Публикация

Публикации

Списък с публикациите на доц Васил Иванов Михайлов, дм Чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, ВМА, София


 

 

 

 

 1. ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

 

 1. Михайлов В. Чернодорбна трансплантация – хирургичен подход и резултати. – дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор по медицина” София 2015; 218 стр.

 

 1. СЪАВТОРСТВО В МОНОГРАФИИ И УЧЕБНИЦИ

 

 1. Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Михайлов В. Хирургично лечение на острия панкреатит. В Таков Д, Владов Н, Младенов Н, Кацаров К, Иванов А, Ханджиев Ст, Рамшева Р (редактори). Остър панкреатит – диагностика и лечение. София, изд. Марведа, 2004, 122 стр.
 2. Владов Н, Василевски И, Такоров И, Одисеева Е, Мутафчийски В, Сергеев С, Михайлов В, Пенов В. Хирургични стратегии при чернодробна метастатична болест от колоректален карцином. В Д. Калев (редактор) Учебна книга 2011 – Поведение при колоректален и анален карцином. Варна, изд. Танграм медия ООД, 163 стр.
 3. Владов Н, Василевски И, Такоров И, Михайлов В – Хирургия при чернодробни и белодробни метастази. В Д. Калев (редактор) “МОРЕ 2016 Национален експертен борд – Поведение при колоректален и анален карцином”, Варна, изд. Арт Трейсър ООД, 2016, 220 стр.
 4. Одисеева Е, Михайлов В, Атанасова М. Основни проблеми при пациенти с чернодробно заболяване в краен стадий. В Н.Петров, Е.Одисеева (редактори) -Анестезия и интензовно лечение при чернодробна трансплантация, Министерство на отбраната, Военномедицинска академия, София 2017,189 стр.
 5. Одисеева Е, Луканова Ц, Михайлов В. Имуносупресия. В Н.Петров, Е.Одисеева (редактори) -Анестезия и интензовно лечение при чернодробна трансплантация, Министерство на отбраната, Военномедицинска академия, София 2017,189 стр.

 

 

 1. ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ ПЕРИОДИЧНИ СПИСАНИЯ И НАУЧНИ СБОРНИЦИ

 

 1. Владов Н, Такоров И, Михайлов В, Димитров Д, Копев П. Лечение на стомашния карцином – корелация на стадия и локализацията с обема на оперативната интервенция. сп. Българска хирургия 2004, бр. 1, стр. 19-21.
 2. Владов Н, Кацаров К, Михайлов В, Таков Д, Такоров И, Петров Н, Абрашева М, Мутафчииски В. Панкреатични фистули – етиология, видове, профилактика и лечение. сп. Българска хирургия 2004, бр. 2;19-22.
 3. Владов Н, Кацаров К, Мутафчийски В, Михайлов В, Такоров И, Димов П. Чернодробни метастази от колоректален карцином – подходи за увеличаване на резектабилността. сп. Съвременна медицина 2004, бр. 3; 15-20.
 4. Владов Н, Мутафчийски В, Димов П, Маринов А, Такоров И, Михайлов В, Копев П, Димитров Д,  Дудулов Л. Лечение на колоректалния карцином. сп. Военна медицина 2004, бр.3, стр. 17-19.
 5. Владов Н, Михайлов В, Мутафчийски В, Такоров И. Пилорна стеноза съчетана с псевдокиста на панкреаса. сп. Военна медицина 2004, бр.3, стр. 1 - 3.
 6. Такоров И, Михайлов В, Мутафчийски В, Сергеев С, Димов П, Белев Н, Владов Н. Карцином на жлъчния мехур – диагностика и поведение. сп. Мединфо 2004, бр. 10, стр. 20-24.
 7. Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Михайлов В. Хирургично лечение на острия панкреатит. В Таков Д, Владов Н, Младенов Н, Кацаров К, Иванов А, Ханджиев Ст, Рамшева Р (редактори). Остър панкреатит – диагностика и лечение. София, изд. Марведа, 2004, 122 стр.
 8. Владов Н, Такоров И, Кацаров К, Мутафчийски В, Михайлов В, Милчев А. Хирургично лечение на хроничния панкреатит. Медицински преглед – хирургични заболявания 2006, бр. 4, стр. 3 – 10.
 9. Владов Н, Михайлов В, Такоров И. Дуоденосъхраняваща резекция на главата на панкреаса. В Д. Дамянов (редактор): Сборник доклади от ХII Национален конгрес по хирургия. Изд. Съюз на учените в България 2006, стр. 352 – 353.
 10. Владов Н, Михайлов В, Кацаров К. Панкреатодуоденална резекция при туморна инвазия на портомезентериалната вена. Българска хепатогастроентерология 2008, бр. 2,  стр. 42‐46.
 11. Михайлов В, Василевски И, Димов П, Владов Н. Следоперативни септични усложнения след ендоскопски манипулации. В Д. Дамянов (редактор): Сборник научни доклади от XVI Национална конференция по хирургия – Следоперативни усложнения в хирургията. Изд. Медарт 2008, стр. 586 – 590.
 12. Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Одисеева Е, Кацаров К. Чернодробна трансплантация – метод за лечение на чернодробни заболявания в напреднал стадий. Мединфо 2009, бр 11, стр. 26 – 28.
 13. Владов Н, Такоров И, Кацаров К, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В. Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение. Хирургия 2009, бр. 6, стр. 8 – 15.
 14. Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц. Лапаростомия при пациенти с чернодробна трансплантация. В Д. Дамянов (редактор) Сепсис, лапаростомия. Изд. УМБАЛ – Плевен ЕАД, Издатеалски център МУ – Плевен 2010, стр. 49-53.
 15. Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Белоконски Е, Кацаров К, Одесеева Е, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц. Лечение на острия некротичен панкреатит – опитът на ВМА. В Д. Дамянов (редактор) „Остър панкреатит”. Изд. МЕДАРТ - 2010, стр. 146-151.
 16. Владов Н, Такоров И, Кацаров К, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Пенов В,  Величкова Р, Одисеева Е. Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение. В Д. Дамянов (редактор) “XIII Национален конгрес по хирургия. Доклади”. Изд. на съюза на учените – 2010, стр. 69 – 77.
 17. Михайлов В, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Такоров И, Пенов В, Одисеева Е, Владов Н. Мястото на хирургията при пациенти с хроничен панкреатит. В Д. Дамянов (редактор) “XIII Национален конгрес по хирургия. Доклади”. Изд. на съюза на учените – 2010, стр. 150 – 155.
 18. Такоров И, Василевски И, Одисеева Е, Мутафчийски В, Сегеев С, Михайлов В, Величкова Р, Владов Н. Съвременни хирургични подходи при лечението на хепатоцелуларния карцином. В Д. Дамянов (редактор) “XIII Национален конгрес по хирургия. Доклади”. Изд. на съюза на учените – 2010, стр. 242 – 245.
 19. Владов Н, Василевски И, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Михайлов В, Одисеева Е. Мултимодални подходи при лечението на чернодробни метастази от колоректален карцином. В Д. Дамянов (редактор) “XIII Национален конгрес по хирургия. Доклади”. Изд. на съюза на учените – 2010, стр. 247 – 252.
 20. Владов Н, Такоров И, Сергеев С, Михайлов В, Мутафчийски В, Василевски И, Одисеева Е. Лапароскопска хирургия на черен дроб. В Д. Дамянов (редактор) “XIII Национален конгрес по хирургия. Доклади”. Изд. на съюза на учените – 2010, стр. 547 – 553.
 21. Луканова Ц, Сегреев С, Мутафчийски В, Михайлов В, Василевски И, Белоконски Е, Такоров И,  Одисеева Е, Владов Н. Лапароскопски резекции при колоректален карцином. В Д. Дамянов (редактор) “XIII Национален конгрес по хирургия. Доклади”. Изд. на съюза на учените – 2010, стр. 572 – 575.
 22. Владов Н, Михайлов В, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Одисеева Е. Резекция и реконструкция на вена кава инфериор при неоплазми. В Д. Дамянов (редактор) “XIII Национален конгрес по хирургия. Доклади”. Изд. на съюза на учените – 2010, стр. 792 – 799.
 23. Мутафчийски В, Михайлов В, Белоконски Е, Пенов В, Такоров И, Владов Н. Demage conrol surgery – животоспасяваща стратегия при военновременни травми. В Д. Дамянов (редактор) “XIII Национален конгрес по хирургия. Доклади”. Изд. на съюза на учените - 2010, стр. 826 – 832.
 24. Пенов В, Мутафчийски В, Сергеев С, Михайлов В, Луканова Ц, Владов Н. Роля на хирургията при лечението на гастроинтестинални стромални тумори. В Д.Дамянов (редактор) “Втора национална конференция по хирургия и онкология. Сборник доклади.” Изд. на съюза на учените – 2011, стр. 290-294.
 25. Мутафчийски В, Луканова Ц, Такоров И, Василевски И, Михайлов В, Пенов В, Владов Н. Хирургично лечение при 41 пациенти с ретроперитонеални тумори. В Д. Дамянов (редактор) “Втора национална конференция по хирургия и онкология. Сборник доклади.” Изд. на съюза на учените – 2011, стр. 171-176.
 26. Владов Н, Михайлов В, Такоров И, Мутафчийски В, Василевски И, Одисеева Е. Панкреатична анастомоза – сравнение на резултатите от използването на различните техники. Съюз на учените в България. Медарт 2011;210-219.
 27. Владов Н, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Такоров И, Михайлов В, Луканова Ц, Одисеева Е, Кацаров К. Чернодробната трансплантация във ВМА, София – анализ на началния опит. сп. Хирургия 2011, бр. 3(LXVIII), стр. 35-39.
 28. Одисеева Е, Василевски И, Михайлов В, Такоров И, Владов Н, Бучкова К, Петров Н, Младенов Н. Особености на анестезията при употребата на клампажни техники в чернодробната хирургия. сп. Анестезиология и интензивно лечение 2011, бр. 4(XL), стр. 11-18.
 29. Владов Н, Луканова Ц, Кацаров К, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Такоров И, Михайлов В, Одисеева Е. Хирургично лечение при хилусните холангиокарциноми. Българска Хепатогастроентерология 2011, кн.2, стр.29-34.
 30. Мутафчийски В, Михайлов В, Такоров И, Владов Н, Белоконски Е, Попов Р. Поведение при лечението на рани от вторична взривна травма. Военна медицина 2011; 3: 15-19.
 31. Владов Н, Василевски И, Такоров И, Одисеева Е, Мутафчийски В, Сергеев С, Михайлов В, Пенов В. Хирургични стратегии при чернодробна метастатична болест от колоректален карцином. В Д. Калев (редактор) Учебна книга 2011 – Поведение при колоректален и анален карцином. Варна, изд. Танграм медия ООД, 163 стр.
 32. Мутафчийски В, Михайлов В, Такоров И, Владов Н, Белоконски Е, Попов Р. Дебелочревни анастомози в условията на damage control surgery. Военна медицина 2012; 1: 28-31.
 33. Мутафчийски В, Михайлов В, Такоров И, Владов Н, Белоконски Е, Попов Р. Различия между цивилната и военната хирургия. Военна медицина 2012;1:82-85.
 34. Михайлов В, Костадин Р, Такоров И, Василевски И, Луканова Ц, Стоянова Р, Кацаров К, Одисеева Е, Владов Н. Билиарни усложнения след чернодробна трансплантация. Българска хепатогастроентерология 2014, кн.2, стр.59-66.
 35. Василевски И, Такоров И, Михайлов В, Одисеева Е, Владов Н. Преживяемост на оперираните пациенти с метахронни и синхронни чернодробни метастази от колоректален карцином. Българско списание за обществено здраве 2014 Том 6, кн.2, стр.59-73.
 36. Одисеева Е, Добрев С, Михайлов В, Такоров И, Луканова Ц, Петров Н, Владов Н. Хранене при остър панкреатит. сп. Клинично хранене 2014, бр. 1, стр. 12-14.
 37. Такоров И, Василевски И, Луканова Ц, Михайлов В, Стоянова Р, Якова М, Одисеева Е, Владов Н. Ефективност на стадиращите системи при хепатоцелуларния карцином. сп. Ендоурология и минимално инвазивна хирургия 2014, бр. 2, стр. 25-34.
 38. Владов Н, Михайлов В, Такоров И, Василевски И, Луканова Ц,  Одисеева Е, Кацаров К, Симонова М, Томова Д, Конакчиева М, Петров Н, Младенов Н, Сергеев С, Мутафчийски В. Чернодробни трансплантации в България – първоначален опит. сп. Хирургия 2014, бр. 3 (80), стр. 4-11.
 39. Василевски И,  Такоров И, Михайлов В, Луканова Ц, Одисеева Е, Владов Н. Подход за определяне на прогностичен индекс при симултанни резекции при пациенти със синхронни колоректални чернодробни метастази. сп. Хирургия 2014, бр. 4, стр. 21-28.
 40. Василевски И, Такоров И, Михайлов В, Луканова Ц, Владов Н. Поведение при пациенти със синхронни колоректални чернодробни метастази и анализ на факторите влияещи върху преживяемостта. В Д. Дамянов (редактор) “ХIV Национален конгрес по хирургия с международно участие. Доклади.” Изд. ДЛ-М – 2014; стр. 182 – 188.
 41. Владов Н, Луканова Ц, Такоров И, Михайлов В, Василевски И, Якова М, Одисеева Е. Хирургично лечение при хирусните холангиокарциноми (Тумори на Клатцкин) – моноцентрично проучване. В Д. Дамянов (редактор) “ХIV Национален конгрес по хирургия с международно участие. Доклади.” Изд. ДЛ-М – 2014; стр 229 – 236.
 42. Владов Н, Такоров И, Михайлов В, Василевски И, Луканова Ц, Одисеева Е. Съдови резекции при хиругичното лечение на карцинома на панкреаса. В Д. Дамянов (редактор) “ХIV Национален конгрес по хирургия с международно участие. Доклади.” Изд. ДЛ-М – 2014, стр. 292-300.
 43. Луканова Ц, Такоров И, Василевски И, Михайлов В, Одисеева Е, Владов Н. Хирургично лечение на усложненията след ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ). В Д. Дамянов (редактор) “ХIV Национален конгрес по хирургия с международно участие. Доклади.” Изд. ДЛ-М – 2014, стр. 397-401.
 44. Владов Н, Такоров И, Василевски И, Луканова Ц, Михайлов В, Якова М, Одисеева Е. Лапароскопска хирургия на черен дроб. В Д. Дамянов (редактор) “ХIV Национален конгрес по хирургия с международно участие. Доклади.” Изд. ДЛ-М – 2014, стр. 151-159.
 45. Михайлов В, Владов Н, Такоров И, Василевски И, Одисеева Е. Хирургично поведение при хроничен панкреатит. В Д. Дамянов (редактор) “ХIV Национален конгрес по хирургия с международно участие. Доклади.” Изд. ДЛ-М – 2014, стр. 382-389.
 46. Такоров И, Луканова Ц, Василевски И, Михайлов В, Якова М, Тричков Ц, Стоянова Р, Хъртова А,  Одисеева Е, Владов Н. Лапароскопски комбинирани колоректални и чернодробни резекции при първичен коло-ректален карцином със синхронни чернодробни метастази: първоначален опит. сп. Ендоурология и минимално инвазивна хирургия 2015, бр. 1(3), стр. 3-10.
 47. Василевски И, Такоров И, Михайлов В, Луканова Ц, Владов Н. Прогностични фактори при не-колоректални не-ендокринни чернодробни метастази. Българска хепатогастроентерология 2/2015; 36-43.
 48. Василевски И, Якова М, Такоров И, Михайлов В, Луканова Ц, Владов Н. Лапароскопска хелецистектомия при пациенти с чернодробна цироза – контраиндикация и показание. Българска хепатогастроентерология 2/2015; 44-50.
 49. Владов Н, Луканова Ц, Тричков Ц, Такоров Ц, Михайлов В, Василевски И, Одисеева Е. Мултивисцерални резекции при карцином на стомаха. Сп. Хирургия 2015, бр. 81(3), стр. 116-122.
 50. Такоров И, Луканова Ц, Василевски И, Михайлов В, Якова М, Тричков Ц, Одисеева Е, Владов Н. Дефиниране на резектабилността и хирургичната тактика при пациенти с хепатоцелуларен карцином. сп. Ендоурология и минимално инвазивна хирургия 2016, бр. 1, стр. 25-35.
 51. Михайлов В, Костадинов Р, Василевски И, Такоров И, Луканова Ц, Одисеева Е, Кацаров К, Владов Н. Чернодробна трансплантация при мултиплен хемангиоендотелиом на черен дроб. сп. Ендоурология и минимално инвазивна хирургия 2016, бр. 1, стр. 49-55.
 52. Василевски И, Михайлов В, Такоров И, Луканова Ц, Симонова М, Владов Н. Тромбоза на порталната вена – клинични случаи и подходи в лечението в условията на медицинската практика. сп. Социална медицина 2016, бр. 2, стр. 20-24.
 53. Василевски И, Такоров И, Михайлов В, Якова М, Владов Н. Чернодробни резекции при неколоректални нееднокринни чернодробни метастази. сп. Българско списание за обществено здраве 2016, бр. 3(8), стр. 49-61.
 54. Такоров И, Якова М, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц, Тричков Ц, Хъртова А, Одисеева Е, Владов Н. Лапароскопска колоректална хирургия - златен стандарт при лечението на колоректалния карцином. сп. Ендоурология и минимално инвазивна хирургия 2016, бр. 2(4), стр. 54-60.
 55. Михайлов В, Ефремова Л, Василевски И, Такоров И, Луканова Ц, Владов Н. Апендикуларна актиномикоза – клиничен случай. сп. Ендоурология и минимално инвазивна хирургия 2016, бр. 2(4), стр. 79-81.
 56. Михайлова Ж, Владов Н, Петрова В, Такоров И, Мегданова В, Василевски И, Петкова Д, Михайлов В. Лекарственото противотуморно лечение при първично резектабилни и първично нерезектабилни чернодробни метастази от колоректален карцином като  част от мултидисциплинарната терапевтична стратегия. сп. Медикарт 2016, бр. 4 (Х), стр. 36-38.
 57. Василевски И, Такоров И, Михайлов В, Якова М, Владов Н. Чернодробни резекции при неколоректални неендокринни метастази. сп. Военна медицина 2016, бр. 4 (LXVIII), стр. 14-20.
 58. Симонова М, Томова Д, Конакчиева М, Василевски И, Такоров И, Михайлов В, Луканова Ц, Мутафчийски В, Владов Н, Кацаров К. Етиология на чернодробните заболявания водещи до чернодробна трансплантация в България. Българска хепатогастроентерология 1/2016; 3-7.
 59. Симонова М, Василевски И, Томова Д, Конакчиева М, Такоров И, Михайлов В, Луканова Ц, Мутафчийски В, Владов Н, Кацаров К. Усложнения след чернодробна трансплантация. Българска хепатогастроентерология 1/2016; 12-20.
 60. Василевски И, Такоров И, Михайлов В, Владов Н. Хирургично лечение на чернодробните метастази от колоректален карцином – 10 годишен опит. Българска хепатогастроентерология 1/2016;32-38.
 61. Владов Н, Василевски И, Такоров И, Михайлов В – Хирургия при чернодробни и белодробни метастази. В Д. Калев (редактор) “МОРЕ 2016 Национален експертен борд – Поведение при колоректален и анален карцином”, Варна, изд. Арт Трейсър ООД, 2016, 220 стр.
 62. Михайлов В, Тричков Ц, Ефремова Л, Кацаров А,  Владов Н. Лапароскопско лечение на ретростернална диафрагмална херния на Моргани-Ларей. сп. Ендоурология и минимално инвазивна хирургия 1/2017;5:40-44.
 63. Гицова С, Гановска А, Ковачев С, Михайлов В, Луканова Ц. Карцином на жлъчен мехур с метастази в яйчниците – клиничен случай. Сп. Акушерство и гинекология 2017;56:29-32.
 64. Михайлов В, Василевски И, Такоров И, Луканова Ц, Владов Н. Чернодробна експлантация. Военна медицина 2017, бр.2, стр. 20-23.
 65. Михайлов В, Костадинов Р, Кьосев К, Чупетловски С, Кисьова И, Одисеева Е, Владов Н. Руптура на панкреаса при закрита коремна травма. Военна медицина 2017, бр.2, стр. 47-50.
 66. Михайлов В, Такоров И, Конакчиева М, Томова Д, Владов Н, Кацаров К. Индикации за чернодробна трансплантация. Българска хепато-гастроентерология 2017; кн.1, стр.37-43.   
 67. Одисеева Е, Михайлов В, Атанасова М. Основни проблеми при пациенти с чернодробно заболяване в краен стадий. В Н.Петров, Е.Одисеева (редактори) -Анестезия и интензовно лечение при чернодробна трансплантация, Министерство на отбраната, Военномедицинска академия, София 2017,189 стр.
 68. Одисеева Е, Луканова Ц, Михайлов В. Имуносупресия. В Н.Петров, Е.Одисеева (редактори) -Анестезия и интензовно лечение при чернодробна трансплантация, Министерство на отбраната, Военномедицинска академия, София 2017,189 стр.
 69. Михайлов В, Костадинов Р, Емин С, Иванов Н, Кацаров А. Механичен илеус при синдром на Peutz-Jeghers. Клиничен случай и литературен обзор. Ендоурология и минимално инвазивна хирургия 2017, година 5, брой 2, стр.59-63.
 70. Василевски И, Такоров И, Михайлов В, Луканова Ц, Владов Н. Прилагане на лигатура на вена порте при първично нерезектабилни колоректални чернодробни метастази.  Българско списание за обществено здраве 2017. Том 9, кн.3, стр. 48-59.

 

 

 

 1. ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖДИ ПЕРИОДИЧНИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ – ПЪЛЕН ТЕКСТ

 

 1. Vladov N, Mihaylov V, Belev N, Mutafchiiski V, Takorov I, Sergeev S, Odisseeva E. Resection and reconstruction of the inferior vena cava for neoplasms. World J Gastointest Surg 2012, 4 (4), p. 96 – 101. DOI:10.4240/wjgs.v4.i4.96
 2. Takorov I, Lukanova Ts, Vasilevski I, Mihaylov V, Hartova A, Odisseeva E, Vladov N. Severe vasculo-biliary injury (D4dpv) following laparoscopic cholecystectomy: case report. J Transl Med Res 2015; 20(3): 157-161.
 3. Mihaylov V, Kostadinov R, Vassilevski I, Takorov I, Simonova M, Katzarov K, Odisseeva E, Vladov N. Liver transplantation for hepatic Epitheloid Hemangioendothelioma – Case report and review of the literature. Clinics in Surgery 2017. Vol.2. Art 1322.
 4. Petkov A, Takorov I, Lukanova C, Mihaylov V, Katzarov K, Vladov N. Wireless Capsule Endoscopy detects Meckel's Divertuculum in an adult: a Case Report. Journal of General and Emergency Medicine 2017, vol.2, Issue 4. 025.

 

 1. ПУБЛИКАЦИИ НА РЕЗЮМЕТА ОТ СВЕТОВНИ КОНГРЕСИ В СПИСАНИЯ С IMPACT ФАКТОР

 

 1. Vladov N, Mutafchiiski V, Michaylov V, Takorov I, Odiseeva E. Portal vein resection with insertion of artificial vascular graft. Hepato-Gastroenterology 2005, vol. 52 (suppl. II), p. 282.
 2. Vladov N, Mutafchiiski V, Michaylov V, Takorov I, Odiseeva E. Pancreatic cancer – approaches for surgical treatment. Hepato-Gastroenterology 2005, vol. 52 (suppl. II), p. 283.
 3. Vladov N, Mihaylov V, Takorov I, Mutafchiiski V, Belev N, Dimov P, Odisseeva E, Katzarov K. Duodenum preserving pancreatic head resection. Hepato‐Gastroenterology 2006, vol. 53 (suppl. I), p. 56.
 4. Mihaylova Z, Raynov J, Belev N, Dimov P, Mihaylov V, Vladov N, Dunkov Z, Kazarov K. Bacterial peritonitis without gastro-intestinal perforation in young man with metastatic colorectal cancer treated with FOLFIRI and Bevacizumab. Annals of Oncology 2006, 17 (suppl. 9), p. 132.
 5. Vladov N, Takorov I, Mihaylov V, Katzarov K, Belokonski E, Odisseeva E. Laparoscopic distal pancreatectomy for solitary tumors. Hepato-Gastroenterology 2007, vol. 54 (suppl. I), p. 219.
 6. Vladov N, Belev N, Mihaylov V, Dimov P, Milchev A, Mutafchiiski V, Penov V. Liver metastasis from GIST – a case report. Hepato-Gastroenterology 2007, vol. 54 (suppl. I), p. 175.
 7. Mihaylova Z, Raynov J, Vladov N, Mihaylov V, Kazarov K, Dunkov Z. Fixed dose-rate gemcitabine with cisplatin in patients with pancreatic adenocarcinoma – single institution experience. Annals of Oncology 2008, 19 (suppl. 6), p. 63.
 8. Sergeev S, Mihaylov V, Mutafchiiski V, Belokonski E, Takorov I, Vladov V. Laparoscopic treatment of liver hydatid cysts. Hepato-Gastroenterology 2008, vol. 55 (suppl I), p. 355-356.
 9. Vladov N, Mutafchiiski V, Sergeev S, Mihaylov V. Liver hydatid cysts opened in the biliary tract. Hepato-Gastroenterology 2008, vol. 55 (suppl I), p. 60.
 10. Vladov N, Sergeev S, Belokonski E, Mihaylov V, Takorov I Laparoscopic Roux-en-Y stapled cysto-jejunostomy. Hepato-Gastroenterology 2008, vol. 55 (suppl I), p. 360.
 11. Vladov N, Mihaylov V, Katzarov K. Pancreatic cancer – approaches for surgical treatment. Hepato-Gastroenterology 2008, vol. 55 (suppl I), p. 84.
 12. Vladov N, Mutafchiiski V, Sergeev S, Mihaylov V., Katzarov K. Pancreatic Cancer – Multidisciplinary Approach for Diagnosis and Aggressive Surgical Treatment. Hepato‐Gastroenterology 2008, vol. 55 (suppl. II), p. 47.
 13. Mihaylov V, Dimov P, Vladov N, Mutafchiyski V, Takorov I, Sergeev S, Odisseeva E. Laparoscopic treatment of infected pancreatic necrosis. Balkan Military Medical Review 2008; p.37.
 14. Vasilevski I, Takorov I, Michaylov V, Vladov N. Optimizing approaches in management of the synchronous liver colorectal metastases. Balkan Military Medical Review 2010, vol. 13(3), p. 104.
 15. Takorov I, Vasilevski I, Mutafchiyski V, Sergeev S, Michaylov V, Vladov N. Contemporary strategies in surgical treatment of HCC. Balkan Military Medical Review 2010, vol. 13(3), p. 105.
 16. Michaylov V, Mutafchiyski V, Takorov I, Vasilevski I, Sergeev S, Vladov N. Strategies for surgical treatment of chronic pancreatitis. Balkan Military Medical Review 2010, vol. 13(3), p. 105.
 17. Takorov I, Vasilevski I, Mutafchiyski V, Sergeev S, Michaylov V, Katzarov K, Odisseeva E, Vladov N. Contemporary surgical treatment of HCC – possibilities and perspectives. Eur J Surgical Oncology 2010, vol. 36 (9), p. 897.
 18. Vladov N, Takorov I, Katzarov K, Mutafchiyski V, Sergeev S, Vasilevski I, Michaylov V, Odisseeva E. Surgical options for pancreatic cancer treatment. Eur J Surgical Oncology 2010, vol. 36 (9), p. 897 – 898.
 19. Mutafchiyski V, Takorov I, Mihaylov V, Vladov N. Surgical management of severe liver trauma after blunt injuries. Eur J Trauma Emerg Surg 2012, vol. 38 (suppl. I), p. 35.
 20. Mihaylov V, Mutafchiyski V, Takorov I, Vasselevski I, Sergeev S, Vladov N, Belokonsky E. Duodenum preserving pancreatic head resection in the treatment of chronic pancreatitis. Balkan Military Medical Review 2012, vol. 15 (3), p. 159.
 21. Mutafchiyski V, Takorov I, Sergeev S, Mihaylov V, Vladov N, Belokonsky E. Laparoscopic Treatment of Small Bowel Obstruction. Balkan Military Medical Review 2012, vol. 15 (3), p. 159.
 22. Mutafchiyski V, Takorov I, Mihaylov V, Vladov N, Col. Belokonsky E. Severe Blunt Liver Trauma – Surgical Management. Balkan Military Medical Review 2012, vol. 15 (3), p. 159-160.
 23. Mutafchiyski V, Mihaylov V, Takorov I, Stoyanova R, Vladov N, Belokonsky E. Vacuum assisted closure therapy in general surgery. Balkan Military Medical Review 2012, vol. 15 (3), p. 160.
 24. Vladov N, Mutafchiiski V, Sergeev S, Mihaylov V, Katzarov K. Pancreatic cancer – multidisciplinary approach for diagnosis and agressive surgical treatment. Hepatogastroenterology 2008, vol. 55 (suppl. II), p. 47.
 25. Takorov I, Vasilevski I, Lukanova Ts, Sergeev S, Mutafchiyski V, Mihaylov V,  Odiseeva E, Vladov N. Application of major liver surgery in the treatment protocol of HCC. Eur J Surgical Oncology 2012, vol. 38 (9), p. 850-851.
 26. Takorov I, Vassilevski I, Mutafchiyski V, Sergeev S, Mihaylov V, Odisseeva E, Stoyanova R, Vladov N. Major liver resections in the multidisciplinary management of HCC. HPB 2012, 14 (suppl.2):460.
 27. Mihaylov V, Houlihan D, Vinuela E, Gunson B, Shah T, Bramhall S, Isaac J, Perera T, Muiesan P, Mirza D, Mergental H. Liver Transplantation for Hepatocellular carcinoma with marginal grafts: intention to treat outcomes. Transplant international 2013 (suppl.2)26;1-184.
 28. Bonney G, Vinuela E, Thompson C, Mihaylov V, Muiesan P, Bramhall S, Perera T, Mergental H, Isaac J, Mirza D. The Effect of tumor biology on outcomes following liver resections and transplantation for Hepatocellular Carcinoma. Acta Chirurgica Iugoslavica 2013;3 ACI Vol.LX.
 29. Takorov I, Vasilevski I, Lukanova Ts, Teodosiev I, Sergeev S, Mutafchiyski V, Michaylov V, Odisseeva E,  Vladov N. Indications and results of major liver resections for HCC. Balkan Military Medical Review 2013, vol. 16 (suppl. 1), p. 285.
 30. Takorov I, Vasilevski I, Lukanova Ts, Mihaylov V, Odisseeva E, Vladov N. Major liver resections in the treatment protocol of HCC. Hepato-Gastroenterology 2014, vol. 61 (132) – suppl. 1, p. 73-74.
 31. Vasilevski I, Takorov I, Mihaylov V, Vladov N. Surgical approach to non-colorectal non-neuroendocrine liver metastases: analysis of a single-centre experience. HPB 2016, vol. 18(supll. 2), p. 689.
 32. Mihaylov V, Vasilevski I, Takorov I, Lukanova Ts, Stoyanova R, Vladov N. Liver hydatid cysts opened in the biliary tract. HPB 2016, vol. 18(supll. 2), p. 710.
 33. Vladov N, Takorov I, Vasilevski I, Lukanova Ts, Mihaylov V, Odisseeva E. Prognostic accuracy of the staging systems used for hepatocellular carcinoma. HPB 2016, vol. 18 (supl. 2), p. 717.
 34. Vladov N, Takorov I, Mihaylov V, Vasilevski I, Lukanova Ts, Stoyanova R, Iakova M, Odisseeva E. The role of vascular resections in the surgical treatment of pancreatic cancer. HPB 2016, vol. 18 (suppl. 2), p. 769.
 35. Mihaylov V, Kostadinov R, Vassilevski I, Takorov I, Simonova M, Katzarov K, Odisseeva E, Vladov N. Liver transplantation for hepatic Epitheloid Hemangioendothelioma – Case report and review of the literature. Transplantation 2017, vol.101 (suppl.2) p.
 36. Meijer B, Rutten V, Aijtink V, Scalera I, Mihaylov V, Heikkila K, Pegel L, Perera T, Hartog H. Safety of intraoperative blood salvage during liver transplantation in patients with hepatocellular carcinoma; systemic review and meta-analysis. Transplant International 2017, vol.30 (Suppl.2), 8-164 (94).

 

 1. УЧАСТИЯ В НАУЧНИ КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИ В ЧУЖБИНА
 1. Vladov N, Mutafchiiski V, Michaylov V, Takorov I, Odiseeva E. Portal vein resection with insertion of artificial vascular graft.  13th Postgraduate Course of IASGO: Current Developments in the Management of Abdominal Malignancies, December 2005, Athens, Greece – oral presentation.
 2. Vladov N, Mutafchiiski V, Michaylov V, Takorov I, Odiseeva E. Pancreatic cancer – approaches for surgical treatment. 13th Postgraduate Course of IASGO: Current Developments in the Management of Abdominal Malignancies, December 2005, Athens, Greece – oral presentation.
 3. Mutafchiiski V, Vladov N, Takorov I, Mihaylov V, Vassilevski I, Dimov P, Belev N, Sergeev S. Anatomic liver resections for liver malignancies. 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, Athens, Greece, 18-22 June 2006, Book of proceedings, O109, p. 72.
 4. Takorov I, Vladov N, Mutafchiiski V, Mhaylov V, Sergeev, S., Odiseeva, E. Surgical treatment of chronic pancreatitis. 11th Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens, Greece, 18-22 June 2006, Book of proceedings, O080, p.58.
 5. Vladov N, Takorov I, Mutafchiiski V, Mihaylov V, Vasilevski I, Dimov P, Sergeev S, Katzarov K, Odiseeva E. Portal vein resection with insertion of artificial vascular graft. 11th Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens, Greece, 18-22 June 2006, Book of proceedings, O112.
 6. Dimov P, Belev N, Mihaylov V, Sergeev S, Vasilevski I, Vladov N, Rusev P. Duodenum preserving pancreatic head resection. 12th Congress of Balkan Military Medical Committee 24-28 June 2007, Poiana Brasov, Romania – oral presentation.
 7. Takorov I, Mihaylov V, Vladov N, Katzarov K, Belokonski E, Odisseeva E. Laparoscopic distal pancreatectomy for solitary tumors. 12th Congress of Balkan Military Medical Committee 24-28 June 2007, Poiana Brasov, Romania – oral presentation.
 8. Vladov N, Mihaylov V, Takorov I, Mutafchiiski V, Belev N, Dimov P, Odisseeva E, Kazarov K. Duodenum preserving pancreatic head resection. 14th International Postgraduate Course of IASGO 2006. 7-9 December, Athens, Greece – video presentation.
 9. Mihaylova Z, Raynov J, Belev N, Dimov P, Mihaylov V, Vladov N, Dunkov Z, Kazarov K. Bacterial peritonitis without gastro-intestinal perforation in young man with metastatic colorectal cancer treated with FOLFIRI and Bevacizumab. 31st Congress of ESMO 29.09-3.10 2006, Istanbul, Turkey – poster.
 10. Vladov N, Takorov I, Michaylov V, Katzarov K, Belokonski E, Odisseeva E. Laparoscopic distal pancreatectomy for solitary tumors. 17th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, September 2007, Bucharest, Romania – oral presentation.
 11. Vladov N, Belev N, Mihaylov V, Dimov P, Milchev A, Mutafchiiski V, Penov V. Liver metastasis from GIST – a case report. 17th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, September 2007, Bucharest, Romania – video presentation.
 12. Vladov N, Mutafchiiski V, Sergeev S, Mihaylov V. Liver hydatid cysts opened in the biliary tract. 18th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, October 08 – 11 2008, Istanbul, Turkey – oral presentation.
 13. Vladov N, Mihaylov V, Katzarov K. Pancreatic cancer – approaches for surgical treatment. 18th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, October 08 – 11 2008, Istanbul, Turkey – oral presentation.
 14. Sergeev S, Mihaylov V, Mutafchiiski V, Belokonski E, Takorov I, Vladov V. Laparoscopic treatment of liver hydatid cysts. 18th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, October 08 – 11 2008, Istanbul, Turkey – oral presentation.
 15. Vladov N, Sergeev S, Belokonski E, Mihaylov V, Takorov I Laparoscopic Roux-en-Y stapled cysto-jejunostomy. 18th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, October 08 – 11 2008, Istanbul, Turkey – oral presentation.
 16. Mihaylov V, Dimov P, Vladov N, Mutafchiyski V, Takorov I, Sergeev S, Odisseeva E. Laparoscopic treatment of infected pancreatic necrosis. 13th Congress of Balkan Military Medical Committee, June 2008, Kushadasi, Turkey – video presentation.
 17. Dimov P, Mihaylov V, Mutafchiyksi V, Takorov I, Sergeev S, Vladov N, Odisseeva E. Laparoscopic distal pancreatectomy for solitary tumors.  13th Congress of Balkan Military Medical Committee, June 2008, Kushadasi, Turkey – video presentation.
 18. Vladov N, Sergeev S, Belokonski E, Mihaylov V, Takorov I Laparoscopic Roux-en-Y stapled cysto-jejunostomy. 13th Congress of Balkan Military Medical Committee, June 2008, Kushadasi, Turkey – video presentation.
 19. Takorov I, Vasilevski I, Mutafchiyski V, Sergeev S, Michaylov V, Vladov N. Contemporary strategies in surgical treatment of HCC. 15th Congress of Balkan Military Medical Committee, 30 May – 3 June, 2010, Pireia, Greece – oral presentation.
 20. Vasilevski I, Takorov I, Michaylov V, Vladov N. Optimizing approaches in management of the synchronous liver colorectal metastases. 15th Congress of Balkan Military Medical Committee, 30 May – 3 June, 2010, Pireia, Greece – oral presentation.
 21. Michaylov V, Mutafchiyski V, Takorov I, Vasilevski I, Sergeev S, Vladov N. Strategies for surgical treatment of chronic pancreatitis. 15th Congress of Balkan Military Medical Committee, 30 May – 3 June, 2010, Pireia, Greece – oral presentation.
 22. Takorov I, Vasilevski I, Mutafchiyski V, Sergeev S, Michaylov V, Katzarov K, Odisseeva E, Vladov N. Contemporary surgical treatment of HCC – possibilities and perspectives – 15th Congress of the European Society of Surgical Oncology (ESSO). 15 – 17 September 2010, Bordeaux, France – poster.
 23. Vladov N, Takorov I, Katzarov K, Mutafchiyski V, Sergeev S, Vasilevski I, Mihaylov V, Odisseeva E. Surgical options for pancreatic cancer treatment – 15th Congress of the European Society of Surgical Oncology (ESSO). 15 – 17 September 2010, Bordeaux, France – poster.
 24. Mutafchiyski V, Takorov I, Mihaylov V, Vladov N. Surgical management of severe liver trauma after blunt injuries. 13th European Congress of Trauma and Emergency Surgery “Many ways – one goal”, May 12-15, 2012 Basel, Switzerland – oral presentation.
 25. Mihaylov V, Mutafchiyski V, Takorov I, Vasselevski I, Sergeev S, Vladov N, Belokonsky E. Duodenum preserving pancreatic head resection in the treatment of chronic pancreatitis. 17th Congress of Balkan military medical committee, 29th May – 1st June 2012, Belgrade, Serbia – oral presentation.
 26. Mutafchiyski V, Takorov I, Sergeev S, Mihaylov V, Vladov N, Belokonsky E. Laparoscopic Treatment of Small Bowel Obstruction. 17th Congress of Balkan military medical committee, 29th May – 1st June 2012, Belgrade, Serbia – oral presentation.
 27. Mutafchiyski V, Takorov I, Mihaylov V, Vladov N, Belokonsky E. Severe Blunt Liver Trauma – Surgical Management. 17th Congress of Balkan military medical committee, 29th May – 1st June 2012, Belgrade, Serbia – oral presentation.
 28. Mutafchiyski V, Mihaylov V, Takorov I, Stoyanova R, Vladov N, Belokonsky E. Vacuum assisted closure therapy in general surgery. 17th Congress of Balkan military medical committee, 29th May – 1st June 2012, Belgrade, Serbia – oral presentation.
 29. Mihaylov V. Principles of surgical treatment of gallblader cancer. X Postgraduate Course of IASGO, 31 May – 1 June 2012; Sofia, Bulgaria – oral presentation.
 30. Takorov I, Vasilevski I, Lukanova Ts, Sergeev S, Mutafchiyski V, Mihaylov V,  Odiseeva E, Vladov N. Application of major liver surgery in the treatment protocol of HCC. 32nd Congress: Individualising Cancer Surgery (ESSO). 19-21 September 2012, Valencia, Spain – poster.
 31. Takorov I, Vasilevski I, Lukanova Ts, Teodosiev I, Sergeev S, Mutafchiyski V, Michaylov V, Odisseeva E, Vladov N. Indications and results of major liver resections for HCC. 18th Congress of Balkan Military Medical Committee, May 22-26, 2013, Istanbul, Turkey – oral presentation.
 32. Bonney G, Vinuela E, Thompson C, Mihaylov V, Muiesan P, Bramhall S, Perera T, Mergental H, Isaac J, Mirza D. The effect of tumour biology on outcomes following liver resections and transplantation for Hepatocellular Carcinoma. 10th Congress of E‑AHPBA. Belgrade, Serbia 2013 – oral presentation.
 33. Rowe I, Houlihan D, Mihaylov V, Sandilands R, Shah T, Mergental H. Quantifying gains in transplant utility through increasing accuracy of recipient selection in patients with hepatocellular carcinoma. EASL Special Conference: Liver Cancer Management. Istanbul, Turkey June 20‑22, 2013 – oral presentation.
 34. Rowe I, Houlihan D, Mihaylov V, Mourad M, Shetty S, Doolin R, Armstrong M, Bramhall S, Isaac J, Muiesan P, Perera T, Mirza D, Mergental H, Shah T. Alpha-Fetoprotein concentration predicts HCC related mortality after liver transplantation.94th Meeting of Midland Gastroenterological Society Autumn Conference. Warwick University. 15 November 2013, Warwick, UK.
 35. Haldar D, Mihaylov V, Gunson B, Shah T, Isaac J, Bramhall S, Perera T, Muiesan P, Mirza D, Mergental H. Liver Transplantation for HCC Using Marginal Grafts: Intention to Treat Outcomes. 95th Meeting of Midland Gastroenterology Society. Nottingham University 9 May 2014, UK.
 36. Mihaylov V, Houlihan D, Gunson B, Shah T, Bramhall S, Isaac J, Muiesan P, Perera T, Mirza D, Mergental H. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma with marginal grafts: intention to treat outcomes. ILCA, Washington, USA 2013 – poster.
 37. Houlihan DD, Rowe IA, Mihaylov V, Shetty S, Stangou A, Doolin R, Armstrong MJ,Bramhall S, Isaac J, Perera T, Muiesan P, Mirza D, Shah T, Mergental H. Recently proposed AFP model fails to predict poor survival in hcc patients listed for liver transplantation within the UK criteria. ILCA, Washington, USA 2013.
 38. Houlihan D, Rowe I, Mihaylov V, Shetty S, Strangou A, Doolin R, Armstrong M, Bramhall S, Isaac J, Perera T, Muiesan P, Mirza D, Shah T, Mergental H. Dynamic of pretransplant Alpha Fetoprotein Rise Predicts Post-Transplant HCC Recurrence. ILCA, Washington, USA 2013  - oral presentation.
 39. Mihaylov V. Liver Transplantation in the treatment protocol for hilar cholangiocarcinoma. 5th International Postgraduate Course of IASGO, 24-26 October 2013 – oral presentation.
 40. Mihaylov V, Houlihan D, Vinuela E, Gunson B, Shah T, Bramhall S, Isaac J, Perera T, Muiesan P, Mirza D, Mergental H. Liver Transplantation for Hepatocellular carcinoma with marginal grafts: intention to treat outcomes. ESOT, Vienna, Austria 2013 – oral presentation.
 41. Mihaylov V. Complications after liver transplantation. 24th World Congress of IASGO 2014. 5-7 December 2014. Viena, Austria – oral presentation.
 42. Takorov I, Vasilevski I, Lukanova Ts, Mihaylov V, Odisseeva E, Vladov N. Major liver resections in the treatment protocol of HCC. International Congress and the Third IASGO CME Postgraduate course, June 6-8, 2014, Moscow, Russia – oral presentation.
 43. Vladov N, Takorov I, Vasilevski I, Lukanova Ts, Mihaylov V, Odisseeva E. Prognostic accuracy of the staging systems used for hepatocellular carcinoma. 11th E-AHPBA Congress, April 21-24, 2015, Manchester, England – poster presentation.
 44. Vladov N, Takorov I, Mihaylov V, Vasilevski I, Lukanova Ts, Stoyanova R, Iakova M, Odisseeva E. The role of vascular resections in the surgical treatment of pancreatic cancer. 11th E-AHPBA Congress, April 21-24, 2015, Manchester, England – poster presentation.
 45. Mihaylov V, Vasilevski I, Takorov I, Lukanova Ts, Stoyanova R, Vladov N. Liver hydatid cyst opened in the biliary tract. 11th E-AHPBA Congress, April 21-24, 2015, Manchester, UK – poster presentation.
 46. Vladov N, Takorov I, Iakova M, Mihaylov V, Vasilevski I, Lukanova Ts, Odisseeva E. Resection and Reconstruction of the Inferior Vena Cava for Malignancy. 26 World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, September 8-10, 2016, Seoul, Korea – oral presentation.
 47. Vladov N, Takorov I, Vasilevski I, Mihaylov V, Lukanova Ts, Iakova M, Odisseeva E. Two stage liver resections. 26 World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, September 8-10, Seoul, Korea – oral presentation.
 48. Vladov N, Takorov I, Vasilevski I, Mihaylov V, Lukanova Ts, Iakova M, Odisseeva E. The role of vascular resections in surgical treatment of pancreatic cancer. 26 World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, September 8-10, Seoul, Korea – oral presentation.
 49. Takorov I, Lukanova Ts, Vasilevski I, Mihaylov V, Iakova M, Trichkov Ts, Stoyanova R, Hartova A, Odisseev E, Vladov N. Laparoscopic combined colorectal and liver resection for primary colorectal cancer with synchronous liver metastases: an initial experience. 26 World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, September 8-10, Seoul, Korea – poster.
 50. Vladov N, Takorov I, Lukanova Ts, Vasilevski I, Mihaylov V, Odiseeva E. HCC – resection therapy. September 2016, Prague, Czech Republic – oral presentation.
 51. Mihaylov V, Kostadinov R, Vassilevski I, Takorov I, Simonova M, Katzarov K, Odisseeva E, Vladov N. Liver transplantation for hepatic Epitheloid Hemangioendothelioma – Case report and review of the literature. ITLS 2017, Prague, Czech Republic – poster.
 52. Vassilevski I, Takorov I, Mihaylov V, Vladov N. Surgical outcomes and prognostic factors for survival for colorectal liver metastases: A 10-years single center experience. 12th Biennial E-AHPBA Congress 2017, 23-26 May, Mainz, Germany – poster.
 53. Mihaylov V, Kostadinov R, Vassilevski I, Takorov I, Lukanova C, Vladov N. Liver transplantation in Bulgaria – single center experience. 5000 Liver Transplants, 5-6 Sep 2017, Birmingham, UK – poster.
 54. Meijer B, Rutten V, Aijtink V, Scalera I, Mihaylov V, Heikkila K, Pegel L, Perera T, Hartog H. Safety of intraoperative blood salvage during liver transplantation in patients with hepatocellular carcinoma; systemic review and meta-analysis. 18th Congress of the ESOT. 24-27 September 2017, Barcelona, Spain – oral presentation
 55. Mihaylov V. Romania

 

 1. УЧАСТИЯ В НАУЧНИ КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ

 

 1. Владов Н, Кацаров К, Михайлов В, Таков Д, Такоров И, Петров Н; Панкреатични фистули – етиология, видове, профилактика и лечение. Дни на списание “Българска Хирургия” 26 март 2004. София – доклад.
 2. Владов Н, Михайлов В, Мутафчийски В, Такоров И, Димов П, Маринов А, Сергеев С; Хирургично лечение на хроничния панкреатит. 2-ри Национален Конгрес на Българската Асоциация на Хирурзи и Гастроентеролози “Доброкачествени и злокачествени заболявания на панкреаса – съвременни достижения.”, 1-3 април 2004. Сандански– доклад.
 3. Владов Н, Кацаров К, Такоров И, Михайлов В, Мутафчийски В, Димов П., Лапароскопска фенестрация на семпла киста на слезката П; 3-та Национална Конференция по Миниинвазивна Хирургия, 22-24 април 2004 г. Боровец – постер.
 4. Владов Н, Белоконски Е, Кацаров К, Такоров И, Мутафчийски В, Михайлов В, Димов П; Ятрогенни лезии на жлъчните пътища при лапароскопска холецистектомия. 3-та Национална Конференция по Миниинвазивна Хирургия, 22-24 април 2004. Боровец – доклад.
 5. Владов Н, Мутафчийски В, Такоров И, Кацаров К, Таков Д, Белев Н, Младенов Н, Одисеева Е, Сергеев С, Желев Е, Иванов А, Димов П, Михайлов В, Василевски И, Сираков И, Симеонова М. Интердисциплинарен подход при усложнена болест на Крон – клиничен случай. XI-та Национална конференция по колопроктология, 6-8 октомври 2005, Варна – постер.
 6. Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Одисеева Е, Белев Н, Димов П, Михайлов В. Лява хемихепатектомия с резекция на І-ви сегмент при ІІІ-b холангиокарцином. Първи българо-френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища, 15-17 декември 2005, София – видео презентация.
 7. Владов Н, Михайлов В, Такоров И. Дуоденосъхраняваща резекция на главата на панкреаса. ХII Национален конгрес по хирургия с международно участие, 5 – 8 октомври 2006, София – видео презентация.
 8. Михайлов В, Владов Н, Димов П, Василевски И, Милчев А. Карцином на панкреаса – хирургични подходи. 16-та Национална тематична конференция на БАХГО, 14 – 15 април 2006, София – презентация.
 9. Димов П, Михайлов В, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Белев Н, Василевски И, Милчев А, Владов Н. Постоперативни перитонити. VIII Национална конференция с международно участие „Дни на спешната хирургия”, на тема: Перитонит и инфекция на меките тъкани, 17-19 май 2007, Велинград – презентация.
 10. Владов Н, Сергеев С, Такоров И, Михайлов В, Милчев А, Одисеева Е. Лапароскопски чернодробни резекции при метастази от колоректален карцином. Х-та Национална конференция по колопроктология, 4 – 6 октомври 2007, Варна – презентация.
 11. Владов Н, Такоров И, Василевски И, Мутафчийски В, Михайлов В, Одисеева Е. Ex situ in vivo резекция на чернодробна метастаза от КРК локализирана в VIII-ми сегмент между vena hepatica dextra и vena cava inferior. Х-та Национална конференция по колопроктология, 4 – 6 октомври 2007, Варна – видео презентация.
 12. Мутафчийски В, Сергеев С, Михайлов В, Пенов В, Владов Н. Хирургично лечение на колоректалния карцином. Х-та Национална конференция по колопроктология, 4 – 6 октомври 2007, Варна – презентация.
 13. Михайлов В, Такоров И, Белев Н, Мутафчийски В, Василевски И, Владов Н. Резекции на чернодробни лезии с ангажиране на v. cava inferior. Втори българо-френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища, 22 – 24 ноември 2007, София – презентация.
 14. Такоров И, Белев Н, Михайлов В, Владов Н. Хирургично лечение на първичния хепатоцелуларен карцином. Втори българо-френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища, 22 – 24 ноември 2007, София – презентация.
 15. Милчев А, Василевски И, Белев Н, Михайлов В, Владов Н. Поведение и резултати при следоперативни стриктури на жлъчните пътища. Втори българо-френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища, 22 – 24 ноември 2007, София – презентация.
 16. Белев Н, Михайлов В, Мутафчийски В, Такоров И, Владов Н. Мултимодално лечение при чернодробни метастази от колоректален карцином – клиничен случай. Втори българо-френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища, 22 – 24 ноември 2007, София – презентация.
 17. Владов Н, Мутафчийски В, Сергеев С, Димов П, Такоров И, Василевски И, Михайлов В, Милчев А, Пенов В. Блокови резекции при лечението на карцинома на стомаха. 18та Национална научна конференция на БАХГО „ Малигнени заболявания на хранопровод и стомах – интердисциплинарни диагностични и лечебни алгоритми”, 18-19 април 2008, София – презентация.
 18. Сергеев С, Такоров И, Мутафчийски В, Димов П, Михайлов В, Владов Н. Хирургично лечение на ахалазията и хиаталните хернии. 18та Национална научна конференция на БАХГО „ Малигнени заболявания на хранопровод и стомах – интердисциплинарни диагностични и лечебни алгоритми”, 18-19 април 2008, София – презентация.
 19. Сергеев С, Такоров И, Мутафчийски В, Димов П, Михайлов В, Владов Н. Лапароскопско лечение на хиаталните хернии. ІVта Национална конференция по миниинвазивна хирургия, 15 – 17 май 2008, Варна – презентация.
 20. Владов Н, Сергеев С, Такоров И, Мутафчийски В, Михайлов В. Лапароскопска кисто-йеюноанастомоза с трансмезоколична У-бримка. ІVта Национална конференция по миниинвазивна хирургия, 15 – 17 май 2008, Варна – презентация.
 21. Михайлов В, Василевски И, Димов П, Владов Н. Следоперативни септични усложнения след ендоскопски манипулации. XVI Национална конференция по хирургия – Следоперативни усложнения в хирургията. 16 – 19 октомври 2008, Пловдив - презентация.
 22. Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц. Лапаростомия при пациенти с чернодробна трансплантация. Национална конференция „Рационални подходи при хирургичната инфекция и лапаростомията”, 15 – 16 април 2010, Плевен – презентация.
 23. Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Белоконски Е, Кацаров К, Одесеева Е, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц. Лечение на острия некротичен панкреатит – опитът на ВМА. Национална конференция „Остър панкреатит”, 6-8 май 2010, Търговище – презентация.
 24. Владов Н, Такоров И, Кацаров К, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И,  Михайлов В, Пенов В, Величкова Р, Одисеева Е. Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение. XIII Национален конгрес по хирургия, 7-10 октомври 2010, София – презентация.
 25. Михайлов В, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Такоров И, Пенов В,  Одисеева Е, Владов Н. Мястото на хирургията при пациенти с хроничен панкреатит. XIII Национален конгрес по хирургия, 7-10 октомври 2010, София – презентация.
 26. Такоров И, Василевски И, Одисеева Е,  Мутафчийски В, Сегеев С, Михайлов В, Величкова Р, Владов Н. Съвременни хирургични подходи при лечението на хепатоцелуларния карцином. XIII Национален конгрес по хирургия, 7-10 октомври 2010, София – презентация.
 27. Владов Н, Василевски И, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Михайлов В,  Одисеева Е. Мултимодални подходи при лечението на чернодробни метастази от колоректален карцином. XIII Национален конгрес по хирургия, 7-10 октомври 2010, София  – презентация.
 28. Владов Н, Такоров И, Сергеев С, Михайлов В, Мутафчийски В, Василевски И, Одисеева Е. Лапароскопска хирургия на черен дроб. XIII Национален конгрес по хирургия, 7-10 октомври 2010, София – презентация.
 29. Луканова Ц, Сегреев С, Мутафчийски В, Михайлов В, Василевски И,  Белоконски Е, Такоров И, Одисеева Е, Владов Н. Лапароскопски резекции при колоректален карцином. XIII Национален конгрес по хирургия, 7-10 октомври 2010, София – презентация.
 30. Владов Н, Михайлов В, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И,  Одисеева Е. Резекция и реконструкция на вена кава инфериор при неоплазми. XIII Национален конгрес по хирургия, 7-10 октомври 2010, София – презентация.
 31. Мутафчийски В, Михайлов В, Белоконски Е, Пенов В, Такоров И, Владов Н. Demage conrol surgery – животоспасяваща стратегия при военновременни травми. XIII Национален конгрес по хирургия, 7-10 октомври 2010, София – презентация.
 32. Михайлов В. Съвременни аспекти в чернодробните трансплантации. Първа научна конференция – мултидисциплинарният подход в здравните грижи. ВМА, София 30 април 2011 – презентация.
 33. Мутафчийски В, Луканова Ц, Такоров И, Василевски И, Михайлов В, Пенов В, Владов Н. Хирургично лечение при 41 пациенти с ретроперитонеални тумори. Втора национална конференция по хирургия и онкология – Ретроперитонеални и редки абдоминални тумори. Шумен, 28-30 Април 2011 – презентация.
 34. Михайлов В, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Пенов В, Владов Н. Ex situ in vivo резекция на солитарна колоректална метастаза, разположена между дясната хепатална и долната празна вена. Трети международен следдипломен курс на IASGO – Чернодробни метастази. Военномедицинска академия – София, 12-14 Май 2011
 35. Владов Н, Сергеев С, Мутафчийски В, Василевски И, Такоров И, Михайлов В, Луканова Ц, Одисеева Е. Хирургичните предизвикателства при КРК – краткосрочни резултати от лапароскопската хирургия. ХII Национална конференция по колопроктология, 29 септември – 02 октомври 2011, Златни пясъци, Варна – презентация.
 36. Владов Н, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Такоров И, Михайлов В, Луканова Ц, Одисеева Е, Кацаров К. Чернодробната трансплантация във ВМА-София – анализ на началния опит. Национална конференция по хирургия посветена на 90 годишнината от създаването на Катедрата по хирургия (II хирургия), 21 октомври 2011, София – презентация.
 37. Одисеева Е, Бучкова К, Владов Н, Михайлов В, Такоров И, Василевски И,  Пенов В, Петров Н. Екстремни чернодробни резекции с резекция на вена кава инфериор, извършени под тотално съдово изключване. XVII Конгрес по Анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27-30 октомври 2011, Пловдив – презентация.
 38. Одисеева Е, Бучкова К, Михайлов В, Василевски И, Такоров И, Пенов В, Владов Н, Петров Н. Влияние на периоперативната хемотрансфузия върхи морбидитета и морталитета в чернодробната хирургия. XVII Конгрес по Анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27-30 октомври 2011, Пловдив – презентация.
 39. Михайлов В, Такоров И, Мутафчийски В, Василевски И, Одисеева Е, Владов Н. Панкреатична анастомоза – сравнение на резултатите от използването на различните техники. Регионална научна конференция. Свиленград, 17-19 ноември 2011.
 40. Одисеева Е, Петров Н, Зидарова Д, Бучкова К, Такоров И, Михайлов В,  Василевски И, Луканова Ц, Владов Н. Чернодробна трансплантация – проблеми в анестезията и постоперативния период. Първа научна конференция на Българското дружество по трансплантология, 9 декември 2011, София – презентация.
 41. Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В,  Луканова Ц, Величкова Р, Одисеева Е, Кацаров К. Анализ на първите 25 чернодробни трансплантации осъществени във ВМА-София. Първа научна конференция на Българското дружество по трансплантология, 9 декември 2011, София – презентация.
 42. Владов Н, Такоров И, Сергеев С, Михайлов В, Одисеева Е. Кистойеюноанастомоза при симптоматични кисти. ХVІІ Национална конференция по хирургия „Лапароскопска/видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – предимства, доказани с резултати”, 11 - 14 октомври 2012, кк „Слънчев ден” – Варна – видео презентация.
 43. Михайлов В. Чернодробна трансплантация при хилусен холангиакарцином. 5th International Postgraduate Course of IASGO. София 24-26 Октомври 2013 – презентация.
 44. Йончева М, Даскалова И, Михайлов В. Въглехидратни нарушения при хроничен панкреатит. VIII Нацианален конгрес на Българската диабетна асоциация с международно участие. 26-28 септември 2014 Слънчев бряг – презентация.
 45. Владов Н, Михайлов В, Такоров И, Василевски И, Луканова Ц, Одисеева Е, Кацаров К. Анализ на чернодробните трансплантации в ВМА София. VIII Нацианален конгрес на Българската диабетна асоциация с международно участие. 26-28 септември 2014 Слънчев бряг – презентация
 46. Владов Н, Такоров И, Луканова Ц, Василевски И, Михайлов В, Якова М,  Одисеева Е. Хирургично лечение при хилусните холангиокарциноми (тумори на Клатскин). XIV Национален конгрес по хирургия с международно участие, 23-26 октомври 2014, София – презентация.
 47. Владов Н, Такоров И, Михайлов В, Василевски И, Луканова Ц, Одисеева Е. Съдови резекции при хирургичното лечение на карцинома на панкреаса. XIV Национален конгрес по хирургия с международно участие, 23-26 октомври 2014, София – презентация.
 48. Владов Н, Михайлов В, Такоров И, Василевски И, Одисеева Е. Разширена лява хемихепатектомия с резекция на първи чернодробен сегмент и резекция на долна празна вена. XIV Национален конгрес по хирургия с международно участие, 23-26 октомври 2014, София – видео презентация.
 49. Владов Н, Такоров И, Луканова Ц, Михайлов В, Василевски И, Одисеева Е. Синхронни лапароскопски лява хемиколектомия и дясна хемихепатектомия. XIV Национален конгрес по хирургия с международно участие, 23-26 октомври 2014, София – видео презентация.
 50. Владов Н, И. Такоров, В. Михайлов, Е. Одисеева – Лапароскопска дясна хемихепатектомия – хибридна техника. XIV Национален конгрес по хирургия с международно участие, 23-26 октомври 2014, София – видео презентация.
 51. Михайлов В. Хирургично лечение при хроничен панкреатит. XIV Национален конгрес по хирургия с международно участие, 23-26 октомври 2014, София – орална презентация.
 52. Луканова Ц, Такоров И, Василевски И, Михайлов В, Одисеева Е, Владов Н. Хирургично лечение на усложненията след ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ). XIV Национален конгрес по хирургия с международно участие, 23-26 октомври 2014, София – презентация.
 53. Владов Н, Такоров И, Василевски И, Луканова Ц, Михайлов В, Якова М, Одисеева Е. Лапароскопска хирургия на черен дроб. XIV Национален конгрес по хирургия с международно участие, 23-26 октомври 2014, София – презентация.
 54. Василевски И, Такоров И, Михайлов В, Луканова Ц, Владов Н. Поведение при пациенти със синхронни колоректални чернодробни метастази и анализ на факторите, влияещи върху преживяемостта. XIV Национален конгрес по хирургия с международно участие, 23-26 октомври 2014, София – презентация.
 55. Гълъбов Й, Кръстева А, Такоров И, Михайлов В, Владов Н. Орално здраве при пациенти с предстояща или извършена чернодробна трансплантация. 25та юбилейна годишна асамблея на IMAB, 14-17 май 2015, Златни пясъци, Варна – презентация.
 56. Михайлов В, Дунков З. Мини-инвазивни и хирургични методи на лечение наусложнения на хроничния панкреатит – партнъори или конкуренти? Национална конференция по гастроентерология. 4-6 юни 2015 Бургас – презентация.
 57. Такоров И, Луканова Ц, Василевски И, Михайлов В, Владов Н. Комбинирани лапароскопски резекции при колоректален карцином със синхронни чернодробни метастази. XIV Национална конференция по колопроктология с международно участие, 1-3 Октомври 2015, Златни пясъци, Варна – презентация.
 58. Михайлов В, Такоров И, Василевски И, Луканова Ц, Одисеева Е, Кацаров К, Владов Н. Анализ на програмата за чернодробни трансплантации на ВМА. Втора научна конференция на Българското дружество по трансплантология, 20-21 ноември 2015, София – презентация.
 59. Михайлов В, Ненков М. Експлантация на органи: хирургични и анестезиологични аспекти. Втора научна конференция на Българското дружество по трансплантология, 20-21 ноември 2015, София – презентация.
 60. Такоров И, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц, Одисеева Е, Кацаров К, Владов Н. Хирургично поведение при усложнена чернодробна трансплантация. Втора научна конференция на Българското дружество по трансплантология, 20-21 ноември 2015, София – презентация.
 61. Одисеева Е, Хъртова А, Костадинова М, Петров Н, Михайлов В, Такоров И, Василевски И, Луканова Ц, Владов Н. Критични моменти в анестезията и ранния следоперативен период при чернодробна траснсплантация. Втора научна конференция на Българското дружество по трансплантология, 20-21 ноември 2015, София – презентация.
 62. Владов Н, Такоров И, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц, Якова М, Тричков Ц, Хъртова А, Одисеева Е. Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход. XV Национален конгрес по хирургия, 29 септември-02 октомври 2016, Албена – презентация.
 63. Владов Н, Такоров И, Михайлов В, Василевски И, Одисеева Е. Екстремна чернодробна хирургия. XV Национален конгрес по хирургия, 29 септември-02 октомври 2016, Албена – видео презентация.
 64. Владов Н, Такоров И, Михайлов В, Василевски И, Якова М, Мелников В, Одисеева Е. Лапароскопска дистална спленопанкреатектомия. XV Национален конгрес по хирургия, 29 септември-02 октомври 2016, Албена – видео презентация.
 65. Такоров И, Луканова Ц, Василевски И, Якова М, Иванов В, Михайлов В, Хъртова А, Одисеева Е, Владов Н. Съвременни хирургични подходи при хепатоцелуларен карцином. XV Национален конгрес по хирургия, 29 септември-02 октомври 2016, Албена – презентация.
 66. Такоров И, Луканова Ц, Василевски И, Михайлов В, Тричков Ц, Одисеева Е,  Владов Н. Синхронни лапароскопски резекции при метастатичен колоректален карцином. XV Национален конгрес по хирургия, 29 септември-02 октомври 2016, Албена – презентация.
 67. Такоров И, Луканова Ц, Якова М, Василевски И, Михайлов В, Тричков Ц, Хъртова А, Одисеева Е, Владов Н. Тотално лапароскопска гастректомия с D2 лимфна дисекция. XV Национален конгрес по хирургия, 29 септември-02 октомври 2016, Албена – видео презентация.
 68. Луканова Ц, Такоров И, Михайлов В, Василевски И, Одисеева Е, Владов Н. Хирургично лечение на невроендокринните тумори на панкреаса. XV Национален конгрес по хирургия, 29 септември-02 октомври 2016, Албена – презентация.
 69. Владов Н, Михайлов В, Такоров И, Василевски И, Луканова Ц, Одисеева Е,  Кацаров К. Анализ на трансплантационната програма на ВМА. XV Национален конгрес по хирургия, 29 септември-02 октомври 2016, Албена – презентация.
 70. Михайлов В, Василевски И, Такоров И, Луканова Ц, Одисеева Е, Кацаров К, Тричков Ц, Якова М, Мелников В, Иванов В, Ефремова Л, Владов Н. Хирургични усложнения след чернодробна трансплантация. XV Национален конгрес по хирургия, 29 септември-02 октомври 2016, Албена – презентация.
 71. Михайлов В, Василевски И, Такоров И, Луканова Ц, Якова М, Тричков Ц,  Иванов В, Мелников В, Ефремова Л, Хъртова А, Костадинова М, Одисеева Е, Владов Н. Хирургично поведение при хроничен панкреатит. XV Национален конгрес по хирургия, 29 септември-02 октомври 2016, Албена – презентация.
 72. Василевски И, Такоров И, Михайлов В, Луканова Ц, Владов Н. Хирургично лечение на чернодробните метастази от колоректален карцином. XV Национален конгрес по хирургия, 29 септември-02 октомври 2016, Албена – презентация.
 73. Якова М, Такоров И, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц, Тричков Ц,  Владов Н. Лапароскопска колоректална хирургия – златен стандарт. XV Национален конгрес по хирургия, 29 септември-02 октомври 2016, Албена – презентация.
 74. Тричков Ц, Луканова Ц, Такоров И, Михайлов В, Василевски И, Якова М, Владов Н. Блокови резекции при карцином на стомаха. XV Национален конгрес по хирургия, 29 септември-02 октомври 2016, Албена – презентация.
 75. Василевски И, Такоров И, Михайлов В, Луканова Ц, Владов Н. Постоперативни усложнения след чернодробна хирургия. Национална конференция по хирургия, 31 май – 2 юни 2017, Плевен – презентация.
 76. Такоров И, Якова М, Василевски И, Луканова Ц, Михайлов В, Тричков Ц, Одисеева Е, Владов Н. Усложнения след лапароскопска коло-ректална хирургия. Национална конференция по хирургия, 31 май – 2 юни 2017, Плевен – презентация.
 77. Владов Н, Такоров И, Михайлов В, Василевски И, Луканова Ц, Одисеева Е, Кацаров К. Хирургични усложнения след чернодробна трансплантация. Национална конференция по хирургия, 31 май – 2 юни 2017, Плевен – презентация.
 78. Такоров И, Луканова Ц, Василевски И, Михайлов В, Якова М, Тричков Ц, Костадинов Р, Одисеева Е, Владов Н. Лапароскопски комбинирани колоректални и чернодробни резекции. 21-ва Сесия на Балкански Медицински дни. 6-8 Октомври 2017, София - презентация.
 79. Владов Н, Такоров И, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц, Одисеева Е. Ролята на съдовите резекции при хирургичното лечение на карцинома на панкреаса. 21-ва Сесия на Балкански Медицински дни. 6-8 Октомври 2017, София - презентация.
 80. Михайлов В. Усложнения в панкреатичната хирургия. VI Следдипломен курс – Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход. 23-25 Ноември 2017. София, България – презентация.

 

Коментари

Още статии от автора