Публикация

Магнитнорезонансна томография за скрининг и диагноза на карцином на гърда

Презентазия на МОРЕ 2013


Магнитнорезонансната томография (МРТ) на гърди е доказан образен метод на избор при руптура на стената на гръдните импланти. Бързо се превърна в много ценна и клинично използвана методика, допълваща останалите за диагностицирането, предоперативното планиране и проследяване на рака на гърдата. Позволява морфоролигчна и физиологична оценка на тумора с висока чувствителност на базата на контрастирането след прилагането на контрастна материя, която позитивира неоангеогенезата. Дава мултипланов образ без припокриване на анатомичните структури. Осигурява възможност за анализиране на гърдата с прилежащите гръдна стена, аксилата и части от белия дроб. Не се влияе от плътността на гърдата и различните елементи на фиброгландуларната тъкан. МРТ е безопасна методика поради липса на радиация. 

Пълната презентация виж в прикачения файл.

Прикачени файлове

Магнитнорезонансна томография за с...

Коментари