Публикация

Репозиториум на ЦМБ - достъп до пълнотекстови медицински публикации

Дигитални публикации (книги, статии, лекции, презентации и други научни и образователни материали), събирани с цел свободно некомерсиално разпространение на научни публикации в глобалната мрежа; популяризиране на българската медицинска наука; дълготрайно съхранение на електронни документи.


Репозиториумът е институционален, многопрофилен архив на научни произведения на академичния състав, служителите и студентите на МУ – София. Материали, подлежащи на архивиране, са статии (версии преди окончателния вид при печат или след него), книги (може и предварително депонирани в печатен вид в библиотеката), лекции, дисертации, работни документи, технически отчети и др.

Цели на създаване: 1. Възможност за временно (лекции) или дълготрайно (дисертации, книги) съхранение на трудовете на изследователи и преподаватели (при съхранение на основна част от авторските права за авторите). 2. Възможност за (допълнително) разпространение на трудовете на работещите в МУ – София, автори; популяризиране на данните и метаданни за тях. 3. Спестяване на средства при преминаване от традиционен към електронен вид на издаване на научната продукция. Репозиториумът ползва условията на Creative Commons.
Репозиториум на ЦМБ - МУ София

" }-->

Коментари