Публикация

От печата: Намаляват щата на здравното министерство

В организационните структури и административните звена на МЗ ще работят 251 души.


С 16 щатни бройки ще бъде намалена числеността на работещите в Министерството на здравеопазването според проекта за устройствен правилник на ведомството. Ако проектът бъде приет, в организационните структури и административните звена на МЗ ще работят 251 души, съобщава в. „Дума”.

Според всекидневника ще бъдат създадени самостоятелни дирекции: „в „Здравна политика” ще се съсредоточат функциите, свързани със стратегическото планиране на приоритетите в здравеопазването, а основната задача на „Бюджет и планиране” ще бъде задълбоченото изследване на процесите по финансиране на здравната система със средства от републиканския бюджет, с оглед оптимизиране на правилата за субсидиране и заплащане на медицинската помощ. В първата дирекция ще работят 16 души, а във втората – 14”.

„Структурира се дирекция „Управление на медицинските дейности” с персонал от 18 души, в която ще се концентрират оперативните приоритети, свързани с медицинската дейност”, посочва „Дума”.

Сега съществуващите дирекции „Обществени поръчки” и „Инвестиционна политика” щели да се слеят, тъй като е констатирано сходство по отношение на основните им задачи. Новата дирекция „Инвестиции и обществени поръчки” ще има щат от 24 бройки.

Всички дейности, свързани с управление и изпълнение на международни проекти и програми, финансирани по оперативни програми на ЕС, както и от други финансови източници, щели да се съсредоточават в едно структурно звено - дирекция „Международни проекти и специализирани донорски програми”, в която се предвижда да работят 22-ма души.

Политическият кабинет ще се състои от 7 души и ще включва зам.-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора на дирекция „Връзки с обществеността”. В дирекция „Вътрешен одит” се предвижда да работят 10 души.


Коментари