Публикация

Диагностична стойност на видео-електроенцефалография при терапевтично резистентни епилепсии и в диференциалната диагноза на неепилептични пароксизмални състояния


При някои пациенти диагнозата епилепсия не може да се потвърди или отхвърли само въз основа на рутинното ЕЕГ изследване поради диференциално-диагностичните трудности, свързани с други неепилептични пристъпи, които могат да се разделят на психогенни и физиологични пристъпи. Ето защо при тези болни провеждането на видео-електроенцефалография (видео-ЕЕГ) е необходимо за диагностичната класификация.

Видео-ЕЕГ и видео-ЕЕГ мониториране. Провежда се продължителен запис до 24 ч, а при необходимост и по-дълго време. Регистрира се синхронно ЕЕГ запис в едната половина на монитора, а на другата се наблюдава пациентът. Видео-ЕЕГ мониторирането представлява синхронното изобразяване на икталния ЕЕГ патерн и пароксизмалното поведение и се използва за потвърждаване на диагнозата епилепсия, определяне на вида на пристъпите, оценяване на честотата на пристъпите, преципитиращите фактори, както и за прехирургична локализация. Тези електрофизиологични процедури могат да се извършат както в болнични условия, така и амбулаторно.

Освен видео-ЕЕГ мониториране могат да бъдат изследвани и допълнителни физиологични параметри, които могат да бъдат наблюдавани по време на сън (полисомнография). Много често се наблюдава коморбидност на нарушенията на съня и епилепсията. Сънните нарушения могат да тригерират епилептични пристъпи, а те от своя страна нарушават цикъла сън-бодърстване.Тези промени се регистрират при едновременно прилагане на видео-ЕЕГ и полисомнография. Пароксизмалните явления по време на сън, характеризиращи се с изразена двигателна активност и сложно поведение, могат да са изява както на епилептични пристъпи, така и на парасомнии и по-рядко и на психогенни пристъпи.

При възрастни пациенти видео-ЕЕГ мониторирането се използва предимно за диференциална диагноза между епилептични и неепилептични пристъпи и оценяване на пациентите с резистентни на лечение парциални пристъпи при подготовка за хирургично лечение. Видео-ЕЕГ мониторирането е необходимо за определяне на лoкализацията на епилептогенното огнище, т.е. мястото, откъдето пристъпът започва и ирадиира при пациенти, подходящи за аблативни хирургични процедури. Високата диагностична стойност на видео-ЕЕГ мониторирането е доказана при пациенти с рекурентни и непровокирани пристъпи.

Видео-ЕЕГ при  психогенни псевдоепилептични пристъпи. Установено е, че около 20% от пациентите с резистентни на лечение пристъпи, насочени за видео-ЕЕГ мониториране, нямат епилепсия. Пациентите с психиатрични заболявания като депресия, тревожно разстройство, психоза и соматоформено разстройство могат много успешно да симулират епилептични пристъпи. Психогенни пристъпи (псевдопристъпи) могат да се наблюдават и при липса на съществени психични разстройства. Пациентите с психогенни пристъпи имат нормални ЕЕГ изследвания, а анамнезата много често разкрива емоционален стрес в миналото и парадоксално увеличение на честотата на пристъпите при употреба на антиепилептични лекарства, необичайни симптоми по време на пристъп, подсказващи за поведенческо разстройство. Физиологичните състояния, свързани с неепилептични пристъпи, включват сърдечносъдови заболявания, синкоп, тремор, метаболитни енцефалопатии, медикаментозна токсичност, дистония.

Краткосрочно видео-ЕЕГ мониториране. То може да се провежда в амбулаторни условия и е с продължителност от 1-12 часа. Това изследване е подходящо за пациенти с чести и провокирани пристъпи.

Проучване за краткосрочно видео-ЕЕГ мониториране с продължителност 1-3 часа, съчетано с провокативни техники и добри резултати, е показало, че краткосрочното мониториране, съчетано с активационни процедури, е ефективно за определяне на вида на пристъпите и диференцирането на пароксизмалните състояния с несигурен произход. На тези добри резултати се дължи нарастващият интерес при употребата на амбулаторното видео-ЕЕГ мониториране с продължителност 3-12 часа за диагностични цели. Проведени от нас изследвания  върху 97 пациенти показват, че видео-ЕЕГ мониторирането с продължителност 2-4 часа е сигурен и достоверен метод за диагностика както на епилептични, така и на неепилептични пароксизмални състояния.

Продължително видео-ЕЕГ мониториране. Продължителното видео-ЕЕГ мониториране в болнични условия се препоръчва при пациенти с по-рядко появяващи се пристъпи, които трудно биха могли да бъдат записани в 2-12-часова сесия. Други индикации за стационарно мониториране са пристъпи, индуциращи се само по време на сън, пристъпи, провокиращи се при събуждане, пристъпи, свързани с риск за здравето, като генерализираните моторни и продължителните комплексни парциални пристъпи, пристъпи, провокирани от спиране на медикаментозното лечение. Продължителното видео-ЕЕГ подпомага определянето на правилната терапия при пациентите с трудни за контролиране пристъпи и е изключително важна процедура, необходима за поставянето на точната диагноза.

Повечето проучвания получават резултати, които установяват намаляване на честотата на пристъпите след използване на видео-ЕЕГ мониториране вследствие на прецизиране на диагнозата и антиепилептичната терапия. Използването на този метод е особено подходящо при рефрактерни на лечение епилепсии. Според редица изследователи 20-30% от пациентите се нуждаят от видео-ЕЕГ мониториране.

Видео-ЕЕГ мониторирането при деца е сходно с това при възрастните с няколко изключения. Най-важна е продължителността на средния престой.

Класифициране на пристъпите. Провеждането на видео-ЕЕГ мониториране при възрастни пациенти с епилепсия за класифициране на пристъпите е необходимо за определяне на правилното лечение с антиепилептични медикаменти. Точната класификация на пристъпите с видео-ЕЕГ изследване може да се направи преди въвеждането на антиепилептични медикаменти. Много случаи с рефрактерни на лечение епилепсии са изследвани с помощта на видео-ЕЕГ мониториране и резултатите показват, че то е изключително полезно за разграничаването на психогенните от епилептичните пристъпи. Поставянето на диагнозата неепилептични пристъпи след видео-ЕЕГ изследването води до значително намаление на директните медицински разходи 6 месеца след мониторирането в сравнение с 6 месеца преди това - средно с 84%.

Заключение. Доказана е ефективността на продължителното ЕЕГ мониториране при пациенти с резистентна на лечение епилепсия, но това е скъпа и трудоемка процедура. Все още има малко проучвания за ползата от краткосрочната видео-ЕЕГ при възрастни пациенти с недобър контрол на пристъпите. Проведени от нас изследвания показват, че видео-ЕЕГ мониторирането с продължителност 2-4 часа е сигурен и достоверен метод за диагностика както на епилептични, така и на неепилептични пароксизмални състояния.

Коментари