприемане на незабавни и ефективни действия съвместно с психолози и психиатри и други компетентни специалисти в областта на психичното здраве, които да посочат модели на поведение за справяне при криза и да демотивират лицата в риск за предприемане на самоубийствен акт.

Целта на предлаганите мерки е на гражданите да се осигури своевременна и достъпна психологична и психиатрична помощ, както и цялостна подкрепа. Предвидени са също дейности по провеждане на широка информационна кампания с участия в медии, разпространение на материали, разкриване на специални телефони за денонощна връзка, разяснения в училища и предприятия. Всички заложени мерки се реализират съвместно с общините, дирекциите ,,Социално подпомагане”, Регионалните инспекторати по образование, службите  по заетостта. БЧК, МВР, университети, училища, медии, Дружество на психолозите, НПО и др.

В плановете си за действие РЗИ залагат редица инициативи. В лечебни заведения започват „Дни на отворени врати” за безплатно консултиране с психиатри и психолози. При наличието на показания и болестни състояния, нуждаещите се ще бъдат насочвани към провеждане на специализирана терапия. В редица РЗИ вече са организирани работни срещи на обществените съвети по психично здраве, създадени към всяка РЗИ в рамките на Политиката за психично здраве 2004-2012 г. Тяхната роля е да изготвят планове за дейността и да координират цялостния процес в областта за превенция на самоубийствата и антикризисната работа  с рисковите лица.  В момента е в ход изготвянето на изследвания и анализ на ситуацията в областите,  уточняват се потребностите и ресурсите за работа с рисковите групи.
              
Започва обучение под форма на семинари, тренинги, лекции  с различни групи от населението. Обучение се организира и за общопрактикуващи лекари, студенти по медицина, психолози, педагогически съветници, учители, ученици, представители на медии с цел те да разпознават на ранен етап прояви на деструктивно поведение, което крие потенциален риск от предприемане на фатални действия. Изготвят се тематични материали, които ще се разпространяват сред общопрактикуващи лекари, психолози в училищата, персонала в социални домове и др. Пакетът от материали включва и издания на СЗО по отношение на моделите за профилактика на самоубийствата.   
         
Инициативите на РЗИ предвиждат кризисни интервенции с очевидци на самоубийствени актове, както и с лица в криза и техните семейства. В областите се сформират специални групи от специалисти, които оказват подкрепа и на лица, преживели самоубийство на близък човек. При наличие на показания за депресивни състояния те ще бъдат насочвани към провеждане на необходимата терапия.  В редица градове вече са проведени срещи с близки на пострадал при самозапалване като им е предложена безплатна психологична помощ.

В хода на цялостната кампания по области като изключително важна е дефинирана ролята на медиите като партньор за разясняване на предприеманите превантивни дейности за предотвратяване на самоубийства. Психиатри, психолози и други компетентни специалисти ще участват активно в разговори и дискусии с цел ангажиране на общественото внимание и разясняване на конкретните предприемани мерки. Ще бъде предоставяна информация за служби и услуги, към които гражданите могат да се обръщат при необходимост.

Коментари