Публикация

Нов брой на списание "Медицински преглед" - бр. 3, 2013 г.

Мултипрофилно медицинско списание, издавано от Централната медицинска библиотека (ЦМБ), МУ-София


  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

Резюмета на статиите - от уеб страницата на сп. МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

Обзори
М. Ванкова и М. Боянов.
Недостатъчност на витамин D и нейното коригиране -- кратък преглед на литературата - 49, 2013, № 3, 5-11.
Б. Златков, Ж. Филипов, Е. Паскалев, Б. Маркова, Ю. Мартева-Проевска и А. Колевски. Особености на уроинфекциите при бъбречно трансплантирани реципиенти - 49, 2013, № 3, 12-18.
Е. Исмаил, Я. Корновски и Ст. Славчев. Лечебни подходи според ESGO при рак на маточната шийка в стадий IB пo FIGO - 49, 2013, № 3, 19-23.
В. Атанасова, А. Михайлова и Е. Наумова. Единици кръв от пъпна връв -- надежден продукт за клетъчна терапия - 49, 2013, № 3, 24-29.
И. Гетов, Е. Костов, Хр. Лебанова и Е. Григоров. Клинична фармация -- същност, развитие и предизвикателства за практиката - 49, 2013, № 3, 30-36.
Н. Николов, М. Панчовска и Зл. Коларов. Маршрут на болния с ревматична болест - 49, 2013, № 3, 37-40.

Оригинални статии

Г. Христов, Е. Карова и И. Стоева. Честота на атопичния дерматит в България - 49, 2013, № 3, 41-49.
М. Божкова, Т. Стоева и К. Божкова. Терапевтични стратегии при асоциираните със Stenotrophomonas maltophilia респираторни инфекции при хоспитализирани пациенти  - 49, 2013, № 3, 50-56.
Р. Павлова, М. Петрова, Я. Желев, Е. Бояджиева, O. Белчева и Л. Трайков. Аполипопротеин Е епсилон4 и двигателни симптоми при пациенти с болест на Паркинсон с късно начало- 49, 2013, № 3, 57-62.
Д. Цонева, Вл. Миладинов, Ал. Тодоров, М. П. Атанасова, Й. Борисов и Ст. Хинев. Спинална анестезия -- сравнение на изобарен ропивакаин (5 mg/ml) с изобарен бупивакаин (5 mg/ml) - 49, 2013, № 3, 63-68.
Д. Тонев, А. Тончева и И. Груев. Ефикасност и безопасност на краткосрочно интрамускулно приложение на Dexketoprofen срещу Meloxicam за повлияване на обострена гонартрозна болка в стационарни условия - 49, 2013, № 3, 69-73.
Д. Станкулова, М. Мухтарова и М. Николова. Полибактериалният имуномодулатор “Респивакс” регулира костимулиращия потенциал на антиген-представящите клетки - 49, 2013, № 3, 74-79.
Св. Стайкова, К. Ненов, Кр. Ненова и Г. Вълчев. Роля на плазмазамяната в нефрологията - 49, 2013, № 3, 80-83.

Лекарствена терапия

Е. Манов и Н. Рунев. терапия Има ли място Aliskiren в съвременното лечение на артериалната хипертония? - 49, 2013, № 3, 84-88.Коментари