Списък на научните трудове на д-р Емил Илиев
д-р Емил Илиев
д-р Емил Илиев
Лекар
Списък на научните трудове на д-р Емил Илиев

Списък на научните трудове на д-р Емил Илиев

І. УЧАСТИЕ  В  МОНОГРАФИИ,  УЧЕБНИЦИ

1. ИЛИЕВ,Е.  В: Ръководство по медицинска козметика. Под ред.  П.Михайлов. С.,Мед. и физкултура,1982 г. с.89-92.

2. ИЛИЕВ,Е.  В: Ръководство по медицинска козметика. 2-ро прераб.и доп. изд.  Под ред. П.Михайлов. С., Мед. и физкултура,1987 г. с.92-95.

3. ИЛИЕВ,Е.  Приложение на лазерите в клиничната практика./Ниско интензивните лазери в дерматологията./ С., 1988 г.

4. ИЛИЕВ,Е.  В: Приложна козметика. Под ред. А. Дурмишев. С., 1996 г.

5. ILIEV,E. ErkrankungenderHaare. In: LeitfadendermedizinischenKosmetik. HRSG. P.Michailov. Leipzig,G.Thieme,1987. S.86-96.

6. ILIEV, E.  Soft Laser in der Dermatologie.- MuenchenqSvesa,1988. 138 S.

7. ILIEV, E.,D.Iliev,W.Maric-oeler. Akupunktur in der Dermatologie. Stuttgart, Hippokrates,1999.

8. ILIEV, E.,P. Stojanov, W.Maric-Oeler. Akupunktur und Immunolgie. Stuttgart, Hippokrates, 1999.

ІІ. НАУЧНИ  ПУБЛИКАЦИИ  В  БЪЛГАРСКИ  СПИСАНИЯ

1.  Георгиева, С., Н.Кирякова, Е. ИЛИЕВ. Изследване на антинуклеарния фактор при болни с лупус еритематодес, склеродермия прогресива и други автоимунни болести.- Дерм. и венерол.,12,1973,225-230.

2.  Георгиева, С., Е. ИЛИЕВ. Обриви тип еритема ексудативум мултиформе след вариолна ваксинация.- Дерм. и венерол.,13,1974,151-155.

3.  Ценова ,М., С.Георгиева, Е. ИЛИЕВ. Лечение на някои видове алопеции с акупунктура. – Бюл. неврол.псих.и неврохир.,2,1974,3-4,106-113.

4.  Вецова,Н.,Г.Спиров,Е. ИЛИЕВ. Тоник био-вита - С для сухой кожи.-

МБИ,1976,4,9-12.

5.  Спиров,Г., Н. Вецова, Е. ИЛИЕВ. Гель после бритья. Клинические, параклинические и экспериментальные исследования. МБИ,1976,5,47-49.

6.  Баждеков,Б.,А.дурмишев,М.Костова,Е. ИЛИЕВ. Кератолид и калмурид. – МБИ,1980,3,25-26.

7.  Баждеков,Б.,Г.Спиров,К.Николова, Е. ИЛИЕВ. Лечение на акне вулгарис с препарат „Диане”.- Дерм.и венерол.,20,1981,1,39-43.

8.  Михайлов, П.,Н.Цанков, Е. ИЛИЕВ. Професор Богомил Берон /1866-1936/- основоположник на дерматовенерологията в България.- Дерм. и венерол.,201981,4,245-252.

9.  Цекова,З.,П. Попиванов, Е. ИЛИЕВ. Българското участие в 8-мия световен конгрес по акупунктура.- Неврол.псих. и неврохирургия, 23,1984,394-396.

10.  ИЛИЕВ,Е., Л.Странски. Имунология на алопеция ареата.- Дерм. и  венерол.,25,1986,2,25-28.

11.  Бонев, А.,Е. ИЛИЕВ. Ролята на налидиксиновите производни в терапията н уретритите.- Дерм. и венерол.,26,1987,4,18-20.

12.  ИЛИЕВ,Е., Н.Цанков. фамилна алопеция ареата в съчетание с псориазис вулгарис и струма нодоза.- Дерм. и венерол.,27,1988,3,65-66.

13.  Топузов, И., Е.ИЛИЕВ. Лазертерапия в комплексното лечение на спортни травми.- Акупунктура,3,2001,1,3-9.

14.  ИЛИЕВ,Е., Т. Вълова. Акупунктура при лечението на заболявания на опорно- двигателния апарат в лумбосакралната област и тазобедрената става.- Акупунктура,6,2004,1,3-19.

15.  ИЛИЕВ,Е., Т. Вълова. Сексуални проблеми на мъжете от гледна точка на традиционната медицина.- Акупунктура,7,2005,1,3-17.

16.  ИЛИЕВ,Е., Т. Вълова. Лечение на есенциална хипертония с обгаряне на акупунктурната точка Ст 36 /  Zusanli).-  Акупунктура,8,2006,3,3-10.

ІІІ. НАУЧНИ  ПУБЛИКАЦИИ  В  ЧУЖДОЕЗИЧНИ  СПИСАНИЯ.

1.  Todorova,I.,E.ILIEV. Le role des facteurs psychosociaux dans l’etiopathogenie de pelade.- Bull.esthetique, dermatol. Cosmetol.,67,1991,19-25.

2.  ILIEV,E., S. Deredjan. Analgesic effects of electroacupuncture in extracorporeal shock-wave treatment of gallstone disease.- Acupuncture in Med.,9,1991,23-24.

3.  ILIEV,E.,K.Nikolov, I.Todorova. The effects of psychological factors and the influence of electroacupuncture on immunological parameters in patients with Alopecia areata. – Acupuncture in Med., 8,1990,56-58.

4.  ILIEV,E. Treatment of Lichen rubber planus with acupuncture.- Acupuncture in Med.,12,1994,6-7.

5.  ILIEV,E. Effective combined treatment of herpes simplex  recidivans  type I and type II.- Complementary Med. International. 1996,3-4,29-30.

6.  ILIEV,E. Akupunktur bei Ekzemen und Neurodermitis/Atopische Dermatitis/.- AKU,25,1997,313-317.

7.  ILIEV,E. Akupunktur und Universitaet in Bulgarien.- In:1. Mainzer Akupunktur Symp. Stuttgart, Hippokrates,1997.S.38-41.

8.  ILIEV,E. Ekzeme und Neurodermitis.- Z. Allgem. Med.,74,1998,49-50.

9.  ILIEV,E. Behandlung allergischer dermatologischer Erkrankungen mit Akupunktur.- In: 2 Mainzer Akupunktur Symp., Stuttgart, Hippokrates,1998. S.40-51.

10.  ILIEV,E. Behandlung des herpes Zoster mit Akupunktur.- 3 Mainzer Akupunktur Symp. Stuugart, Hippokrates,1999.

  11. ILIEV,E. Ohrakupunktur zur Schmerzbehanlung bei Cholecystitis  und 

  Cholecystolithiasis. Der schmerzende Bauch- gastroenterologische

  Erkrankungen.- Hippokrates,2000,1,48-50.

  12. ILIEV,E. Ohrakupunktur bei Kopfschmerz. Der schmerzende Kopf. -

  Hippokrates,2001,1,64-65.

  13. ILIEV,E. Behandlung zirkumskripter Sklerodermie (Morphea) mit Moxi-

  Bustion und Akupunktur. – 6 Mainzer Akupunktur Symp.2002. Deutsche

  Zschr.fuer Akupunktur. Suppl.1, 75-76.

  14. ILIEV,E. Kann die Alopezia areata ein morphologisches Zeichen fuer das

  Burnout Syndrom sein? – 7 Mainzer Akupunktur Symp. 2003. - Deutsche

Zschr. Fuer Akupunktur. Suppl.1,137-139.

  15. ILIEV,E. V. Brostilova. Traditional Chinese Medicine Principles in tre-

  atment  of psoriasis vulgaris.- Sem.Int Med., 2003,1,21-26.

  16. ILIEV,E.,N.Tsankov, V.Brostilova. Omega 3, omega 6 polyunsaturated

  Fatty acids in the improvement of psoriatic symptoms.- Sem Int med.

1,2003,2,67-70.

  17. ILIEV,E. Behandlung psoriatischer Arthritis mit Akupunktur. – 8 Main-

  zer Akupunktur Symp.2004. Deutsche Zschr.fuer Akupunktur.

  Suppl.2,43-46.

18.  ILIEV, E., Broshtilova V. Possibilities and prospects of acupuncture in dermatology. Skinmed 2007; 6: 102-106.

19.  ILIEV, E., Broshtilova V. Psoriasis und die Behandlung mit Akupunktur und Schroepfen in der Traditionellen Chinesischen Medizin. Zeitschr Komplementaermed 2010; 6: 44-48.

ІV.  УЧАСТИЕ  В  КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ

1. ИЛИЕВ,Е. Микробиологични и електронно-микроскопски проучвания

  на комедоните при акне вулгарис. – І-ва национ. конфер. „Проблеми 

  на козметичното и парфюмерийно производство”. Варна, 1972.т.2, с.

  71, 77.

  2. Цекова, М., С.Георгиева, Е.ИЛИЕВ. Приложение на акупунктурата за

  лечение на някои дерматози.- ІІ-ри конгр.на бълг.д-зи с  межд. учас- 

  тие. София,1975. рез.с.69.

  3. Лалова, А., Е. ИЛИЕВ. Проучване на съдовия пермеабилитет у алер-

  гично болни с флуоресцин. –І-ви нац.симп. на младите д-зи. София,

  1978. рез.20.

  4. ИЛИЕВ,Е. Лечение на алопеция ареата и алопеция тоталис  чрез аку-

  пунктура.- І-ви нац.симп.на младите д-зи.София,1978.рез.с.32.

  5. Алексиев,А., Е. ИЛИЕВ. Електрофизиологични проучвания при болни 

  с алопеция тоталис.- І-ви нац.симп.на младите д-зи.София,1978.рез.33.

  6.Berova,N.,E. ILIEV. Treatment of some allergodermatoses by acupuncture.

  12 Congr.Dermatol.Jugoslavia. Portoroz.1979. p.38.

  7. Михайлов, П.,Б. Баждеков, Е.ИЛИЕВ и др. Локална терапия на анд-

  рогенната алопеция с българските препарати Пилифортин и Пили-

  фортин  S .-ІІІ-ти конгр.на бълг.д-зи с межд.участие. Пловдив, 1980.

  рез.135.

  8. Берова, Н., Е. ИЛИЕВ. Лечение на алергични дерматози с акупункту-

  ра.- ІІІ-ти конгр.на бълг.д-зи с межд.участие. Пловдив,1980. рез.91.

  9. Михайлов, П., Б.Баждеков, Е. ИЛИЕВ и др. Нови хормонално

  витаминни препарати за локалната терапия на андрогенетичната

  алопеция.- ІІІ-ти конгр. на бълг. д-зи с межд.участие. Пловдив,1980.

  рез.134.

10.  Баждеков, Б., Е.ИЛИЕВ. Кератолан. Клинико-експериментални

  проучвания.- V-та конф. по фармакол.и клиника на бълг. лекарства.

  София,1981. рез. с. 68.

11.  Михайлов, П.,Н.Цанков, Е.ИЛИЕВ. Проф. Богомил Берон – осново -

положник на дерматологията в България.- Юбил.науч.сесия посветена

  на 1300г. Българска държава и 12 конгр.на БКП.  окт.1981г. рез.с.4.

  12. Михайлов, П.,Е. ИЛИЕВ. Опит за създаване на нов хормонално-вита-

  минен препарат за местно лечение на андрогенната алопеция. – ІV-та

  конфер. по пробл. на козмет. и парфюмер.производство. Варна, 1982.

  Рез.100.

  13. ИЛИЕВ,Е. Акупунктура в дерматологии.- ІІІ-та Всесоюзна конфер.

  По рефлексотерапия. Ленинградр1984.

  14. Georgieva,S., E.ILIEV. “ Pix-gel”- aneworiginalBulgarianmedicinefor

  treatmentofpsoriasis vulgaris and some other chronic dermatoses. – 4-th

  Hellenic dermatol.congr.with intern.participation. Athens,1984.

  15.  Балабанова, М.,Е.ИЛИЕВ, З.Негенцова.  Сравнителни хистопатоло-

  гични проучвания на космения растеж при алопеция ареата, дефлу -

  виум и цикатрициална алопеция.- 4-ти конгр.на бълг.д-зи с межд.

  Участие.Варна,1986. рез.151.

16.  ИЛИЕВ,Е., Н.Цанков. Нов метод за термографско изследване при

случаи на фамилна алопеция ареата у млада жена в съчетание с псо-

риазис вулгарис и струма нодоза.- 4-ти конгр.на бълг.д-зи. Варна,1986 г. рез. 48.

17.  ИЛИЕВ,Е. Комбинирано лечение с акупунктура и хелий-неонов ла-

  зер на често рецидивираща еритема ексудативум мултиформе във

  връзка с херпес симплекс.- 4-ти конгр. На бълг. д-зи. Варна 1986г.

  рез.50.

18.  ИЛИЕВ,Е. Лечение на верука плана с нискоинтензивен хелий-неонов

лазер.- 4-та рег.науч.практ.конфер. Варна,1989. рез.43.

19. ИЛИЕВ,Е. Нискоинтензивна лазерна фото-химиотерапия при

  лечението на някои улкуси.- 4-та рег.науч.практ.конфер. Варна,

  1989г. рез.41.

20. ИЛИЕВ, Е. Изграждане на рефлексо-терапевтични звена в дерма-

  то-венерологичната мрежа на страната и социално-икономиче-

  ската полза от тях.- 12-та нац. Конфер. Търново,1990 г. рез.44.

21. ILIEV,E. S. Deredjan. Analgetic effect of electroacupuncture by ext-

  racorporeal shock-wafe treatment for gallstone disease.- III-World

  Congr.Acupuncture, Roma,1990.

22. ILIEV, E.,I. Todorova, K.Nikolov. The effect of psychological factor

  of immunological parameters in patients with Alopecia areata and the

  possibility of influencing them with electoacupunkture.- III-World

  Congr. of Acupuncture. Roma,1990.

23. ИЛИЕВ,Е., С. Георгиева. Лечебният ефект на лазерната фотосин-

  теза при болни с псориазис вулгарис, пиодермии, витилиго и ке-

  лоиди.- 5-ти конгр.на бълг. д-зи с межд.участие. София, 1991г.

  рез.12.

24. Тодорова, И.,А.Дурмишев, Е.ИЛИЕВ.Личностни и социални

  ресурси за справяне със стреса при болни с алопеция ареата и

  псориазис.- І- ва нац.конфер.по психосомат. медицина. Варна,

  1992г. рез.48.

25. ИЛИЕВ, Е., Т.Ячев. Стандартизиране на акупунктурната номен-

  клатура в НР България.- І-ви нац.конгр.по акупунктура с межд.

  участие. Албена,1988г. с.35-38.

26. ИЛИЕВ, Е. Състояние и перспективи на акупунктурата в НРБ.-

  І-ви нац.конгр.по акупунктура с межд.участие.Албена,1988г.с.39.

27. Ценов, Д.,И.пенев,Е.ИЛИЕВ. мокса на акупунктурна точка пико-

  чен мехур 67 при седалищно прилежание на плода.- І-ви нац.

  конгр.по акупунктура с межд.участие. Албена 1988.с.149.

28. Стоянов, И.Л.,Е.ИЛИЕВ,П.Петров. Проучване на имунологични

  показатели в динамиката на болни с алергичен дерматит, лекува-

  ни чрез акупунктура.-І-ви нац.конгр.по акупунктура с межд.уча-

  стие. Албена,1988. с.163.

29. ИЛИЕВ,Е., Н.Берова. Комбинирано лечение на неалергична урти-

  кария  с електроакупунктура и мезотерапия с прокаин и витамин

  С.- І-ви нац.конгр.по акупунктура с межд. Участие. Албена,1988.

  с.163.

30. Златков, Н.Б.,Н.Кирякова, Е.ИЛИЕВ и др. Комплексно лечение

  на болни с псориазис артропатика.- І-ви конгр.по акупунктура с

  межд. Участие.Албена,1988. с. 174.

31. ИЛИЕВ,Е.,П.Попиванов. Аурикуларна микроиглотерапия за ле-

  чение на затлъстяването.- І-ви нац.конгр.акупунктура с межд.

  участие. Албена,1988. с.182.

32. ИЛИЕВ,Е. Оценка на учението „недостатъчност” - SU -излишък –

  SHI”при лечението с акупунктура на алопеция ареата.-І-ви нац.

  конгр.по акупунктура  с межд.участие.Албена,1988. с .188.

33.  ILIEV,E., P.Popivanov, L.Tsekova. Acupuncture research tendencies

in Bulgaria.- 8-World Congr.of Acupuncture. Sofia, 1983.

34.  Popivanov,P.,E. ILIEV. Acupuncture therapy of some gynaecologi

cal neuroendocrine syndromes.- II-Nation.Symp.of Acupuncture,

  Moxibustion and Acupuncture anaesthesia.- China,1984.summ.

p.61.

  35. ILIEV, E.,P. Popivanov,Z. Tsekova. Trends in acupuncture investiga-

  Tions in Bulgaria.- II-Nat.Symp.on Acupuncture,Moxibustion and

  Acupuncture anaesthesia.- China,1984. sum.18.

36. ILIEV,E. Traitement des differentes formes d’alopecie avec acupunc-

ture.- VI- World Congr.of Acupuncture. Paris,1979.Abstr.p.87.

37. ILIEV, E. Kombinierte Behandlung der postherpalen Erythema exsu-

dativum multiforme mit schwachintensiven He-Ne-Lasern und Aku

punktur.- II- Int. Soft Laser Symp. Muenchen,1986.S.17-19.

38. Stojanov,I.,E.ILIEV,T.Martinov. Appication of synchomechanical

reforcing acupuncture in patients with otorhino-laryngeal headache.-  I- Theoret.pract. Int. Seminary of complementary technique. Roma,

1987. No 10.

  39. Stojanov,I.,E.ILIEV,P.petrova et al. Dynamics of immunological

  changes in patients with allergic rhinitis and rhinosinuitis after acu-

  punctural treatment. – V. nation.Symp.of Acupuncture with int.

  participation. Bucuresti,1986. sum.174.

  40.  ILIEV,E.,I.Todorova, K.Nikolov. The effects of psychological fac-

  tors on immunological parameters and several microelements and

  their dynamics under the influence of electroacupuncture.- II-World 

  Congr. of acupuncture. Paris,1990.

  41. ILIEV,E.,S. Georgieva. Behandlung einiger Alopezien mit Aku –

  punktur.- VI-Kongr.der Dermatol.Gesellschaft der DDR. Dresden,

  1978. Zusammenfassung S.94.

  42. ILIEV,E.,S.Georgieva. Treatment of keratoacanthoma with He-Ne-

  soft laser.- 8 World Congr.of Acupuncture.Sofia, 1983.

  43. ILIEV,E. Komplexe Behandlung der Psoriasis arthropatica mittels

  Akupunktur, He-Ne-soft Laserbestrahlung und Thalassotherapie.-

  XX-Int.Congr.Thalassother. Deutschland,Borkum,1991.

  44. ILIEV,E. Traditional oriental medicine in the treatmen of Acne,- 13-

  Int.Congr.of Oriental medicine.2005.Daegu,Koreа.

V.  ИЗОБРЕТЕНИЯ  И  РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

1.  Михайлов,П., Б. Баждеков, Е.Минкова,С.Титева,Е.ИЛИЕВ.

Средство за лечение на алопеция. Авт.свидетелство № 43873/

8.6.1979 ИНРА.

  2. Георгиева, С.,Е.ИЛИЕВ. Средство за лечение на хронични

  неспецифични възпаления на кожата.- Авт.свидетелство

  №37093/21.05.1983.

3.  ИЛИЕВ,Е. , Р. Коцева. Приспособление за измерване на инди-

Видуални цунове. Авт.свидет.№ 81415/12.10.1987. ИНРА

4.  ИЛИЕВ,Е. Нов метод за лечение на рецидивираща еритема

ексудативум мултиформе във връзка с херпес симплекс.-

Удостоверение № 140/88 г. ТИС при МА.

Мнения