Публикация

Свободен от допинг спорт в свободното време

Човешкият стремеж за увеличаване на физическите възможности и подобряване на външния вид датира от хиляди години. За тази цел хората (включително и подрастващи) са използвали и продължават да употребяват различни вещества. С изключение на анаболните стероиди твърде малко се знае за употребата от младежи на други субстанции и хранителни добавки, тяхната безопасност и ефикасност.


Понастоящем все по-открито се признава, че употребата на допинг е заплаха за спорта в световен мащаб. Затова се засилва работата по разработване и прилагане на правила, които да гарантират добрата информираност и образованост по въпросите за използване на допингиращи субстанции и съдържащи ги лекарства с рецепта,както и последиците за здравето от тяхната употреба.

В последните години настъпи промяна в общоприетото мнение, че използването на забранени и вредни субстанции е проблем само на елитния спорт. Стана ясно, че спортуващите за развлечение също употребяват непозволени стимулиращи средства, което може да има сериозни здравословни и социални последици. Това изисква бързи действия за обучение и създаване атмосфера на нетърпимост към използване на допингиращи средства във фитнес залите, което ще бъде най-сигурната защита на спортуващите в тях.

Чрез интервюта и въпросници е установена честата употреба на допинг (по-специално – анаболни стероиди) от занимаващите се с фитнес. В проведено на 500 души от 49 фитнес центъра проучване е показано, че около 12.5% от посетителите използват допингиращи средства[1]. Нещо повече, установен е висок процент на употребяващи забранени съединения (особено кокаин). Тези данни са от значение за здравната система,  също за разработване на програми, насочени към рисковите посетители на фитнес центровете.

Проведени са анонимни анкети с участието на 1802 посетители на 113 фитнес центъра[2]. Целта е била да се проучи дали използващите анаболни стероиди представляват компактна изолирана група, или не се отличават съществено от трениращите в тези центрове, които може да употребяват други (разрешени или не) субстанции. Установено е, че в различни периоди 13.5% са използвали анаболни стероиди, което е било в значителна степен свързано с употребата на кокаин (със собствено ергогенно действие), честотата и продължителността на тренировките. Същевременно използването на анаболни стероиди е било по-слабо при хора с по-добро образование, както и при такива, употребяващи алкохол. При последните е бил засилен приемът на забранени съединения (кокаин и др.). Интересното е, че 48.1% от приемащите анаболи са ги получавали чрез германската здравна система, като 32.1% дори са били мониторирани от лекари. Тези данни разкриват, че използващите анаболни стероиди представляват самостоятелна група, която в значителна степен е подкрепяна от здравната система. Това подсказва, че са необходими алтернативни подходи за успешни превантивни програми.

Проучено е мнението на 250 души на възраст 19-45 г.,спортуващи за развлечение, относно употребата на допинг при тях[3]. Среднатавъзраст на тези, които са използвали или използват допинг, е била24г. Голяма част от тях са били с гимназиално или професионално образование. Употребяващите анаболни стероиди са се занимавали предимно с вдигане на тежести и културизъм. Въпреки че са наясно с риска от нежелани ефекти, с проблема на пристрастяване и за възможните противопоказания, те са били главните поддръжници на употребата на забранени субстанции. Освен това хората в тази група често са злоупотребявали с алкохол, тютюн и други вещества. Около 90% от използващите допинг правят това без лекарски контрол, като всеки втори от тях е имал здравословни проблеми. Резултатите показват, че употребата на допинг (без ограничения и лекарски контрол) е твърде широко разпространена сред спортуващите за развлечение и може да има сериозни последствия за здравето им.

Човешкият стремеж за увеличаване на физическите възможности и подобряване на външния вид датира от хиляди години. За тази цел хората (включително и подрастващи) са използвали и продължават да употребяват различни вещества. С изключение на анаболните стероиди твърде малко се знае за употребата от младежи на други субстанции и хранителни добавки, тяхната безопасност и ефикасност. Повечето проучвания показват, че около 12% от юношите признават, че в даден момент от живота си са приемали анаболни стероиди[4]. При девойките само 2% са споделили, че са използвали стероиди. Днес стратегията за справяне с проблема за използване от подрастващи на усилващи физическото им състояние субстанции е разностранна, като основно включва обучителни и превантивни програми, действия за забрана и за тестване. От друга страна обаче, социалната нагласа за победа на всяка цена и за хубав външен вид засилва стремежа към употреба на допингиращи средства. Това подсказва, че е необходима промяна в ценностите на обществото (пристрастеност към спорта, значимост на победите и външния облик).

Смята се, че професионалните спортисти използват с нелечебна цел отпускани с рецепта лекарства. Поради това е проучена възможността за подобна злоупотреба от занимаващи се във фитнес клубове, като са били включени хора от 15 г. до 72 г. (средна възраст [5]33.6 ±6.7 г.). За целта са използвани въпросници, на които са отговорили 69.5% от участниците при спазване на пълна анонимност за самоличността им. Най-често са използвани анаболни стероиди – при 70% от анкетираните (почти всички са ползвали стероиди и по време на проучването). От отговорилите 7% са били жени, които също са приемали различни лекарствени средства. Проучването е показало значително увеличена употреба на растежен хормон (24%), инсулин (14%) и тамоксифен (22%). Получените резултати разкриват, че хора от всички социални слоеве използват забранени субстанции, като са докладвани различни физиологични и психологични нежелани ефекти. Най-използвани все още са анаболните стероиди, но по-скъпите дизайнерски препарати (специално – растежен хормoн) бързо ги догонват.

Тези примери разкриват риска от нарастваща употреба в клубовете за фитнес и културизъм на забранени, незаконни и вредни за здравето субстанции. Това налага изготвяне и прилагане на програми за обучение на занимаващите се със спорт за развлечение и за информирането им относно опасностите за тяхното здраве, които могат да възникнат от употребата на подобни вещества.

Библиография

1.  Simon P.,Striegel H.,Aust F.,Ulrich R. Doping in fitness sports: estimated number of unreported cases and individual probability of doping. – Addiction, 101 (11), 1640-1644, 2006.

2.  Striegel H.,Simon P., Frisch S., Roecker K., Dietz K., Dickhuth H.-H., Ulrich R. Anabolic ergogenic substance users in fitness-sports: A distinct group supported by the health care system. – Drug Alcohol Depend., 81 (1), 11-19, 2006.

3.  Posiadała D., Smorawiński J., Pluta B., Andrzejewski M. Doping in recreation: public view versus declared use of AAS among people practising various sports (a study of Poznan gyms and fitness clubs patrons).  – Studies in Physical culture and turism, 17 (3), 261-268, 2010.

4.  Yesalis Ch.E., Bahrke M.S. Doping among adolescent athletes. – 14 (1), 25-35, 2000.Best Practice Res. Clin. Endocrinol. Metabolism,

5.  Baker J.S., Graham M.R., Davies B. Steroid and prescription medicine abuse in the health and fitness community: A regional study. – Eur. J. Inter. Med., 17 (7), 479-484, 2006.


Коментари