Публикация

Инхибиторите на протонната помпа увеличават риска от големи сърдечно-съдови инциденти

Проучванията са при пациенти с остър коронарен синдром


Инхибиторите на протонната помпа (ИПП) са медикаменти, потискащи секрецията на солна киселина в стомаха, широко предписвани за лечение на язвена болест на стомаха и дуоденума, и гастро-езофагеална рефлуксна болест. Неотдавна бяха публикувани резултати от проучвания при пациенти с остър коронарен синдром (ОКС) , които показаха, че употребата на инхибитори на протонната помпа при тези пациенти може да увеличи риска от големи сърдечно-съдови инциденти. Причините за този парадокс не бяха уточнени до скоро.

Плазменият асиметричен диметиларгинин (АДМА) е ендогенен инхибитор на синтетазата на азотен оксид синтаза (NOS). Повишените плазмени нива на АДМА повишават значимо риска от сърдечно-съдово заболяване, като това се дължи вероятно на намаляване на съдовопротективните ефекти на ендотелната NOS. Авторски колектив Ghebremariam и сътр. провеждат експериментално проучване с лабораторни мишки и екс виво човешки тъкани, като на базата на получените резултати изказват предположението ИПП повишават плазмените нива на АДМА и намаляват продукцията на азотен оксид, като по този начин намаляват  ендотел-зависимата вазодилатация. Инхибиторите на протонната помпа увеличават АДМА защото  се свързват с ензима диметиларгинин диметиламинохидорлаза, който разгражда АДМА

CIRCULATION AHA.113.003602  Published online before print July 3, 2013, doi: 10.1161/​CIRCULATION AHA.113.003602

Източник: hypertensionleaguebg.info


" }-->

Коментари