Публикация

Работещите в спешната помощ искат бързи законодателни промени

Те трябва да са за въвеждане на правила за приемане на повикванията, кодиране на спешността и алгоритми за работа


До Председателя на Парламентарната здравна комисия

До Министъра на здравеопазването

До Председателя на БЛС

До Председателя на БАСЗГ

До Председателя на работната група по създаване на стратегия за развитието на спешната помощ за 2014-2020г.

До Председателя на Научното дружество по спешна медицина

Предложения и питания

на НАРСМП

относно проекта за Стратегия за развитие на спешната медицинска помощ в република България за периода 2014-2020г.

Ние, работещите в доболничната спешна помощ за пореден път се обръщаме към изпълнителната и законодателната власт с искания за създаване на закон за спешната медицинска помощ и нормативни промени, с цел регламентиране на дейността ни, въвеждане на кодиране на спешността и правила за приемане и изпълнение на спешни повиквания, гарантиране на безопасни условия на труд, право на специализация и достойно заплащане. Изпълнението на предложеното от нас ще ни мотивира да останем в системата, ще повиши качеството на оказваната от нас помощ и би привлякло млади специалисти.

В тази връзка предлагаме да се извърши следното:

1. Определяне предмета на дейност на спешна медицинска помощ. Това ще гарантира на спешния пациент предимство пред всички останали и ще разграничи 24-часово медицинско обслужване на населението от спешната медицинска помощ.

2. Въвеждане на правила за приемане на повикванията, кодиране на спешността и алгоритми за работа, утвърдени от МЗ. Това е световна практика, за гарантиране бързината и качеството на оказваната на пациента медицинска помощ и юридическата защита на спешните екипи.

3. Настояваме за предприемане на серия от незабавни мерки за преодоляване на кадровия дефицит на спешни медици, като предлагаме:

Солидарен процент на увеличение на заплатите на всички категории работещи в спешната помощ, ежегодно до достигане на достойно заплащане на труда ни. НАРСМП внесе в МЗ и синдикатите подписка от 2266 работещи в 84 ФСМП от 18 ЦСМП с искане за солидарен процент на увеличение на заплатите на всички категории работещи в ЦСМП. Качеството на работата ни зависи както от професионализма на всеки един от нас, така и от взаимоотношенията в екипа. При диференциран процент на увеличение на заплатите се дискриминират част от нас, а други се фаворитизират. Това разделение ще застраши екипността, а чрез нея и качеството на работата ни;

Предприемане на законодателни промени в нормативната уредба, касаещи:

- категоризация на труда при пенсиониране на работещите в спешна помощ, предвид високите нива стрес и рискове които поемаме при изпълнение на служебните си задължения;

- специализация на лекари и медицински специалисти, работещи в доболничната спешна помощ. В настоящия момент никой лекар, работещ в ЦСМП не може да започне специализация, защото с решение № 15612 от 26.11.2013г. на ВАС бяха ОТМЕНЕНИ чл.20 и чл. 20а от Наредба № 34 на министъра на здравеопазването от 29.12.2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;

- въвеждането на професията лекарски асистент. По настоящем медицински фелдшери, много от които са в пенсионна и предпенсионна възраст, са един от стълбовете на спешната помощ у нас. Те работят в 124 долекарски екипи в настоящата система за доболнична спешна помощ.

Стратегията за развитие на спешната помощ предвижда преминаването на лекарите от доболничната в болничната спешна помощ. Не намираме обаче отговор на въпроса кои спешни медици ще осигуряват доболничната спешна помощ?

4. Гарантиране на безопасни условия на труд за мобилните и стационарните екипи на ЦСМП с действащи паник-бутони, свързани с полиция.

5. Настояваме за нова комуникационно-информационна система, свързана с тел.112, с другите служби за спешно реагиране и спешните приемни отделения на болниците. Единна комуникационна система с тел.112 ще гарантира скъсяване на пътя от подаване на повикването до предаване на екипа, прецизиране на спешността и колаборация на действията с останалите служби за спешно реагиране. Комуникационната свързаност със СПО на болниците ще гарантира навременна и адекватна специализирана помощ на пациента при пристигане на екипа в болница.

6. Предлагаме въвеждане на телемедицина в 41 ФСМП, отдалечени от областните градове, в които поради липса на лекари дежурят само долекарски екипи. Телемедицината е необходима на долекарските екипи за да наблюдават критичните пациенти, да се консултират с лекари специалисти от СПО или РКЦ и за юридическата им защита, когато предприемат действия, които са в правомощията на лекаря.

Предвид изложената Стратегия за развитие на спешната медицинска помощ в Република България за периода 2014-2020г., възникват следните въпроси, които ние задаваме към законодателната и изпълнителната власт, работната група, изработила стратегията, научното дружество по спешна медицина:

1 .Кой и кога ще определи предмета на дейност, обектите и субектите на спешната медицинска помощ?

2. Кой и кога ще въведе правила за кодиране на спешността, алгоритми за работа, утвърдени от МЗ?

3. Какви мерки за безопасността на екипите ще се предприемат и в какви срокове? Кога ще има действащи паник-бутони при мобилните и стационарните екипи, свързани с полиция?

4. Кога ще има нормално действащи комуникации, свързани с тел.112 и СПО на болниците?

5. Как ще бъдат увеличени заплатите на работещите в доболничната спешна помощ – чрез солидарен или диференциран процент за различните категории работещи?

6. Кога и от кого ще се промени категорията на труд при пенсиониране на работещите в спешна помощ?

7. Кога и как ще се променят Наредбите за специализацията на лекари и медицински специалисти,за да могат и работещите в ЦСМП да придобиват специалност?

8. Кога ще се въведе професията лекарски асистент?

9. Кога ще се въведе телемедицина в долекарските екипи във ФСМП, без назначени лекари?

10. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ СПЕШНИТЕ БОЛНИЧНИ КОМПЛЕКСИ:

- кой ще работи в тях?

- как ще взаймодействат с болничните СПО и доболничната спешна помощ?

- кой ще финансира медико-диагностичната и медико-лечебната им дейност?

- с какви категории работещи и как ще продължи да действа доболничната спешна помощ, след като лекарите ще преминат към спешните болнични комплекси?

11. Каква ще бъде ролята на парамедиците и кога ще бъдат въведени в доболничната спешна помощ?

Ние, работещите в ЦСМП, считаме, че доболничната спешна помощ е сериозно застрашена от кадрови дефицит, липса на правила за приемане и изпълнение на повикванията, саморазправа с нас, което неминуемо влошава качеството на оказваната от нас помощ. Липсата на правила ни превърна в буфер на здравеопазването и в медицинска помощ въобще и доведе до зачестяване на случаите на закъснение на екипи и загуба живота на пациенти, ескалиране на саморазправата с нас. Ниското заплащане, стресът, агресията спрямо нас, хаосът в работата ни, липсата на перспективи демотивира много от нас. Ние, спешните медици, сме застрашени да влезем в Червената книга на изчезващите видове.

Считаме, че в проекта за Стратегия за развитието на спешна помощ акцентът е поставен върху болничната спешна помощ, а нашите проблеми са сведени до поддръжка на старата комуникационно-информационна система, подмяна на автопарка и мъгляви обещания за законодателни промени. Предлагаме, ако искате да останем в системата да се съобразите с предложенията ни и да пристъпите към реализацията им. Законодателните промени не струват пари, а са въпрос на добра воля за създаване на истинска спешна помощ, а не буфер, обслужващ недъзите на здравеопазването ни. Очакваме днес или във възможно най-кратък срок да отговорите на поставените от нас въпроси.

Д-р Десислава Кателиева

Председател на НАРСМП

Коментари