Публикация

Обезболяването в онкологията – възможности и значение

Правилната и индивидуално подбрана аналгезия в онкологията подобрява качеството на живот, но тя също така помага на пациента да поеме своята отговорност и активна роля в лечебния процес. Само по този начин, със съвместни усилия, пациентът и терапевтът биха могли накрая да се поздравят с успешно лечение.


Един от най-важните проблеми за онкоболните е борбата с болката. Тя е може би основният фактор, който създава образа на онкологичното заболяване, като „страшно” и „нелечимо”. Доброто обезболяване дава възможност на пациента да мобилизира целия си психически и физически ресурс и да участва отговорно и активно в процеса на лечение. В този аспект личните лекари могат да помогнат много на своите онкоболни пациенти.

Острата болка най-често се дължи на остро настъпило заболяване и има ясно, добре изразено начало. Характеризира се със свръхактивност на симпатиковата нервна система, водеща до съответната симптоматика. При онкоболните пациенти острата болка се възприема като тласък на основната болест.

Хроничната болка е с продължителност повече от две седмици. Тя се характеризира с неясно начало, постепенно развитие и постоянно нарастваща интензивност. Водещи са депресия, отчуждение, промени в личността, апатия, летаргия. Тя е израз на прогресия на заболяването, влошена прогноза и намалена продължителност на живот.

Инцидентната /пробивна/ болка е пристъп на болката, който пробива основното добро обезболяване. За наличие на такава болка говорим, когато има основна такава, контролирана с опиоидни аналгетици. Пробивната болка значително влошава качеството на живот и води до нарастване на общото страдание.

Първата и най-важна стъпка към ефективното и индивидуализирано лечение е правилната и редовна самооценка, извършвана от болния и докладвана на лекуващия лекар за интензивност и характер, както и ефективност от провежданото лечение. Най-често се използват стандартизирани международно валидирани инструменти за оценка на болката: Вербална скала за оценка (Verbal Rating Scale, VRS), Цифрова скала за оценка (Numerical Rating Scale, NRS), Визуално-аналогова скала (Visual Analog Scale, VAS). VAS скалата е:

няма болка  |--------10см----------| непоносима болка.

VRS скалата е: няма болка 0, много лека 1, лека 2, умерена 3, силна(ивтензивна) 4, много силна (непоносима) 5.

NRS скалата е: няма болка 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 непоносима болка.

Като принципи на лечение на онкологичната болка могат да се изведат:

1.  Пациентът да е предварително информиран за възможната поява на болката и методите за нейното лечение. Той трябва да играе активна партньорска роля в лечението на болката, която изпитва!

2.  При лечение на хронична болка аналгетиците се назначават и приемат редовно „по часовник”. Не се препоръчва примането на аналгетици „при нужда”. Пръв метод на избор е приемане на лекарствата per os.

3.  Появата на пробивна болка трябва да се очаква. За целта се назначава „спасителна доза” обезболяващ медикамент, при необходимост, извън обичайното аналгентично лечение. Тази доза е 10-15% от общата дневна доза на опиоидния аналгетик. При достигане на 4 „спасителни” дози на ден, базовото обезболяване се ревизира.

4.  Видът и дозата на лекарствата зависят от баланса между облекчението и нежеланите странични ефекти.

Лекарственото лечение на онкологичната болка се извършва по аналгетичната стълба на СЗО, според интензивността й.

Първо стъпало (лека болка): NRS<3/10 – Paracetamol или НСПВС

Второ стъпало (лека до умерена болка): 3/10

Трето стъпало (умерено до силна и непоносима болка):

NRS>6/10 – Силни опиоидни аналгетици +/- Paracetamol и/или НСПВС

Друг, особено полезен при костните метастази, метод е лъчелечението. Той може да се използва ефективно за премахване на туморна компрсия върху нервни структури, мозъчни метастази и др.(GAMA-/Ciber - knife). При определени тумори и локализиции методът се използва за дефинитвно лечение. В терапевтичния режим на костните метастази се препоръчват и бифосфонатите, като в някои случаи те са успешна алтернатива, дори на такива метастази, които са рефрактерни на опиоидни аналгетици.

Правилната и индивидуално подбрана аналгезия в онкологията подобрява качеството на живот, но тя също така помага на пациента да поеме своята отговорност и активна роля в лечебния процес. Само по този начин, със съвместни усилия, пациентът и терапевтът биха могли накрая да се поздравят с успешно лечение.

Коментари