Публикация

Отпечатан е брой първи на списание "Медицински преглед" за 2014 г.

От тази година списанието ще излиза с 6 книжки годишно


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

ОБЗОРИ

Д. Йонова, Е. Възелов, И. Попов, И. Трендафилов, В. Папазов, И. Георгиева и Р. Бонева. Нови ефекти на някои от старите уремични токсини - 50, 2014, № 1, 5-7.

Р. Койчева, Е. Паскалев, М. Пенев и В. Цонева. Клинично приложение и прогностична стойност на сърдечните тропонини при пациенти с хронични бъбречни заболявания - 50, 2014, № 1, 8-13.

Р. Икономов. Изследване на очните движения - 50, 2014, № 1,14-17.

В. Манолов, Б. Атанасова, В. Василев, Д. Йонова, Е. Възелов, Б. Богов и К. Цачев. Хепсидин -- диагностични възможности при анемия на хронично бъбречно заболяване - 50, 2014, № 1,18-24.

А. Въткова. Предизвикателства в изучаването на професионалната заболяемост - 50, 2014, № 1, 25-32

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

П. Иванов, П. Лалева, М. Иванов, Р. Комса-Пенкова, А. Измаилов и Л. Бешев. Вродени промени в тромбоцитната агрегация като рисков фактор за венозна тромбоза - 50, 2014,№ 1,33-37.

К. Цонков, С. Асьов и В. Цанов. Основни проблеми на интрамедуларната остеосинтеза при проксимални фрактури на тибията - 50, 2014, № 1,38-41.

Кр. Казалъкова, Г. Георгиев и А. Байрактарова. Консервативно лечение с физикални средства при артрит на темпоро-мандибуларната става - 50, 2014, № 1, 42-46.

КАЗУИСТИКА

М. П. Атанасова, А. Тодоров и Ст. Хинев. Метотрексат-индуциран пневмонит -- два клинични случая - 50, 2014, № 1,47-51.

Й. П. Йорданов, А. Шеф и Х. М. Ласо. Микрохирургична реконструкция на сложен дефект на средния лицев сегмент -- клиничен случай - 50, 2014, № 1,52-58.

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Т. Веков. Неизползваните възможности за управление на разходите за лекарствени продукти в България - 50, 2014, № 1,59-63.

Пл. Попиванов. Ролята на българските медии и интернет мрежи във формирането на представите и оценките на гражданите за нравствения образ на лекаря - 50, 2014, № 1, 64-68.

Брой 1, Том 50, 2014 г.

Коментари