Публикация

Патогенетично лечение на диабетната полиневропатия

Захарният диабет е глобална епидемия с разрушителни лични, социални и икономически последици. На настоящия етап около 250 милиона хора по сбета страдат от това заболяване. До 2025 година броят на диабетиците ще достигне 380 милиона или около 7.1 % от населението на земята.


Заедно с диабетната съдова болест, невропатията е съществен фактор за разбитие на усложненията на диабетното стъпало. На настоящия етап, диабетната небропатия се лекува главно със симптоматични средства. Те могат да повлияят болката, но нямат никакъв ефект върху причината за болестта,  която би трябвало да бъде същинската цел на това лечение.
В противоположност на тях, алфа-липоевата киселина (АЛА) е мощен "чистач" на свободни радикали и част от ендогенната антиоксидантна защитна система. Оксидативният стрес има централна роля в патогенезата на диабетните усложнения.
Клинични студии показват, че всички невропатни симптоми - не само болката, а и парестезиите, и изтръпването се повлияват много ефективно от венозно приложение на 600 mg алфа-липоева киселина веднъж дневно в продължение на 3 седмици. В допълнение, алфа-липоевата киселина подобрява и невропатните дефицити, които са известен рисков фактор за усложненията на диабетното стъпало и следователно повишават риска от ампутации.
Рандомизирани и плацебо контролирани клинични студии, включващи АLАDIN-1 и SYDNЕУ-1, демонстрират ефективността и добрата толерантност към венозното приложение на алфа-липоева киселина. Направеният мета-анализ потвърждава тези резултати. Ефектът върху невропатните симптоми продължава и след приключване на инфузионното лечение, но ефектът върху невропатните дефицити се изчерпва по-бързо, както показват проследяващите данни на SYDNЕУ-1 студията. Следователно, необходимо е продължително орално лечение за успешното повлияване на невропатните дефицити.
SYDNЕУ-2 показа, че орална доза от 600 mg алфа-липоева киселина в HR (high release) форма е най-ефикасна и безопасна. Наскоро представени данни от проучването NATHAN демонстрират, че продължителното лечение с препаратът с повишено освобождаване (HR) може да подобри невропатните дефицити. Следователно, с алфа-липоевата киселина имаме фармакологично средство, което ефективно намалява рисковите фактори за развитие на усложненията на диабетното стъпало. В сравнение със симптоматичните средства, алфа-липоевата киселина представлява медикамент с най-добрите полза/риск и полза/цена съотношения. Наскоро публикуваната АND студия потвърждава това в ежедневната практика. Алфа-липоевата киселина е най-добрият по отношение на цена/ефективност терапевтичен избор, но това е в сила само за НR формата. Която е с по- висока бионаличност, доказана във фармакологични проучвания, в сравнение със стандартните форми. Клинични проучвания потвърждават, че НR формата притежава по-голяма ефикасност по отношение на невропатните симптоми и дефицити в сравнение с другите форми на алфа-липоева киселина.
Обобщение
Първична цел на лечението на диабетната невропатия е подобрение на невропатните дефицити, защото те ускоряват развитието на язви на диабетното стъпало и повишават риска от ампутации. Лечение на първи избор е венозното приложение на 600 mg алфа-липоева киселина или 600 до 1800 mg орално приложение за 3 до 5 седмици, последвано от продължително орално лечение с 600 mg веднъж дневно. Оралното поддържащо лечение е необходимо, защото терапевтичният отговор на невропатните дефицити не продължава дълго време, както показват проследяващите данни на SYDNЕУ-1 студията, както и резултатите от АND проучването.
В допълнение, от социално-икономическа гледна точка, НR формата на алфа-липоевата киселина е най-ефективният терапевтичен избор по отношение цена/ефект за лечение на невропатията на настоящия етап, потвърден от АND студията. Посочената фармакологична форма на тиоктовата киселина е медиамент на избор поради следните причини:
1. Показва най-добрата локална толерантност
2. Thuoctacid HR е доказан в преодоляването на проблема с критичната бионаличност и клинично по-ефективен, сравнен с другите форми на алфа-липоева киселина.
3. Единствено е доказана като клинично ефетивна в двойно-слепи плацебо-контролирани студии.
Оптималният kонтрол на kръвната захар е kлючовия фактор за превенция на усложненията на захарния диабет, инвалидизирането, ранната смърт и за подобряване качеството на живот. Диабетната гангрена е сред най-тежките и изискващи скъпо струващо лечение усложнения. Според епидемиологичните данни, всяка година се извършват около 1 милион ампутации на диабетици. Това означава, че на всеки 30 секунди, 1 човешки крак по света е загубен поради диабета.

Коментари