Публикация

Европейската комисия препоръча сериозни реформи в здравеопазването у нас

Насоките са в отговор до пациенски организации, писали писмо


На 28.03.2014 г. пациентските организации получиха отговор от г-жа Натали Шаз, Началник отдел в Главна дирекция „Здравеопазване и политика за потребителите“ в Европейската комисия, във връзка с изпратеното от Национална пациентска организация и Федерация Български пациентски форум официално писмо до българските депутати и ЕК, с което сезираха институциите относно подготвяните промени в системата на здравеопазването в България.

В отговора си Директоратът по здравеопазване посочва, че „....лекарства, по-специално за групите в неравностойно положение и в отдалечени райони, както и организацията и финансирането на болничния сектор бяха в епицентъра на загрижеността на ЕС във връзка c България. Тази загриженост бе отразена в европейския семестър, особено в специфичните за всяка държава препоръки за 2013 г., които бяха одобрени от Европейския съвет. Европейската комисия определи други рискове и проблеми в работния документ на службите на Комисията, съпътстващ специфичните за всяка държава препоръки за 2013 г., като например високият дял на частните разходи в здравеопазването, лошите здравни показатели, високият процент на български граждани, изложени на риск от бедност или социално изключване, както и тежестта от застаряването на населението“.

В писмото на Европейската комисия ясно е посочено, че е необходима задълбочена реформа на българската здравноосигурителна система, за да може тя да функционира ефективно и да задоволява нуждите на българските граждани. В тази връзка Комисията очаква да получи българската Национална програма за реформа за 2014 г., за да изготви оценка на напредъка, постигнат от България в отговор на въпросната препоръка.

В Препоръката на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2013 г. и в становището на Съвета относно Конвергентната програма на България за периода 2012—2016 г. се казва, че „Подобряването на качеството и обхвата на здравеопазването е дългогодишно предизвикателство за България. Увеличаването на прозрачността във финансирането на здравните услуги ще допринесе за растежа и конкурентоспособността в сектора. Делът на разходите за амбулаторни грижи е малък, което ограничава достъпа до икономически ефективни здравни услуги. Високото равнище на преките плащания от страна на пациентите изключва определени групи от населението от здравни услуги. България е изправена пред важни предизвикателства в рационализирането и управление на болниците. Да осигури ефективен достъп до здравеопазване и да подобри ценообразуването на здравните услуги, като обвърже финансирането на болниците с постигнатите резултати и като развие извънболничното лечение.“

Писмото на Национална пациентска организация и Федерация Български пациентски форум, което беше изпратено на 06.02.2014 г., алармира представителите ни в Брюксел за кризисната ситуация, в която се намира здравеопазването у нас. То съдържаше информация за състоянието на здравната система в България и подготвените от Министерство на здравеопазване промени, които допълнително биха затруднили достъпа на пациентите до лечение и едновременно с това не биха допринесли за реални и устойчиви промени в сектора.

Национална пациентска организация призовава Министерство на здравеопазването и всички институции в сферата на здравеопазването и здравната политика да вземат предвид препоръките на Европейската комисия и съответните директиви така, че здравната система в България да бъде реално реформирана и българските пациенти да имат реален достъп до качествено здравеопазване и да не заплащат сами над 50% от разходите си за лечение.

В писмо до Министерство на здравеопазването и Министерски съвет Национална пациентска организация настоява да получи отговора на институциите по отправените от Европейската комисия препоръки.

В прикачените файлове можете да намерите писмото до Европейската комисия, а също и пълният отговор оттам.

Прикачени файлове

Писмо на Националната пациентска организация до евродепутати
Отговор на Европейската комисия

Коментари