Публикация

Джипита без специализации губят право на собствена практика от юни 2014 г.

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари изпрати отворено писмо до МЗ и парламента


Изх. № 870/06.02.2014 г.

ДО: Д-Р НИГЯР ДЖАФЕР

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОПИЕ ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО: Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РБ

ДО: Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ

ЗАМ. МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РБ

ОТВОРЕНО ПИСМО

от

УС НА НСОПЛБ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С изтичането на срока по параграф 94 ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (в сила от 2.6.2009 г.) Общопрактикуващите лекари с разкрити практики за ПИМП без придобита специалност по Обща медицина, Вътрешни болести, Педиатрия или Спешна медицина ще трябва да преустановят дейността си през юни 2014 г.. Това е повод за множество сигнали, в които се изразява тревога от факта, че част от пациентите ще останат без лекар, който да изпълнява осигурените чрез НЗОК здравни дейности.

Често се поставят и въпроси за откриване на нови практики за ПИМП от лекари без призната специалност по ОМ (с различна специалност или без такава, както и новозавършили колеги), особено в някои от т. н. неблагоприятни райони.

УС на НСОПЛБ отчита сериозността на проблема и уважава тревогите на всички засегнати страни. Не трябва да се забравя обаче, че наличието на придобита специалност е част от гаранциите за качество на извършваната медицинска дейност в съответното направление. Изискванията от страна на обществото и институциите към лекарите непрестанно нарастват и придобитата чрез специализацията квалификация е един от начините да бъдат съобразени. Ако обществеността и институциите приемат, че лекар без придобита специалност може да я упражнява без изискване в един момент да завърши съответната специализация, означава, че на хората им е все едно кой и как ги лекува и изискванията, които споменахме,трябва да намалеят или въобще да няма такива. Това е позиция, която едва ли би удовлетворила нашите пациенти.

Може би, този начин на разсъждение у част от институциите, част от пациентите и за съжаление част от практикуващите лекари се дължи на дълбокото непознаване на съдържанието на науката и специалността Обща медицина, на това, че през изтеклите 13 години естеството и съдържанието на нашата работа бяха представяни по най-неподходящ начин, бяха омаловажавани, правата ни на лекари - диагностика и лечение - бяха почти постоянно ограничавани, а дейността ни - зле финансирана.

Данните, с които разполагаме от началото на 2012 година, получени от медицинските университети, сочат, че 41% от ОПЛ са с придобита специалност по Обща медицина, 41% са в различен етап на специализация и около 18% (около 830 ОПЛ) не са се зачислили да специализират. В момента се очакваме актуализирани данни, които се събират от НЗОК/РЗОК при сключване на договорите за 2014 г., поради което не претендираме за абсолютна достоверност.

Причините да не се зачислят за специализация може да са различни: нежелание за квалификация, неуредици в системата за специализация (може да бъде изпълнена с по-полезно за практикуващите съдържание, по-удобна - да не налага дълго откъсване от практиката, да са осигурени достатъчно места за зачисляване и брой модули по отделните направления, забави се акредитацията на практики за практическо обучение и др.), силно напредналата възраст на част от ОПЛ и др. Всичко това можеше и може да се реши при по-голяма ангажираност и желание от страна на отговорните институции.

По-голям е проблемът с колегите, които са в различен етап на специализация и са с вече разкрити практики, но няма да успеят да приключат в срок. Вече две години в Министерство на здравеопазването не се предприемат действия по отношение на предложените от нас промени в Наредба 15 за специализацията по Обща медицина. Ако бяха приети и въведени, сега обсъжданите в паника проблеми щяха да са минимални.

ПРОБЛЕМИ

Съществуващите към момента казуси са следните:

  1.Лекари с разкрита практика, но без специалност по ОМ, ВБ, Педиатрия или Спешна медицина, които са зачислени по някоя от наредбите за специализация по ОМ. (съобразно ЗЛЗ след юни 2014 г. би трябвало практиките им да бъдат закрити, ако не приключат специализацията в срок).

  2.Лекари с разкрита практика, но без специалност по ОМ, ВБ, Педиатрия или Спешна медицина, които не са зачислени по някоя от наредбите за специализация по ОМ, като тук се включват и тези, които са неправомерно регистрирани след влизане в сила на текста от ЗЛЗ, който забранява на лекари без специалност по ОМ да разкриват практики. (съобразно ЗЛЗ след юни 2014 г. би трябвало практиките им да бъдат закрити)

  3.Лекари, които до момента не са работили като ОПЛ и за първи път искат да регистрират практики и да работят като ОПЛ, но законовите разпоредби изискват придобита специалност по ОМ, за да ги регистрират.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

Цели

Предложенията на УС на НСОПЛБ целят да осигурят качеството на нашата дейност като се запази изискването за придобита специалност и дават решения на проблемите, които предизвикват тревога у пациенти и лекари. Представяме ги на вниманието ви с пълното съзнание, че ще срещнат неодобрение и у една малка част от нашите колеги, които по една или друга причина не желаят да специализират, но също и със съзнанието, че трябва да се уважават усилията и труда на тези, които са в процес на специализация и вече придобили специалност, както и да правим възможното, за да гарантираме качеството на нашата дейност и утвърждаваме имиджа на българския лекар. Стремили сме:

  ·Да се запази изискването за придобита специалност, което е гаранция за определено ниво на качество и въвежда ред вместо хаос в системата, като всеки лекар, който работи или иска да започне да работи като ОПЛ в ПИМП изпълни задължително изискването да се зачисли за специализация по ОМ.

  ·Да се даде възможност на новозавършили или други лекари, които до момента не са работили като ОПЛ, да започнат да практикуват, но при определени условия, които са гаранция, че ще се занимават с това и ще са придобили известна квалификация, преди да започнат. Тук сме посочили изискването предварително да са се зачислили и да са преминали основните модули - Обща медицина, ВБ и Педиатрия плюс практически стаж в акредитирана практика от 6 месеца, което е равно на 13 месеца обучение, след което да придобият правото да се регистрират в РЗИ, да отворят практика и да сключат договор с НЗОК. Посочените модули са основополагащи, а практиката е необходима, тъй като за разлика от лекарите, които имат разкрита практика и са работили като ОПЛ, тези колеги никога не са работили Обща медицина. Наличието наспециалностСпешна медицина, ВБ или Педиатрия, в този случай, не може да е основание за изключение, тъй като и тези лекари никога не са практикували като ОПЛ.

  ·Да се даде възможност на тези, които имат разкрита практика и са зачислени да специализират ОМ, да приключат специализацията си. Аргументи за удължаване на срока са изброените по-горе в изложението.

  ·Да се даде последна възможност на ОПЛ, които имат разкрита практика, но са без специалност (по неустановени причини), да се зачислят за специализация в императивно поставен срок, като МЗ поеме ангажимента чрез договаряне с Медицинските университети да осигури достатъчно места за зачисляване. Медицинските университети да осигурят достатъчен брой модули от всеки вид, за да поемат кандидатите за зачисляване, както и да помислят за дадената от наредба 15 възможност за до 50% теоретично обучение на дистанционен принцип. Предложили сме фиксиран срок за преминаване на посочените модули, но без практически стаж, в рамките на две години, което би гарантирало активно участие в специализацията, а не чакане на поредната промяна в закон.

Предложения на УС на НСОПЛБ за промени в нормативната уредба във връзка с изтичането на срока по параграф 94 ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗЗ (в сила от 2.6.2009 г.) и последиците от това, както и поставените в последно време въпроси за регистриране на практики за ПИМП от лекари без призната специалност по ОМ:

  1.Промени в ЗЛЗ:

  Създава се нов член 15а: Право да организират и осъществяват практики за ПИПМ имат и лекари без придобита специалност по ОМ, регистрирани по реда на чл. 40 към 02.06.2009 г., зачислени за специализация по ОМ.

  (1)Специализацията трябва да приключи в срок до 01.07.2018 г.

  (2)След изтичането на определения в ал. (1) срок за придобиване на специалност по Обща медицина, регистрацията в съответния регионален център по здравеопазване на лекарите по чл. 15 а, които не са придобили специалност по обща медицина, се заличава.

  Създава се нов член 15 б: Право да организират и осъществяват практики за ПИПМ имат и лекари без придобита специалност по ОМ, регистрирани по реда на чл. 40 към 02.06.2009 г. , както и регистрираните след 13.07.2009 г., които не са зачислени за специализация по ОМ и нямат признати специалности по ВБ, ДБ и спешна медицина, ако изпълнят условията по ал. (1, 2):

  (1)Да започнат специализация по Обща медицина в срок до 31.01.2015 г.;

  (2)В срок от 2 години след започване на специализацията да са преминали успешно теоретичните модули по Обща медицина, Вътрешни болести и Детски болести.;

  (3)След изтичането на определения в наредбата за специализация срок за придобиване на специалност по Обща медицина, регистрацията в съответния регионален център по здравеопазване на лекарите по чл. 15 б, които не са придобили специалност по обща медицина, се заличава.

  Създава се нов член 15 в: Право да регистрират, организират и осъществяват практики за ПИПМ имат и лекари без придобита специалност по ОМ, само след като са изпълнени условията по ал. (1):

  (1)Да са зачислени за специализация по Обща медицина и да са преминали успешно теоретичните модули по Обща медицина, Вътрешни болести и Детски болести и най-малко 6-месечен практически стаж в акредитирана практика по Обща медицина.

  (2)След изтичането на определения в наредбата за специализация срок за придобиване на специалност по Обща медицина, регистрацията в съответния регионален център по здравеопазване на лекарите по чл. 15 в, които не са придобили специалност по обща медицина, се заличава.

В чл. 40 ал. 1 т. 5 накрая се добавя: „а в случаите по чл. 15 в – документ, че лицето е прието за обучение за придобиване на специалност ОМ и документи за завършено обучение по теоретичните модули по ВБ, ДБ и ОМ и удостоверение за преминато практическо обучение в акредитирана практика по ОМ.

  Предложенията налагат и промени в наредбите за специализация- 34 и 15, за които ще изпратим допълнително предложения до МЗ, макар че предложенията направени от нас по наредба 15 преди две години и многократно изпращани до МЗ са все още актуални. Като отчитаме спецификата на специалността Обща медицина и условията, при които се практикува, считаме също за ефективно реда за придобиване на специалност да бъде изведен като отделен раздел в наредба 34 или като самостоятелна наредба- обновена 15. Ще е необходимо разкриване и обявяване на допълнителни места за специализация по ОМ до Септември 2014 г. със заповед на МЗ.

При възникнали въпроси молим да се обърнете към:

1. Доц. д-р Любомир Киров, дм, Председател на НСОПЛБ, моб.тел. 0887 626562

2. Д-р Атанас Пелтеков, Зам. председател на НСОПЛБ, моб.тел. 0899 929319

3. Д-р Светлин Митев, Зам. председател на НСОПЛБ, моб.тел. 0885 610598

4. Д-р Виктория Чобанова, Секретар на НСОПЛБ, моб.тел. 0888 889955

5. Д-р Христо Димитров, Член на УС на НСОПЛБ, моб.тел. 0886 613762

Коментари