Публикация

Отпечатан е брой 4 на списание "Медицински преглед" Том 49, 2013 г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ОБЗОРИ

Ж. Христова и К. Цачев. Нови структурни биомаркери за оценка на реналната функция и ранно диагностициране на остро бъбречно увреждане - 49, 2013, № 4, 5-13.

Д. Йонова, Е. Възелов, И. Попов, И. Трендафилов, В. Папазов, М. Георгиев, М. Лубих, И. Георгиева и Р. Бонева. Костни протеини и мекотъканни калцификати при болни с хронични бъбречни заболявания - 49, 2013, № 4,14-17.

М. П. Атанасова. Следоперативни когнитивни нарушения -- проблем с редица неизвестни - 49, 2013, № 4,18-21.

Н. Николов, М. Панчовска и Зл. Коларов. Разпространение и структура на ревматичните болести - 49, 2013, № 4,22-25.

Т. Веков. Eвропейски политики за регулиране на разходите за лекарствени продукти - 49, 2013, № 4,26-30.

А. Златарева и Г. Петрова. Ценообразуване и финансиране на редки заболявания и лекарства сираци (преглед на литературата) - 49, 2013, № 4,31-38.

Л. Маринов, А. Савова, И. Николова и Г. Петрова. Литературно проучване на фармакотерапията и разходите за лечение на псориазис и псориатичен артрит - 49, 2013, № 4, 39-44.

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

М. Николова, М. Балева и К. Николов. Клинично значение на определянето на криоглобулините - 49, 2013, № 4,45-49.

П. Иванов, Цв. Цвятковска, Р. Комса-Пенкова, З. Камбурова, Е. Конова и Ст. Танчев. Обсъждане значението на вродени тромбофилични фактори съобразно популационната им честота - 49, 2013, № 4,50-54.

А. Михайлова, П. Янкова, В. Атанасова, А. Георгиева, Д. Петрова, К. Чернев, М. Балева и Е. Наумова. Лимфоцитни субпопулации при новодиагностицирани пациенти с хроничен вирусен хепатит В - 49, 2013, № 4,55-58.

К. Цонков, В. Цанов и С. Асьов. Подходящо ли е лечението на дисталните фрактури на подбедрицата със застопоряваща интрамедуларна остеосинтеза - 49, 2013, № 4,59-61.

М. Любомирова, Т. Цочева, М. Христова, Р. Джераси и Б. Богов. Ретроспективен анализ на честотата и вида на хематоми след бъбречна биопсия, извършена с автоматична система тип Gun -- ултразвукова диагностика - 49, 2013, № 4,62-67.

КАЗУИСТИКА

Ст. Кръстев, Св. Батаклиева, Сн. Тачева, А. Темелков, Р. Владимирова, В. Стоянова и В. Миланова. Лечение с кетамин на пациент с терапевтично резистентна биполярна депресия (клиничен случай) - 49, 2013, № 4,68-71.

Р. Икономов и Т. Стоянова. Двустранна лицева парализа -- диагностично и терапевтично поведение с принос на един случай - 49, 2013, № 4,72-75.

В. Дамянов, К. Принова, Е. Янис, Е. Мермеклиева и Л. Хараланов. Диагноза, лечение и диспансеризация на болен след малкомозъчен инсулт в амбулаторни условия - 49, 2013, № 4, 76-79.

Ц. Цветанов. Рентгенова находка при пациент с фиброзна дисплазия -- клиничен случай - 49, 2013, № 4, 80-85.

"Медицински преглед" Настоящо издание - бр. 4, том 49, 2013 г

Коментари