Публикация

Неоадювантна системна терапия, базирана върху патологично субтипизиране

Презентация на МОРЕ 2013


Като потенциални ползи от неоадювантната химиотерапия научният доклад изтъква:

  • Намаление размера на първичния тумор при пациенти, подлежащи на мастектомия, позволяващо провеждане на орган-съхраняваща операция
  • Намаление на стадия по отношение на аксиларните лимфни възли и възможност за провеждане на сентинелна лимфна биопсия вместо аксиларна лимфна дисекция
  • Ранно лечение на микрометастазите
  • Оценка на обективния отговор от неоадювантната химиотерапия с възможност за коригиране на неефективно лечение в бъдеще
  • Корелация между постигане на патологична пълна ремисия след неоадювантната химиотерапия и дългосрочните лечебни резултати
  • Анализ на молекулярните промени на тумора по време на неоадювантна химиотерапия, като средство за оценка на отговора към специфична химиотерапия
  • Откриване на бъдещи лекарствени таргети

Цялата презентация можете да видите в прикачения файл!

Прикачени файлове

Неоадювантна системна терапия, баз...

Коментари