Публикация

Ендокринни терапевтични стратегии при локално рецидивирал или метастатичен карцином на гърда

Презентация на МОРЕ 2013


Докладът разглежда различните ендокринни терапевтични стратегии, приложими при локално рецидивирал или метастатичен карцином на гърда.

Експертният борд на МОРЕ 2013 препоръчва: 

  • При постменопаузални жени с прогресия на болестта преди дванайсет месеца от приключване на адювантно лечение с tamoxifen се препоръчва първа линия ендокринна терапия с ароматазни инхибитори или fulvestrant. 
  • При постменопаузални жени, неприемали tamoxifen или с прогресия на болестта след дванайсет месеца от приключване на адювантно лечение с tamoxifen, се препоръчва първа линия ендокринна терапия с tamoxifen.
  • При постменопаузални жени с прогресия на болестта на фона на ароматазни инхибитори се препоръчва втора и последващи линии на ендокринна терапия с някоя от следните равностойни избори: (1) fulvestrant, (2) ароматазни инхибитори (с различен механизъм на действие), (3) антиестрогени, (4) гестагени.
  • При пременопаузални жени, неприемали tamoxifen или с прогресия на болестта след дванайсет месеца от приключване на адювантно лечение с tamoxifen, се препоръчва първа линия ендокринна терапия с tamoxifen в комбинация с овариална супресия (LHRH-агонист или хирургична аблация).
  • При пременопаузални жени с прогресия на болестта се препоръчва втора и последващи линии на ендокринна терапия, следваща алгоритъм за постменопаузални пациенти на фона на овариална супресия (LHRH-агонист или хирургична аблация).
  • При постменопаузални жени с хормон-рецептор-позитивен, HER-2-негативен тумор, прогресирал след първа линия с нестероидни ароматазни инхибитори, се препоръчва втора линия с комбинация от exemestan и everolimus.

Цялата презентация можете да видите в прикачения файл!" }-->

Прикачени файлове

Ендокринни терапевтични стратегии ...

Коментари