Публикация

Здравни грижи и ролята на медицинската сестра при извършвания на ендоскопски изследвания

Общуването с медицинската сестра се отразява благоприятно при преодоляването на страха и тревожността при извършване на ендоскопско изследване


Съвременният начин на живот, с всички обременяващи го фактори, насърчава нарушаването на метаболизма и ни изправя лице в лице с безизходицата наречена карцином. Злокачествените заболявания са глобален проблем и заемат трето място сред причините за смъртност. Те представляват сериозен научен, диагностичен и лечебен проблем. Успехът зависи от правилната диагностика и ранната превенция. Съвременните ендоскопски изледвания на гастроинтестиналния тракт намират все по широко приложение като модерни диагностични методи спомагат за прилагане на адекватен терапевтичен подход.

Целта ни бе  да се проучи мнението на пациенти, подложени на ендоскопско изследване и ролята на сестрата за преодоляване на негативните емоции. Проведено бе анкетно проучване на 100 пациенти преминали лечение в Клиниката по гастроентерология през 2011 година.

Според резултатите над 60 % от анкетираните смятат, че времето за комуникация е недостатъчно. Като причини за това са посочени голямата натовареност на ме-
дицинската сестра и липсата на персонал. 97 % са отговорили, че общуването с медицинската сестра се е отразило благоприятно при преодоляването на страха и тревожността при извършване на ендоскопско изследване.

Заключението е, че сред анкетираните, като причина за тревожност се открояват страхът от диагнозата и самата интервенция. За преодоляване на стреса у пациентите значими са комуникативните и професионални умения на медицинските специалисти – създаването на партньорски взаимоотношения и споделена отговорност

Коментари