Публикация

Фактори, определящи вида на раждане

СЗО препоръчва намаляване процента на цезаровите раждания до около 15%, като тази стойност балансира негативите между по-високия процент усложнения и оптималната перинатална детска смъртност.Цезаровото раждане се определя като раждане на плод посредством инцизия на коремната стена (лапаротомия) и на маточната стена (хистеректомия).

Честотата на SC нараства от 4,5% през 1970 г. до 31,8% през 2007 г. Оттогава има задържане и лека тенденция към понижаване, но като цяло процентът на SC е много висок. Това прави SC най-честата голяма операция в света. Само в САЩ годишно се правят над 1 000 000 операции. Причините за четирикратното нарастване на процента на цезарово раждане през последните две десетилетия не са известни напълно. Някои от тези обяснения включват следното:

1.  Налице е понижен паритет – почти половината от бременните жени са първескини, т.е. може да се очаква по-висок процент на цезарови раждания при тях.

2.  Жени забременяват на по-голяма възраст, като това се отнася както за раждането на първо, така и за раждането на второ дете, а известно е, че честотата на цезаровото раждане е с напредването на възрастта.

През последните 20 години процентът на ражданията при първо раждащи е нараснал повече от 2 пъти при жени на възраст между 30 – 39 години и се е увеличил с 50% при жени на възраст от 40 до 44 години. Тук важна роля играят и новите репродуктивни методи и техники.

3.  От началото на 70-те години широко се прилага електронното фетално мониториране въпреки съществуващите съмнения, че тази техника е свързана с повишената честота на цезарово раждане, индикацията фетален дистрес, която се поставя с помощта на феталното проследяване, е на четвърто място в честотата на срещаните индикации.

4.  След 1990 г. повече от 90% от седалищните предлежания, независимо от паритета, се раждат оперативно.

5.  Високият процент на предшестващи цезарови раждания и намаляващият процент на вагинални раждания на жени, прекарали цезарово сечение.

6.  Намаляване на процента на оперативните вагинални раждания, т.е. вакуум екстракция или форцепс.

7.  Повишаване честотата на индукция на раждане.

8.  Повишаване честотата на цезарово раждане с преекламсия поради тежко раждане на майката или плода или поради неуспешна индукция.

9.  Повишаване процента на елективното цезарово раждане – по желание на пациента поради страх от болка или увреждане на родовите пътища.

10.Безпокойство относно съдебни искове и лекарски грешки. Не извършването на цезарово раждане, чрез което би се избегнало неблагоприятен неонатален изход или наличие на някои неврологични симптоматики (детска церебрална парализа, пареза плексус брахиалис и др.) е основно обвинение в съдебни искове за небрежни акушерски практики в САЩ и Европа.

11.Социално-икономически и демографски фактори - процентът на цезарови раждания в частните болници е много по-голям от този в общинските или държавните.

Индикации: най-честите индикации за цезарово раждане са:

-  повторно цезарово раждане;

-  дистокия или липса на напредване на раждането;

-  седалищно предлежание;

-  цезарово раждане, извършено в интерес на доброто състояние на плода.

Въпреки че не е възможно да се изброят всички индикации за цезарово раждане, над 85% от операциите са извършени поради гореизброените самостоятелно или в комбинация на повече от една индикация.

Едновременно с покачване на процента от цезарови раждания е настъпил и спад на перинаталната детска смъртност (ПДС), това обаче е било до известна степен, след което тази тенденция не се е наблюдавала, т.е. по-нататъшното увеличаване на процента на цезарови раждания не е водело до намаляване процента на ПДС. Установена е била и друга неприятна зависимост - че с нарастване процента на цезаровите раждания се е увеличил и процентът на усложненията – пуерперални инфекции, хеморагии, тромбоемболизъм.

В заключение СЗО препоръчва намаляване процента на цезаровите раждания до около 15%, като тази стойност балансира негативите между по-високия процент усложнения и оптималната перинатална детска смъртност.

Коментари