Публикация

Серологична диагностика на инфекциозните заболявания – предизвикателства в съвременната диагностика

Колкото по-широко обхватни стават възможностите от разнообразни тестове за различни заболявания, толкова по труднаи понякога противоречива за клинициста става интерпретацията на резултата и изработването на правилен алгоритъм за по нататъшно диагностициране и лечение на пациента


Презентацията е изнесена на Петата Национална конференция по превантивна медицина, която се проведе от 13 до 15 ноември в Сливен. Форумът бе организиран от Българско сдружение по превантивна медицина

Науката влияе на нашия живот чрез технологиите и напредъка на съвременната медицина. Серологичната диагностика се базира на детекция на антигени и антитела в серума, плазмата и различните тъканни течности. Поради редица трудности за пряко изолиране на редица патогени от тъканите на гостоприемника или от култура,
в съвременната диагностика все по широко се застъпват серологичните методи за диагностика на инфекциозните заболявания. Но колкото по-широко обхватни стават
възможностите от разнообразни тестове за различни заболявания, толкова по трудна и понякога противоречива за клинициста става интерпретацията на резултата и изработването на правилен алгоритъм за по нататъшно диагностициране и лечение на пациента.

Причините за това трябва да се търсят на различни нива – ниско реимбурсиране на диагностиката, недостъпна или недостатъчна информация за новите тестове, недостатъчна квалификация на персонала изработващ тестовете, противоречиви резултати от различни лаборатории, прилагане на различни тестове, прилагане наразлични тестове, прилагане на остарели алгоритъми и други фактори.

" }-->

Коментари