Публикация

Промените в Закона за здравното осигуряване може да предизвикат хаос в здравеопазването

Идеята за ограничаване на заплащането от НЗОК само до лекарства, за които са договорени отстъпки, е сериозен проблем


Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) изразява сериозното си безпокойство във връзка с част от текстовете на законопроекта за изменение и допълнение на ЗЗО, публикуван на сайта на Министерство на здравеопазването.

Съществен проблем може да се окаже идеята за предоставяне на отстъпки в цените на лекарствените продукти, заложена в законопроекта и изразяваща се в ограничаване на заплащането от НЗОК само до лекарства, за които са договорени отстъпки. Сериозно недоумение буди и предложението, свързано с осигуряване на задължителни отстъпки за всички онкологични лекарства, закупувани от болничните заведения.

БГФармА смята, че трябва да се подхожда много внимателно и отговорно по отношение на въпроса с отстъпките при лекарствените продукти. Според нас това е механизъм, приложим за скъпоструващите медикаменти със 100% реимбурсиране. Във всички останали случаи е на лице конкуренция между лекарствените продукти в рамките на едно международно непатентно наименование (INN), която в достатъчна степен гарантира понижаване на цените и възможност за опитимизиране на разходите на НЗОК без да се стига до накърняване на интересите на пациентите и до липсващи на пазара медикаменти.

В сериозно затруднение, включително и за пациентите, може да се превърне намерението за трансформиране на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) в комисия, включваща представители на институции и организации от сферата на здравеопазването. През последните години органът по цени и реимбурсиране у нас бива променян твърде често, а това е сериозна пречка пред неговото институционално изграждане и развитие, както и пред експертното и административното му обезпечaване. Този факт не може да не ни тревожи, тъй като съществуването на стабилна и качествено работеща институция по цени и реимбурсиране е от ключово значение за своевременното достигане на лекарствата до пазара, респективно до пациентите.

Надяваме се, че при по-нататъшната работа върху законопроекта за изменение и допълнение на ЗЗО ще бъдат взети необходимите мерки за адекватна промяна на спорните текстове, за да не се превърне той в източник на проблеми за българските пациенти и българското здравеопазване като цяло, вместо да бъде източник на решения какъвто е смисъла на всеки закон.

УС на БГФармА

Коментари