Публикация

Законопроектът за промени в ЗЗО идва навреме

Създаването на Контролен съвет към НЗОК ще подобри разходването на публични средства.


СТАНОВИЩЕ

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

(разгледан на първо четене в Комисия по здравеопазване на 7 ноември 2013 г.)

Пациентски организации „Заедно с теб” считаме, че предлаганите промени с настоящия проект, свързани с нормативното уреждане на органите на управление на НЗОК, статута на служителите на НЗОК и прекратяване на договорите с изпълнителите на медицинска помощ при отчитане на дейност, която не е извършена, са навременни и необходими.

Със законопроекта се предлага промяна в управлението на НЗОК от сега съществуващото двустепенно, включващо Надзорен съвет и управител, в тристепенно управление: Събрание на представителите, Контролен съвет, Управителен съвет и директор.

Подкрепяме предложението именно Събранието на представителите, състоящо се от 25 представители на осигурените лица, работодателите, общините и държавата, които предстои да бъдат прецизирани между първо и второ четене, да утвърждава проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК. По този начин повече участници ще бъдат ангажирани с взимането на решения относно бюджета на НЗОК.

Създаването на Контролен съвет, който да упражнява общ контрол върху дейността на управителния съвет, директора на НЗОК и директорите на РЗОК, ще подобри разходването на публични средства. Управителният съвет ще осъществява контрол върху оперативната дейност на директора по изпълнението на бюджета, НРД и дейността на НЗОК.

Относно предвидената възможност за прекратяване на договори с изпълнители за медицинска помощ, която е отчетена, но не е извършена, считаме, че е необходима и ще затегне дисциплината, контрола при недобросъвестни изпълнители и ще даде възможност за отговорно изразходване на публичните средства.

Настоящият законопроект ще гарантира прозрачност в управлението на НЗОК именно поради участието на повече представители в органите на управление и контрол.

С уважение: Пенка Георгиева 

Пациентски организации „Заедно с теб”

Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата „Усмихни се”

Алианс на трансплантираните и оперираните АТО „Бъдеще за всички”

Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания


Коментари